(pokračuje Gross)

Jediné, o co můžete požádat v tuto chvíli, je třeba přestávka. (Projevy nesouhlasu.) Nechcete.

 

Takže v tuto chvíli budeme v hlasování pořadové číslo 57 hlasovat o spojení rozpravy k bodu 25 a 35 našeho schváleného pořadu. Toto hlasování zahajuji.

Kdo je pro schválení návrhu kolegyně Jirousové, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Hlasujeme o spojení rozpravy. (Hlasy: To nesouvisí.) Kdo je proti návrhu?

Tento návrh nebyl schválen, když se pro jeho schválení vyslovilo 63 poslankyň a poslanců, proti bylo 52.

 

Další návrh, o kterém budeme hlasovat, je návrh na předřazení těchto dvou bodů v původním pořadí, jestli tomuto návrhu dobře rozumím, bez spojené rozpravy, za bod, který se týká vydání státních dluhopisů. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 58.

Kdo je pro tento návrh, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh taktéž nebyl schválen, když se pro jeho schválení vyslovilo 27 poslankyň a poslanců, proti bylo 76.

 

V tuto chvíli se budeme věnovat bodu, který přichází na náš pořad, kterým je Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997, sněmovní tisk 30, druhé čtení.

Předložený návrh zákona uvede ministr financí Ivo Svoboda. Pana ministra nevidím. V  tuto chvíli bych požádal Kancelář sněmovny, aby urychleně předvedla pana ministra financí, protože svou nepřítomností blokuje projednávání schváleného bodu našeho pořadu. Kolegyně a kolegové, doufám, že budete mít chvilku strpení. Když získám informaci, že to bude trvat o něco déle, nežli je přípustné pro důstojnost této síně a tohoto orgánu, vyhlásil bych samozřejmě přestávku.

Nicméně bych předložil ještě jeden formální návrh, který můžeme schválit a využít tak čas, kterým by byl návrh na předřazení bodů 19, 20 a 21, jedná se o smlouvy v prvém čtení, jde o sněmovní tisk 49, sněmovní tisk 56 a sněmovní tisk 59, za projednávání tohoto bodu, kterým je vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů. Je to návrh, který byl projednán se všemi poslaneckými kluby. Nepředpokládám, že by kolem toho měl vzniknout nějaký problém. Přesto se táži, zda někdo vyžaduje třeba přestávku před tímto hlasováním, abychom se nedostali do zbytečných problémů. Není tomu tak.

 

Budeme v hlasování pořadové číslo 59 rozhodovat o předřazení bodů 19, 20 a 21 za bod, který za malou chvíli zahájíme.

Kdo je pro tento návrh, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl schválen, když se pro jeho schválení vyslovilo 113 poslankyň a poslanců, proti byl 1.

 

Po skončení bodu, který za malou chvíli zahájíme, se budeme věnovat těmto mezinárodním smlouvám v prvém čtení. V tuto chvíli tedy zahajuji projednávání sněmovního tisku číslo 30, kterým je

 

38.
Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů
na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997
/sněmovní tisk 30/ - druhé čtení

 

Žádám ministra financí Ivo Svobodu, aby se z pověření vlády ujal slova, a zároveň jej upozorňuji, aby si nezahrával s trpělivostí poslanců. Prosím, pane ministře, můžete se ujmout slova.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, mé úvodní slovo bude velmi stručné, protože základní argumenty ve prospěch schválení tohoto návrhu zákona již odezněly v prvním čtení a od té doby se nestalo nic, co by zdůvodňovalo změnu postoje.

Jenom zrekapituluji základní údaje. Návrh tohoto zákona byl Poslanecké sněmovně předložen 14. září 1998 a navazuje na návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1997, který byl projednán a schválen usnesením Poslanecké sněmovny číslo 63 ze dne 16. října 1998. Tento návrh zákona o emisi státních dluhopisů prošel dne 16. října 1998 v prvém čtení a následně byl projednán rozpočtovým výborem s kladným stanoviskem.

Zákon číslo 348 z roku 1997, o státním rozpočtu České republiky na rok 1998, opravňuje Ministerstvo financí financovat schodek státního rozpočtu minulého roku vydáváním krátkodobých státních dluhopisů, a to do doby přijetí zákona o úhradě schodku státního rozpočtu za rok 1997, nejdéle však do konce roku 1998. Pokud návrh zákona nebude schválen do konce roku, znamená to, že stát nebude moci vydávat státní dluhopisy a finančně tak pokrýt své závazky. Tato situace představuje vážné nebezpečí ohrožení kreditu České republiky na finančním trhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministrovi financí Ivo Svobodovi. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a já v tuto chvíli prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Tlustý. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Rozpočtový výbor tento tisk projednal a přijal usnesení. Toto usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997, tisk 30, vyslovila souhlas bez připomínek.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Otevírám v tuto chvíli obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, tudíž obecnou rozpravu uzavírám.

Zahajuji v tuto chvíli rozpravu podrobnou, do které nicméně také žádnou přihlášku nemám. Jelikož se nikdo z pléna nehlásí, tak podrobnou rozpravu uzavírám.

Konstatuji tedy, že ve druhém čtení nezazněly žádné pozměňovací návrhy, tudíž nám nic nebrání v tom, abychom za malou chvíli zahájili třetí čtení tohoto vládního návrhu zákona.

Končím tedy v tuto chvíli projednávání tohoto návrhu ve druhém čtení a okamžitě zahajuji čtení třetí, což je další bod našeho jednání.

 

39.
Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů
na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997
/sněmovní tisk 30/ - třetí čtení

 

V tuto chvíli předpokládám, že ministr financí na začátku třetího čtení nechce přednést žádné úvodní slovo. Táži se, zda zpravodaj se chce ujmout slova. Není tomu tak, takže v tuto chvíli zahajuji rozpravu ve třetím čtení, do níž se nikdo nehlásí.

Uzavírám rozpravu ve třetím čtení a můžeme v tuto chvíli přistoupit ke konečnému hlasování o tomto vládním návrhu zákona.

Odhlašuji vás všechny na žádost z pléna. Děkuji za toto připomenutí. Přednesu návrh usnesení, o kterém budeme v tuto chvíli hlasovat a rozhodovat v hlasování pořadové číslo 60. Návrh usnesení zní takto:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 podle sněmovního tisku číslo 30."

 

O tomto návrhu usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro jeho schválení, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 125 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

Konstatuji, že návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 byl přijat.

 

V tuto chvíli jsme vyčerpali tento bod, kolegyně a kolegové. Nyní se dostáváme do drobného problému, neboť jsem zjistil, že ministr zahraničí ani místopředseda vlády nejsou přítomni. Hlásí se pan ministr Bašta.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP