(pokračuje Gross)

Zpravodaj s touto procedurou souhlasí? (Ano.) Takže, kolegyně a kolegové, budeme postupovat podle tohoto návrhu. Předpokládám, že proceduru nemusím nechávat schvalovat, protože nikdo proti ní nevznesl protest. Je tomu tak? Je, nikdo neprotestuje. Budeme rozhodovat, kolegyně a kolegové, podle § 72, odst. 2 v orientačním hlasování o variantách A, B, C.

 

hlasování číslo 51 budeme hlasovat v orientačním hlasování o variantě A. Kdo je pro variantu A, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Varianta A získala 82 podpůrných hlasů.

 

Nyní budeme stejným způsobem hlasovat v hlasování pořadové číslo 52 o variantě B. Zahajuji toto hlasování. Kdo je pro variantu B, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

 

Varianta B získala 36 podpůrných hlasů.

 

Nyní budeme stejným způsobem hlasovat o variantě C v hlasování pořadové číslo 53. Kdo je pro variantu C, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko.

Varianta C získala 93 podpůrných hlasů.

 

Varianta C získala nejvíc podpůrných hlasů v tomto orientačním hlasování a podle dohodnuté procedury budeme hlasovat nejprve o variantě C v ostrém hlasování a poté o usnesení jako celku, bude-li tato varianta schválena. Nebude-li tato varianta schválena, budeme v ostrém hlasování hlasovat o variantě A a poté o usnesení jako celku.

 

Budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 54 o schválení varianty C. Kdo je pro schválení této varianty, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl schválen, když se pro jeho schválení vyslovilo 95 poslankyň a poslanců, proti bylo 72.

 

V tuto chvíli budeme hlasovat o harmonogramu jako celku, tak jak byl předložen, s tím, že ve variantách A, B, C bude platit varianta C. Je evidentní, o čem budeme hlasovat? Je. Takže o tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 55.

Kdo je pro tento návrh, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomu návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 116 poslanců, proti bylo 18.

 

Děkuji panu poslanci Tlustému. Tím jsme se vypořádali s bodem číslo 5 schváleného pořadu naší schůze. Můžeme nyní přistoupit… Nikoli, s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, ne s faktickou, ale s procedurálním návrhem. Chtěl bych požádal Poslaneckou sněmovnu o zařazení nového bodu, a to je "Změna harmonogramu konání schůzí orgánů Poslanecké sněmovny v I. pololetí 1999", protože tím, co jsme teď odhlasovali, musíme posunout celý systém našeho pravidelného cyklu jednání výborů, skupin, komisí i zasedání sněmovny. Chtěl bych to zařadit jako poslední bod programu příští týden.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Rozumím vašemu návrhu, ale obávám se, že tento harmonogram schvaluje pouze organizační výbor, nikoli plénum Poslanecké sněmovny. Rozumím vašemu námětu jako bodu, který by měl v nejbližší době projednat organizační výbor, protože věcně tento návrh má logiku.

Nyní se hlásí s dalším návrhem pan poslanec Payne. Rozumím tomu, že to bude návrh k pořadu schůze.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, pane předsedající. Rád bych navrhl vyřazení bodu 22 ze schváleného pořadu. Je to Charta místní samosprávy. S ohledem na to, že v mezidobí nám přišel jakoby dodatek k tomuto sněmovnímu tisku, který zatím nebyl projednán ve výborech, není zcela zřetelná procedura, jak tento tisk projednat, a po dohodě s panem ministrem navrhuji vypuštění z pořadu této schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Paynovi za návrh, který jsem zaregistroval a budeme o něm hlasovat. Nicméně mimo rozpravu se hlásí pan ministr Václav Grulich. V souladu s jednacím řádem mu udílím slovo. Prosím, pane ministře, můžete hovořit.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Chci potvrdit dohodu, kterou ohlásil pan poslanec Payne. Při prvním předložení charty byly určité výhrady k nepřesnosti překladu některých pasáží, proto byl proveden překlad nový, ověřený byl dodán a pan poslanec Payne celkem oprávněně žádá, aby zahraniční výbor, případně další výbory měly možnost celou věc prostudovat. Při té příležitosti se dají napravit i některé drobné technické závady, které se vyskytly při předání z Kanceláře Úřadu vlády do Kanceláře Poslanecké sněmovny České republiky. Jedná se o vyřazení z této schůze, nejedná se o stažení nebo zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Připomínám, že rozprava není, ale je zde formální návrh na vyřazení bodu 22 schváleného pořadu.

 

O tomto návrhu samozřejmě budeme bez rozpravy hlasovat. Rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 56. Toto hlasování zahajuji. Kdo je pro tento návrh, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl schválen, když se pro jeho schválení vyslovilo 166 poslankyň a poslanců, nikdo nebyl proti. Tím jsme vyřadili bod 22 z naší schůze.

 

V tuto chvíli v souladu s usnesením, které jsme učinili před několika desítkami minut, přecházíme k projednávání bodu číslo 30, nicméně mám zde ještě faktickou poznámku, ale upozorňuji, že neběží rozprava, čili jediné návrhy, které lze předkládat, jsou návrhy k pořadu schůze. Prosím, paní poslankyně Jirousová, můžete se ujmout slova.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážený pane předsedající, mám procedurální návrh. Navrhuji spojit body "Návrh na odvolání ředitele VZP", tj. bod č. 25, s bodem "Výroční zpráva zdravotní pojišťovny". Navrhovala bych to projednávat dnes, protože jak víte, 30. 11. odstupuje pan ředitel Němec ze své funkce a bylo by docela vhodné to projednat před jeho odstoupením.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Rozumím, že nenavrhujete změnu pořadí projednávání, ale navrhujete sloučit rozpravu k těmto dvěma bodům.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Sloučit rozpravu a projednávat tyto body již dnes, protože 30. 11. pan ředitel odstupuje.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Abychom si tento návrh upřesnili, mám pocit, že můžeme hlasovat ve dvojím hlasování, nejprve o sloučení rozpravy k těmto bodům a poté rozhodneme přeřazení těchto spojených bodů na dnešní jednání. A abychom věděli kdy, tak návrh směřuje zřejmě za projednávání tisku 30, který bychom měli projednávat v tuto chvíli, to jsou vládní dluhopisy.

Kolegyně a kolegové, jsem nyní v dost složité situaci, protože nemůže probíhat rozprava k pořadu. Vidím tady faktické připomínky. Vidím faktickou připomínku předsedy výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pana Škromacha, ale upozorňuji vás, že jestliže budete hovořit k návrhu kolegyně Jirousové, budu vám muset odebrat slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP