(pokračuje Dundáčková)

Přesto tedy čerpání rozpočtových prostředků za první pololetí 1998 bylo pouze ve výši 20,75 %, přestože rozpočet této kapitoly byl jedenáctý nejvyšší a přesahoval 1 miliardu korun.

V analytické části zprávy vlády nejsou vůbec naznačeny možné vlivy relativně nízkého čerpání kapitálových výdajů na rozpočtovou politiku a na zajištění řádného výkonu funkcí státní správy i ostatních funkcí státu. Nedostatečná analýza spolu s faktem proporcionálního čerpání rozpočtových prostředků pak může vést k pochybnostem o zákonem stanoveném objemu rozpočtových prostředků v konfrontaci se skutečnou potřebou a k úvaze, že v závěru roku dojde k nehospodárnému vynakládání rozpočtových prostředků, a tím ke zbytečnému zhoršování výsledků letošního rozpočtového hospodaření. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové. Táži se, zda se někdo dále hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu uzavírám a zahajuji rozpravu podrobnou. Písemné přihlášky nemám. Vidím pana poslance Kühnla. Žádám ho, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, nemyslím si, že je zvlášť logické za půlroční hospodaření státního rozpočtu vinit dokonce jmenovitě nějakou vládu a nějakou osobu. Jen chci upozornit na to, že výběr daní a příjmová stránka státního rozpočtu se zlepšila za první pololetí letošního roku ve srovnání s předchozím. I nedovýběr daní se snížil. Myslím si, že jakýkoli dlouhodobý vývoj je vždy založen na činnosti, která vznikla již déle před tím. Všechny ekonomické ukazatelé následují se zpožděním rozhodování na politické úrovni. Čili první pololetí nemůže mít přímou souvislosti s fungováním pololetí vlády. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nicméně konkrétní návrh nezazněl, pane poslanče. Do podrobné rozpravy se dále nikdo nehlásí. V tuto chvíli bych požádal zpravodaje sněmovny k tomuto bodu pana poslance Tlustého, aby nám řekl, o čem budeme hlasovat.

Mezitím vás, kolegyně a kolegové, odhlašuji a žádám o novou registraci.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Z vystoupení pana kolegy Kühnla jsem pochopil mezi řádky námitky proti druhé části usnesení, z čehož podle mého názoru jednoznačně vyplývá rozumnost hlasování po bodech. To znamená napřed hlasovat o části I, potom o části II, případně o usnesení jako celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Budeme tedy hlasovat nejprve o bodu jedna usnesení, jak je předloženo rozpočtovým výborem. Požádám vás, pane zpravodaji, abyste tento návrh přednesl.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Poslanecká sněmovna Parlamentu I. bere na vědomí zprávu vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí roku 1998.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 65, které jsem zahájil.

Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 114 poslanců a poslankyň, proti nebyl nikdo.

 

Žádám vás, pane zpravodaji, abyste přednesl druhý návrh usnesení.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: II. Vyslovuje nespokojenost s činností předchozí vlády premiéra Tošovského při plnění příjmové stránky státního rozpočtu v prvním pololetí 1998.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 66.

Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl schválen, když se pro jeho schválení vyslovilo 98 poslankyň a poslanců, proti bylo 17.

 

Nyní musíme hlasovat o usnesení jako celku. Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 67.

Kdo je pro toto usnesení, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 103 poslankyň a poslanců, proti bylo 6.

 

Kolegyně a kolegové, děkuji panu poslanci Tlustému. Tím jsme se vypořádali s bodem číslo 31 schválením usnesení.

 

V tuto chvíli bych předložil další formální návrh, kterým bychom přesunuli projednávání bodu 17 schváleného pořadu schůze, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění zákona číslo 152/1995. Jedná se o sněmovní tisk 51. V tuto chvíli bychom zahájili projednávání, neboť je přítomen jak ministr spravedlnosti, tak zpravodajka paní poslankyně Parkanová. Pan ministr sice v tuto chvíli fyzicky přítomen není, ale mám informaci, že je v budově. Doufám, že Kancelář sněmovny mě slyší a zajistí, aby v krátké době dorazil do jednací síně.

Kolegyně a kolegové, táži se, zda chce někdo před tímto procedurálním hlasováním požádat o krátkou pauzu, aby nevznikl dojem nějaké manipulaci. Není tomu tak, takže můžeme o tomto návrhu hlasovat.

 

Navrhuji, abychom v hlasování pořadové číslo 68 rozhodli o předřazení bodu 17 na tuto chvíli.

Kdo je pro tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl schválen, když se pro jeho schválení vyslovilo 104 poslankyň a poslanců, proti byl 1.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 17, kterým je

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1994 Sb.,
o vyšších soudních úřednících, ve znění zákona č. 152/1995 Sb.
/sněmovní tisk 51/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 51 a z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Otakar Motejl. Prosím v tuto chvíli pana ministra, aby zaujal místo u řečnického pultu a předložil Poslanecké sněmovně odůvodnění. Prosím, pane ministře, můžete hovořit.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, navrhovaný zákon byl připraven na základě analýzy dosavadní aplikace zákona o vyšších soudních úřednících v soudní praxi, kterou provedlo Ministerstvo spravedlnosti v součinnosti se soudy. Jedná se o dílčí novelizaci zákona a navrhované změny jsou v souladu s celkovou koncepcí dosavadní právní úpravy. Směřují k většímu oproštění soudců od výkonu činností, které mohou být zajišťovány na dostatečně odborné úrovni k tomu kvalifikovanými soudními úředníky. Tím se má umožnit soudcům, aby se podstatně více soustředili na vlastní věcné řešení právně složitých případů, aby se tím zefektivnila jejich rozhodovací činnost.

Zákon o vyšších soudních úřednících taxativně vymezuje okruh působnosti těchto úředníků v občanském soudním řízení a v trestním řízení. V občanském soudním řízení vyšší soudní úředníci část svěřené působnosti vykonávají přímo na základě určení rozvrhem práce. Část ale mohou vykonávat, pokud jsou k tomu pověřeni příslušným soudcem. Praxe ukazuje, že u některých těchto činností je vzhledem k jejich jednoduchosti požadavek pověření soudcem nadbytečný, a je proto navrhováno tyto činnosti, aniž by se věcně měnil jejich obsah, svěřit přímo do působnosti vyšších soudních úředníků vykonávané tak bezprostředně na základě zmíněného rozvrhu práce soudů.

Práce vyšších soudních úředníků se v praxi osvědčuje. Požadavky na ně stále narůstají.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP