(pokračuje M. Zeman)

Zbývajících dalších šest tisíc předpisů, které sice nejsou nutné, ale jsou dejme tomu žádoucí podmínkou tohoto vstupu. A my musíme vědět, jaký typ těchto předpisů to je.

Dovolte mi, abych uvedl jeden jediný příklad. Normy Evropské unie týkající se cestovních kanceláří - což je i pro nás dosti důležitá tematika - obsahují takové podrobnosti pro servis klientovi těchto cestovních kanceláří, jako je např. délka a hloubka a šířka koupací vany. Zajisté uznáte, že by bylo poněkud nepraktické zahrnovat tyto normy jako součásti legislativního plánu vlády. Vláda bude navrhovat Poslanecké sněmovně, aby v případech - a v tom je právě ona změna ústavy - kdy se jedná o technické podrobnosti, jejichž kompatibilita je dána již existujícími normami Evropské unie, bylo možné tyto detaily typu rozměru koupací vany a jim podobné realizovat nikoliv formou zákonů, ale formou vládních nařízení, což by mohlo dále výrazně urychlit celkový legislativní proces.

Závěrem bych rád dodal, že termín vstupu České republiky v r. 2003 do Evropské unie je termín orientační. Pan ministr Šedivý i já jsme zhruba před rokem vyjadřovali své osobní odhady, že tento termín vstupu bude spíše r. 2004. Ale mohu vás ujistit, že vláda činí vše pro to, aby z hlediska legislativní přípravy a následné implementace parlamentem přijatých zákonů byl tento termín co nejkratší. Nechceme pouze, poučeni minulými špatnými zkušenostmi, reprodukovat a opakovat slunečné úsměvy některých bývalých členů vlády, kteří nám - tuším před dvěma nebo třemi lety - sdělovali, že v Evropské unii budeme plnoprávnými členy r. 2000. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu předsedovi vlády. Táži se pana poslance, zda má úmysl položit panu předsedovi vlády doplňující otázku. Vidím zamítavou reakci. Nyní dávám slovo druhému vylosovanému v pořadí a druhému vůbec přihlášenému k interpelaci na předsedu vlády, tj. panu poslanci Vladimíru Mlynářovi, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vzhledem k počtu účastníků je mi žinantní k vám stát zády, možná bychom to mohli vyřešit při nějakém neformálním setkání, nicméně obracím se na vás ve věci telekomunikační politiky vlády. Jak jistě víte, 14. října letošního roku schválilo Ministerstvo financí navýšení meziročního nárůstu telekomunikačních služeb poskytovaných společností Telecom v průměru o 3,9 %. Tento fakt vyplývá ze smlouvy, kterou byl Telecom částečně v r. 1995 privatizován a která této společnosti zajišťuje monopolní postavení do konce r. 2000.

Pokud jde o postup Ministerstva financí a otázku, na základě jakých podkladů a jakým způsobem rozhodovalo, vyžádal jsem si podklad z Ministerstva financí a nebudu vás v této věci žádnými otázkami zatěžovat. Chci se vás zeptat na něco jiného, co se svým významem dotýká vlády jako celku. Myslím, že i přes rozdílnost politických názorů se shodneme na tom, že záležitost kolem zdražování telefonních poplatků je v úzkém vztahu k monopolnímu postavení Telecomu na telekomunikačním trhu, které zakotvuje právě smlouva s TelSourcem. Chci se vás proto v této souvislosti zeptat. Zaznamenal jsem prohlášení ministra Peltráma, který uvedl, že uvažuje o přehodnocení této smlouvy s TelSourcem. Pak jsem zaznamenal prohlášení Ministerstva financí, které něco podobného označilo za zcela nerealistické, resp. že to nepřipadá v úvahu. Protože nepředpokládám, že by naše vláda jen vážně mohla uvažovat o tom, že by jednostranně vypovídala smlouvy, chci se zeptat na vaše a tím i oficiální stanovisko vlády v této věci. Existuje jednotné stanovisko současné vlády k monopolnímu postavení Telecomu, resp. k revizi smlouvy se strategickým partnerem společností TelSource? Jinými slovy - bude vaše vláda iniciovat jednání s partnery ve společnosti Telecom s cílem změnit toto znění smlouvy tak, aby monopol Telecomu skončil dříve než v r. 2001?

Druhá otázka se týká téže věci. Reálný konec existence monopolu Telecomu souvisí s tím, že bude ... (Předsedající: Pane poslanče, oznamuji vám, že vypršel čas, prosím dokončete svoji interpelaci) ... souvisí úzce s tím, kdy bude technicky možné monopol Telecomu zrušit. Tato otázka souvisí s tím, zda vůbec a kdy a za jakých okolností budou privatizovány české radiokomunikace - firma, která může Telecomu konkurovat. Chci se vás tedy zeptat: uvažuje vaše vláda o privatizaci Českých radiokomunikací, pokud ano, v jakém termínu a za jakých podmínek? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já také děkuji. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane poslanče Mlynáři. Vzhledem k tomu, že vaše interpelace byla označena jako telekomunikační politika vlády, nechal jsem si připravit podklady týkající se telekomunikační politiky vlády. Nyní jste mi položil dvě otázky, které představují pouze parciální výsek této telekomunikační politiky. Na tyto dvě otázky samozřejmě odpovím. Poté vás však, abych využil získaného materiálu, obšťastním odpovědí na otázku, která vyplývala z vašeho, byť dnes nevysloveného zadání, ve víře, že tím chcete získat novou odbornost, případně jakoukoli odbornost. A odbornost v oblasti telekomunikační politiky je zajisté žádoucí. Využívám přitom jednacího řádu, který stanoví, že člen vlády nemá pro svou odpověď stanoven jakýkoliv časový limit, s výjimkou prostého faktu, že musím skončit nejpozději v 17 hodin středoevropského času.

Pokud jde o vaši první otázku, chtěl bych vás seznámit s pojmem, který se jmenuje renegociace, česky znovuprojednání. Na rozdíl od znásilnění práva, které spočívá v tom, že daná smluvní strana jednostranně vypoví určitou smlouvu, protože ji pro sebe považuje za nevýhodnou, a tím dosáhne absolutní zahraniční a koneckonců i domácí nedůvěryhodnosti, renegociace znamená v podstatě to, že pokud obě dvě smluvní strany dojdou k závěru, že by měly tuto smlouvu určitým způsobem změnit, že tak právně čistým způsobem učiní.

V případě smlouvy s Telecomem z r. 1995, tedy smlouvy, kterou uzavřel bývalý pan ministr Karel Dyba, autor známé věty o "středoevropském ekonomickém tygru - rovná se Česká republika", a tato smlouva byla předběžně stejně tak věrohodná a kvalitní jako tento výrok, tato smlouva tedy zajišťuje Telecomu, jak jste správně uvedl, monopol až do r. 2000. Renegociace, k níž byla vyjádřena stanoviska jak Ministerstva dopravy, tak Ministerstva financí, má v zásadě posoudit otázku, zda se nám vyplatí o jeden rok urychlit liberalizaci telekomunikačního trhu za cenu, že se Telecom, konkrétně TelSource, vzdá svého monopolního postavení o rok dříve, ale nebude realizovat určité investice, které pro něj z této smlouvy závazně vyplývají.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP