(Schůze opět zahájena v 16.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně, které nevidím, vážení kolegové, vážení členové vlády, pokračujeme v jednání schváleného pořadu 7. schůze Poslanecké sněmovny. Dalším bodem podle našeho pořadu jsou

 

37.
Ústní interpelace určené předsedovi vlády České republiky,
vládě České republiky a ostatním členům vlády

 

Po zahájení 7. schůze Poslanecké sněmovny jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a klást ústní interpelace nejprve předsedovi vlády České republiky panu Miloši Zemanovi či vládě České republiky, a to v čase od 16.00 do 17.00 hodin, a poté ostatním členům vlády České republiky. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí nám byly v úterý rozdány do lavic. Nyní tedy dávám slovo panu poslanci Pavlu Svobodovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády pana Miloše Zemana.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové, v takto nedůstojném prostředí prořídlých davů se na vás, pane premiére, obracím s interpelací ve věci časového harmonogramu harmonizace legislativy České republiky s legislativou Evropské unie.

Vláda přijala dne 30. 9. 1998 poměrně rozsáhlý plán přípravy nových zákonů, který je rozpočten do roku 2002, tak abychom mohli vstoupit do Evropské unie 1. ledna 2003. Je však nepochybné, že k tomu, abychom do Evropské unie opravdu v tento den vstoupili, musí existovat minimálně 18měsíční období před samotným vstupem, kdy všechny potřebné zákony už musí fungovat v praxi. Tento fakt potvrdil i hlavní vyjednavač Evropské komise Nikolaus van der Pas při své nedávné návštěvě v Praze. Proto se ptám: urychlí vláda už tak napjatý legislativní plán tak, abychom mohli vstoupit do Evropské unie opravdu v roce 2003 - zde samozřejmě pomíjím další nutné předpoklady našeho vstupu -, nebo otevřeně přizná, že tento rok vstupu je nereálný, protože nejsme schopni naplnit výše zmíněný plán, včetně zmíněné lhůty? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci Svobodovi, slovo má předseda české vlády pan Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane interpelující poslanče. Latiníci říkali tres faciunt collegium. Je nás tady o něco více než tři, takže tvoříme ono pověstné kolegium a svou vrozenou inteligencí zajisté substituujeme nedostatek kvantitativního typu.

Dovolte mi, abych podrobně odpověděl na vaši otázku. Jak jste správně podotkl, byla to právě tato vláda České republiky, která jako první polistopadová vláda zpracovala svůj legislativní plán, a to s optimismem sobě vlastním na čtyřleté funkční období, tedy do roku 2002. Do tohoto legislativního plánu bylo zahrnuto především z hlediska kompatibility našeho právního řádu s normami Evropské unie zhruba 500 nových zákonů, resp. novel dosavadních zákonů.

Tento legislativní plán byl přijat vládou 30. září tohoto roku, tedy zhruba měsíc a týden poté, co jí tato Poslanecká sněmovna vyslovila důvěru. Bylo nám předem zřejmé, že termíny především těch zákonodárných úkolů, které souvisí s aquis communautaire, budou muset být sladěny s předpoklady a požadavky, které na nás klade Evropská unie. To jsme také skutečně realizovali tím, že vláda uložila ministru spravedlnosti a ministru zahraničních věcí, aby ověřili, nakolik výsledky dosud ukončených screeningových jednání s orgány Evropské unie jsou v souladu s harmonogramem legislativních prací. Jednalo se - promiňte mi tu technickou podrobnost - o tzv. A-listy vyplývající z těchto screeningů. Tento úkol byl splněn. A jak bylo lze předpokládat, došli jsme ke třeba typům výsledků.

Za prvé termíny v legislativním plánu vlády jsou ve shodě s tímto porovnáním, čili s termíny Evropské unie, a pak není důvod cokoli měnit.

Za druhé termíny obsažené v legislativním plánu jsou dokonce kratší, než od nás požaduje Evropská unie, a pak lze vládu pochválit a ocenit, což jistě, pane poslanče, uznáte, a také není zapotřebí nic měnit.

Ale pak je tady i třetí věc, tzn. v některých konkrétních příkladech došlo k tomu, že naše termíny byly pozdější, než od nás vyžaduje Evropská unie, a vláda na to pozitivně reagovala úpravou svého legislativního plánu a zkrácením těchto termínů. Neboť - jak pravil Hans van den Broek - není to Evropská unie, která se uchází o členství v České republice, ale právě naopak.

Chtěl bych konstatovat, že příkladem takového zákona, kde se vláda rozhodla urychlit termín legislativních prací, je známý zákon o státní službě, trvalka, která jako slib procházela programovými prohlášeními všech našich vlád od roku 1992, ne-li dříve, a kde jsme výrazným způsobem zkrátili příslušnou lhůtu právě proto, abychom vyhověli kritickým připomínkám Evropské komise.

Podotýkám, že ona modifikace legislativního plánu se konkrétně týká prvních 11 screeningovaných kapitol, chcete-li rentgenovaných kapitol, které si vám dovolím přečíst. Je to volný pohyb zboží, právo obchodních společností, rybolov - zde pevně doufám, že nebudeme mít závažné problémy -, statistika, průmyslová politika, malé a střední podniky, věda a výzkum, vzdělávání a školení, telekomunikace a informační technologie, kultura a audiovizuální politika a konečně ochrana spotřebitele a zdraví.

Předpokládáme samozřejmě, že až proběhnou další screeningy, budeme tuto aktualizaci provádět i na jejich základě.

Chtěl bych připomenout, že příslušný harmonogram byl dohodnut s orgány Evropské unie, není tedy jednostranným krokem české vlády. Tento harmonogram obsahuje jako konečný termín u těchto 11 kapitol 5. 7. 1997.

Dovolte mi, abych závěrem konstatoval, že vláda se chystá předložit Poslanecké sněmovně ještě jiný návrh zákonné úpravy. Zákonné úpravy typu změny ústavy, a to z velmi praktického důvodu. Je třeba znát, že do právního řádu máme zapracovat zhruba 4 tisíce předpisů Evropské unie jako conditio sine qua non, abychom do Evropské unie vůbec mohli vstoupit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP