(pokračuje Gross)

V tuto chvíli, kolegyně a kolegové, jelikož není přítomen ani ministr zahraničí, ani místopředseda vlády Egon Lánský, tak mi nezbývá nic jiného než se pokusit dohodnout jiný způsob, jak bychom se co nejrychleji vypořádali s těmito nekonfliktními body. Zatím se o slovo přihlásil ministr České republiky pan Bašta. Prosím pane ministře, máte slovo.

 

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: Pane místopředsedo, jenom krátké oznámení Pan ministr Kavan mě požádal, zda bych nepřednesl jeho stanovisko k bodu 21, takže minimálně bod 21 můžeme projednat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji za operativnost členů vlády, neboť jsem v tuto chvíli zjistil, že zde máme předkladatele ke všem smlouvám v prvním čtení. Otevírám v tuto chvíli bod 19 schváleného pořadu, kterým je

 

19.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Indonéské republiky
o podpoře a ochraně investic, která byla podepsána dne 17. září 1998 v Praze
/sněmovní tisk 49/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jste obdrželi jako sněmovní tisk č. 49. V tuto chvíli bych požádal ministra financí pana Ivo Svobodu, aby se ujal slova a tento vládní návrh před Poslaneckou sněmovnou odůvodnil. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za slovo. Z pověření vlády předkládám Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic. Tato dohoda upravuje ve vztahu k investorovi investujícímu na území druhého smluvního státu především tyto záruky a principy: záruky podpory ochrany a bezpečnosti investorů a jejich investic na území druhého smluvního státu a poskytnutí řádného a spravedlivého zacházení s těmito investory a jejich investicemi; princip připuštění investic na území druhého smluvního státu v souladu s právním řádem tohoto hostitelského státu; princip zacházení s investory a jejich investicemi na území hostitelského státu podle doložky nejvyšších výhod jakožto záruky proti diskriminačnímu zacházení ve srovnání s investory ze třetích zemí; záruky, že majetek investovaný na území druhého smluvního státu nebude vyvlastněn, s výjimkou vyvlastnění k veřejným účelům zákonným postupem, nediskriminačním způsobem a za úhradu; záruku náhrady škod, způsobených na investici; záruku volného převodu finančních prostředků souvisejících s investicí do hostitelské země a zpět; závazek řešení případných sporů z investic mezi investorem a hostitelskou zemí, nebo mezi smluvními stranami navzájem před nezávislou mezinárodní rozhodovací autoritou.

Předkládaná dohoda se v některých ustanoveních mírně odchyluje od dohody o podpoře a ochraně investic s Maďarskem, která byla schválena usnesením vlády č. 12 ze dne 6. ledna 1993 a označena za tzv. vzorovou dohodu o podpoře a ochraně investic. Z důvodů těchto odchylek byla dohoda s Indonésií předložena vládě České republiky k projednání před jejím podpisem a vláda tuto dohodu schválila svým usnesením č. 148 ze dne 4. března 1998. Tyto odchylky vycházejí především z odlišného politicko-ekonomického charakteru zemí oblasti jihovýchodní Asie, k nimž Indonésie patři.

Jedná se především o tyto odchylky: Čl. 3 zaručuje investorům a jejich investicím na území druhého smluvního státu poskytnutí doložky nejvyšších výhod. V této dohodě však není zakotven závazek poskytnout národní zacházení. Indonésie stejně jako řada dalších zemí oblastí jihovýchodní Asie, např. Malajsie nebo Singapur, zvýhodnila své území, své vlastní investory při provádění investičních aktivit, aby si ve vztahu k zahraničním investorům udrželi konkurenceschopnost. Jde o charakteristický rys zemí s obdobným vnitřním politickým uspořádáním, směřujícím k rychlé ekonomické prosperitě, tzv. "asijští tygři".

V tomto článku v odst. 4 je však zakotven závazek Indonéské republiky, pokud v budoucnu poskytne investorům jakéhokoliv třetího státu nebo jejich investicím národní zacházení, oznámí tuto skutečnost vládě České republiky a poté bude stejné zacházení vzájemně poskytnuto mezi oběma smluvními státy.

Článek "Náhrada škod", který je v této dohodě označen jako článek 5., obvykle stanoví právo investora na odškodnění v plné výši v případě, že jeho investice je zabrána nebo zničena orgány nebo ozbrojenými silami hostitelské smluvní strany a toto zabrání či zničení nebylo vyvoláno nezbytností situace nebo nebylo způsobeno bojovými akcemi. Tento závazek smluvní strany je v čl. 5 odst. 2 sjednané dohody v podstatě zakotven a jeho dikce je odlišná od standardního znění. Investorovi je zde zaručeno právo předložit případ soudu hostitelského státu za účelem dosažení restituce nebo spravedlivé a přiměřené náhrady za způsobené škody.

V dohodě je navíc zakotven čl. 12 - Konzultace a změny - v němž se strany zavazují k vstřícnému postoji k návrhu na uskutečnění konzultací ze strany druhého smluvního státu ohledně jakékoli záležitosti týkající se dohody. Změny dohody jsou možné za podmínky vzájemného souhlasu smluvních stran. Tento článek stanoví výslovně to, co se při sjednávání takových dohod automaticky předpokládá, a byl do dohody zapracován na žádost protistrany. Dohoda byla, stejně jako většina dohod tohoto typu, sjednána trojjazyčně, v případě výkladových rozporů je rozhodující anglické znění. Dohoda zůstává v platnosti 10 let s následným automatickým prodlužováním doby platnosti, pokud nedojde k vypovězení některou ze smluvních stran. Dohoda přispěje k vytvoření vhodného a stabilního prostředí pro investování českých investorů v Indonésii a lze očekávat, že uzavření dohody zvýší zájem indonéských investorů o Českou republiku. Rozvíjení spolupráce mezi soukromými sektory obou smluvních stran bude znamenat další přínos pro hospodářství obou států. Doporučuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s touto dohodou souhlas.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru financí Ivo Svobodovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj prvého čtení pan poslanec Vojtěch Vymětal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Parlamentu České republiky je předložena k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 17. září 1998 v Praze.Je to sněmovní tisk 49. Já se domnívám, že vysvětlení pana předkládajícího bylo dostatečně podrobné a že už bych k němu nic nového neřekl. Z toho důvodu si dovolím pouze doporučit Poslanecké sněmovně, aby propustila tisk 49 - vládní návrh této dohody - do druhého čtení, a dovolím si k tomu konstatovat, že organizační výbor doporučil, aby tento návrh byl přisouzen výboru zahraničnímu k projednávání.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu zpravodajovi poslanci Vojtěchu Vymětalovi.V tuto chvíli otvírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil. Tudíž obecnou rozpravu uzavírám. Nezazněl zde v rozpravě návrh ani na vrácení, ani na zamítnutí. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání jednotlivým výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

 

Přistoupíme v tuto chvíli k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, nechť se v hlasování pořadové číslo… Já vás, kolegyně a kolegové, pro jistotu raději odhlásím před hlasováním a žádám všechny o novou registraci.

 

hlasování pořadové číslo 61 budeme rozhodovat o přikázání této smlouvy zahraničnímu výboru.

Kdo je pro schválení usnesení, které jsem před malou chvílí přečetl, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl schválen, když se pro jeho schválení vyslovilo 93 poslankyň a poslanců, nebyl proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

V tuto chvíli můžeme přistoupit k projednání bodu 20 schváleného pořadu schůze. Děkuji zpravodaji kolegovi Vymětalovi. Bod 20 se týká sněmovního tisku č. 56.

 

***
Přihlásit/registrovat se do ISP