(pokračuje Motejl)

Dosavadní právní úprava umožnila, aby vedle řádného tříletého studia vyšších soudních úředníků bylo možno dočasně organizovat zkrácené jednoleté studium určené výhradně pro soudní tajemníky. Smyslem této úpravy bylo, aby soudní tajemníci, kteří již mají potřebnou praxi mimo práci na soudech, si mohli doplnit požadované teoretické znalosti potřebné pro výkon funkce vyššího soudního úředníka. Předpokládalo se, že vyšší soudní úředníci do čtyř let od účinnosti zákona plně soudní tajemníky nahradí. Z tohoto důvodu zákon omezil působnost soudních tajemníků, vykonávanou na základě vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, rovněž na dobu čtyř let, tedy do konce letošního roku.

Po tomto datu podle dosavadního znění zákona tak zaniká zákonná opora pro to, aby soudní tajemníci svoji působnost mohli nadále vykonávat. Skutečnost však ukazuje, že počet vyšších soudních úředníků stále ještě neodpovídá narůstajícím potřebám soudů, a že tedy souběžné působení soudních tajemníků je pro řádné zajištění úkolů soudů nadále nezbytné. Nadále přitom trvá i zájem soudních tajemníků o zkrácené studium, aby splnili kvalifikační předpoklady vyšších soudních úředníků.

V rámci předkládané novely zákona o soudních úřednících je proto dále navrhováno prodloužit přechodné období, po které mohou stávající soudní tajemníci vykonávat svoji dosavadní působnost, a současně i období, kdy mohou získat zkrácenou formou studia odbornost vyšších soudních úředníků.

Navrhovaný zákon byl připraven tak, aby mohl nabýt účinnosti k 1. lednu 1999, aby tak vyhověl riziku propadlého termínu dosavadní právní úpravy. Tím bylo sledováno umožnit bez přerušení dalších výkonů působnost soudních tajemníků, rovněž tak přípravu a zahájení dalšího běhu zkráceného studia soudních úředníků. Vzhledem k mimořádným volbám do Poslanecké sněmovny se však doba projednávání navrhovaného zákona i ve vládě prodloužila a nabytí účinnosti zákona k 1. lednu příštího roku je proto nereálné. Z hlediska výše uvedeného je nadále potřeba, aby zákon nabyl účinnosti co možná nejdříve, zejména aby doba, po kterou bude v zásadě přerušen výkon působnosti soudních tajemníků, byla co možná nejkratší.

Chtěl bych proto závěrem Poslaneckou sněmovnu požádat, aby využila možností daných jejím jednacím řádem, aby navrhovaný zákon mohl být projednán v nejkratších lhůtách, které jednací řád pro řádné projednávání návrhu umožňuje. Zejména bych chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu, pokud vládní návrh zákona v prvním čtení přijme k dalšímu projednání, o využití možnosti zkrátit o 20 dnů lhůtu pro jeho projednávání ve výborech Poslanecké sněmovny podle § 91 odst. 2 jednacího řádu a v případě druhého a třetího čtení o stanovení co možná nejkratší lhůty mezi těmito etapami legislativního procesu ve smyslu § 95 odst. 1 jednacího řádu.

Děkuji vám v tomto směru za pochopení a za kroky, které byste případně k přijetí tohoto návrhu zákona učinili. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru spravedlnosti Otakaru Motejlovi.

V tuto chvíli prosím o vystoupení zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Vlastu Parkanovou. Ještě bych jí požádal, aby návrh, který pan ministr podpořil, zprocesnila a podala jej jako poslankyně. Prosím, paní poslankyně, můžete hovořit.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Pane předsedající, dámy a pánové, pan ministr zde návrh zákona uvedl dostatečně podrobně. Můžu se k němu pouze připojit a po event. proběhlé rozpravě doporučuji, aby zákon byl propuštěn do druhého čtení. Budu současně ve smyslu vystoupení pana ministra, s jehož obsahem se ztotožňuji, navrhovat, abychom hlasováním rozhodli o zkrácení lhůty ze 60 na 40 dnů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní zpravodajce. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu k tomuto návrhu zákona, do níž mám jednu písemnou přihlášku. Přihlášená je paní poslankyně Zuzka Rujbrová. Požádal bych ji v tuto chvíli, aby přistoupila k řečnickému pultu a ujala se slova. Prosím, paní kolegyně, můžete hovořit.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji, pane předsedající.

Dámy a pánové, zákon o změně zákona o vyšších soudních úřednících je zákon potřebný a pan ministr se tady podrobně zmínil proč. Je to zákon, který řeší rozsah pomocných prací, které může ať už přímo, nebo nepřímo na pokyn soudce vykonávat tzv. vyšší soudní úředník, což je středoškolsky vzdělaná administrativní síla, která absolvovala bakalářské speciální studium v Kroměříži, případně také vysokoškolák. Problém je v tom, že takto vzdělaných sil je na soudech málo, proto jak předchozí, tak i navrhovaná úprava ve svých přechodných ustanoveních počítají s přechodným obdobím, které umožní dosavadním soudním tajemníkům tyto práce vykonávat do doby, kdy požadovanou kvalifikaci získá dostatečný počet úřednic.

Pan ministr se zmínil o tom, že původní předpoklad ve znění původního zákona počítal s termínem do konce roku 1998, a tento předpoklad se ukázal být nereálný. Osobně se domnívám, že důvodem byla jednak nedostatečná kapacita jediné školy, která toto vzdělání poskytuje, a samozřejmě také skutečnost, že zejména menší soudy nemohou vysílat na studium současně větší počet úřednic bez ohrožení vlastní činnosti soudu. Novela počítá s prodloužením tohoto přechodného období, což je samozřejmě v pořádku, ovšem pokud by bylo reálné, aby zákon nabyl účinnosti tak, jak bylo původně navrhováno, tedy od 1. ledna příštího roku. A zde pokládám za velký nedostatek jak minulé, tak i současné vlády, že novela tohoto zákona nebyla předložena včas, takže od 1. ledna nutně vznikne mrtvé období, ve kterém buď soudci nebudou zčásti soudit a budou si sami vyřizovat pomocnou agendu, anebo v rozporu se zákonem - a vím, že praxe s tím počítá - budou nadále tuto agendu vyřizovat stávající soudní tajemnice. Přiznám se, že v této chvíli nevidím východiska, jak tento nedostatek napravit, a měli bychom se přinejmenším snažit o to, aby toto období, kdy si budeme vědomi porušování zákona, bylo co nejkratší.

Připojuji se proto k požadavku na zkrácení lhůty při projednávání ve výborech.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní poslankyni Zuzce Rujbrové. Do obecné rozpravy další přihlášku nemám, tudíž ji končím. V tuto chvíli - jelikož nezazněl žádný návrh na zkrácení nebo zamítnutí - budeme nejprve hlasovat o zkrácení lhůty o 20 dnů v duchu návrhů všech tří řečníků. Poté rozhodneme o přikázání tohoto sněmovního tisku orgánům sněmovny.

Nejprve vás odhlásím a žádám všechny o registraci.

 

hlasování pořadové číslo 69 rozhodneme o zkrácení lhůty pro projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o vyšších soudních úřednících, ve výborech o 20 dnů.

Kdo je pro tento návrh, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 106 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo. Konstatuji tedy, že jsme rozhodli o zkrácení lhůty pro projednávání o 20 dnů.

 

V tuto chvíli rozhodneme o přikázání orgánům sněmovny. Organizační výbor navrhl přikázat návrh zákona k projednání ústavně právnímu výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Budeme tedy v hlasování pořadové číslo 70 rozhodovat o přikázání sněmovního tisku 51 k projednání výboru ústavně právnímu.

 

Kdo je pro, zvedněte, prosím, ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl schválen, když se pro jeho schválení vyslovilo 109 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

Konstatuji tedy, že sněmovní tisk 51 byl přikázán výboru ústavně právnímu a že byla zkrácena doba projednávání o 20 dnů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP