(pokračuje Grégr)

Takže vlastně tato komise má plnit koordinační úlohu až do doby zpracování celého projektu. Samozřejmě že tento projekt musí být schválen kvalifikovanou většinou akcionářů, a v tomto případě samozřejmě se na tomto podílí nebo může zablokovat toto rozhodnutí stát svými 46 procenty.

Na zaměstnanost, jak už jsem řekl, chceme právě, aby prostředky, státní peníze, které jdou na útlum, které mají zajišťovat zaměstnanost, které mohou svým způsobem i participovat tyto prostředky na dalších podnikatelských aktivitách této části, kterou, jak jsem již říkal, jsme nazvali Útlum. Takže toto je jeden důvod, aby to bylo naprosto transparentní a jednoznačně využito k účelům, na které jsou finance určeny. Za další nesporně podpora zaměstnanosti - tento problém důvěrně znám na Ostravsku, protože jsem navštívil Ostravsko dvakrát, ještě jako poslanec a teď už podruhé jako ministr - takže zvažuje se tam zakládání průmyslových zón, např. v oblasti letiště Mošnov. Chceme tam využít maximálně investičních pobídek, které budeme do konce roku, maximálně do 20. ledna, schvalovat ve vládě a které poskytují daleko lepší podmínky pro zahraniční a i tuzemské investory, kteří by si případně dosáhli na tu laťku, spodní laťku, kterou chceme snížit z 25 milionů US dolarů na 10 milionů US dolarů. Čili je to věc, která bude posuzována a konzultována v širokém okruhu odborníků se zainteresovanými lidmi, s odbory atd. Není to řešení pouze jediné, jednoznačné, budeme samozřejmě sledovat jak zájmy státu, tak zájmy lidí, kteří v této oblasti jsou.

Takže na tomto projektu se pracuje a tento projekt bude v případě, že bude po odborném posouzení shledán vhodným, předložen vládě, aby vyslovila souhlas nebo případně nesouhlas. Předpokládám, protože se jedná o tak delikátní záležitost, že minimálně s hospodářským výborem Poslanecké sněmovny bude tato záležitost před předložením vládě konzultována. To je vše. Samozřejmě, pokud bude doplňující otázka, rád ji zodpovím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Táži se pana poslance, zda má v úmyslu položit doplňující otázku. Z pohybu vašeho těla směrem k řečništi soudím, že tomu tak je, proto vám uděluji slovo.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, usoudil jste správně.

Mám pocit, pane ministře, že jste trochu uhnul z mé otázky. Já jsem se ptal, zda připouštíte možnost řešení vyčleněním prostředků současně na útlum a restrukturalizaci.

Za druhé bych se chtěl zeptat: je váš názor takový, že je možné, aby výkonný ředitel ODK současně zastupoval zájmy státu v představenstvu?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, byla položena doplňující otázka. Pane ministře, na vás je nyní povinnost ji zodpovědět.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Já se obávám, možná jsem otázku dobře nepochopil: zda připouštím spojení prostředků na útlum a restrukturalizaci. Ano, souhlasím, prostředky na útlum jsou určitou obligatorní záležitostí, tzn. prostředky, které na jedné straně jdou na záležitosti sociální, na vyplácení prostředků, kdy byla dosažena příslušná expozice u havířů apod., a na straně druhé prostředky, které jsou vlastně vynakládány přímo na útlum, kdy samozřejmě v rámci útlumu mohou být provedeny i určité restrukturalizační kroky. Ale samozřejmě restrukturalizační kroky, které budou s představami státu, které budou zajišťovat i to, po čem jste tu volal, tzn. zaměstnanost a životaschopnost regionu. Ale tady jsou právě dvě možnosti - zda OKD zůstane pohromadě jako celek, tak pak samozřejmě restrukturalizace bude asi probíhat jiným způsobem a za jiného poměru vynakládání prostředků, tzn., že se zejména na restrukturalizaci nebo téměř výhradně bude podílet vlastník, stát možná v poměru svých majetkových podílů, ale já myslím, že pojem prostředky na útlum nevylučuje, aby se tyto prostředky použily na určité restrukturalizační programy, které budou v souladu právě s tímto programem, tzn. zajišťování zaměstnanosti a životaschopnosti regionů.

Pokud se týká pana Šroma, tak pan Šrom je člověk, který pracoval asi 30 let v OKD, proto jsem si ho přizval jako poradce, když jsem nastoupil do funkce ministra. Z této pozice vlastně byl zvolen do představenstva OKD a z této pozice potom byl pověřen funkcí odborného ředitele pro restrukturalizaci, resp. zodpovědného za vytvoření restrukturalizačního projektu.

Myslím si, že v tomto případě došlo k určité shodě, k určitému konsenzu s majoritním vlastníkem. Já jsem tomu rád, protože pan Šrom tam svým způsobem vehementně prosazuje zájmy státu. A pokud by tyto věci, které s ním neustále konzultujeme, neplnil, a já samozřejmě k panu Šromovi nemám žádné osobní závazky, tak bych jeho pověření, aby v OKD hájil zájmy státu, v představenstvu, mohl samozřejmě na příští valné hromadě zrušit, ale víte, že vzhledem k tomu, že se nejedná o státní společnost, tak do příští valné hromady jeho pozice v představenstvu je nezrušitelná. Zrušitelná jedině za předpokladu, že by on sám na tuto funkci rezignoval, ale myslím si, že asi bych těžko hledal člověka zodpovědnějšího, který by tam právě při tvorbě tohoto programu ošetřoval zájmy státu lépe než pan Šrom. Ale pokud by nějaké konkrétní námitky byly, jsem ochoten kdykoli o těchto věcech jednat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministrovi. Dalším vylosovaným v pořadí je pan poslanec Svatomír Recman. Bude interpelovat pana ministra Miroslava Grégra, a to ve věci energetické koncepce státu JE Blahutovice.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane ministře, jistě se shodneme v tom, že k dlouhodobému a perspektivnímu rozvoji celé společnosti, ale zejména ekonomiky, jsou potřebné energetické zdroje.

Minulé pravicové vlády odmítaly jakoukoli zmínku o koncepcích, o dlouhodobých výhledech ve vybraných strategických oborech, ale odmítaly i jakékoli zásahy státu v těchto oblastech. Vzpomeneme si určitě, kolik úsilí stálo sněmovnu, aby přesvědčila vládu vypracovat proexportní politiku státu, a to v situaci, kdy v podstatě od května 1994 byl deficit v zahraničním obchodě. K takovým strategickým oborům, které je potřeba rozvíjet koncepčně, plánovitě, s určitým časovým předstihem několika desetiletí, patří právě energetika.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP