(pokračuje Císař)

Samozřejmě vnímám také to, že je potřeba - a vy s tím budete také souhlasit - věnovat pozornost sociální kompenzaci lidí, kteří se mohou ocitnout v důsledku růstu nájemného v existenčních potížích. Nejedná se o malou skupinku lidí. Proto si myslím, že je třeba také novelizovat zákon o sociální potřebnosti tak, aby více umožnil kompenzovat zejména domácnosti, které se ocitnou v existenční nouzi nebo blízko existenční nouze.

Chtěl bych ovšem říci - víte, ta polemika, to vaše členění jedna třetina, dvě třetiny, ono to není tak přesné. Bohužel je to tak, že minulý administrativně-direktivní systém vedl nikoli jenom k preferenci jedné skupiny. Dodnes ztrácí Konsolidační banka úvěry, které byly poskytnuty za vyloženě nekomerční úroky. Nebylo to tak jednoduché. Myslím, že by to bylo značné zjednodušení, kdybychom viděli, že jenom nájemníci jsou ti, jak se někdo kdosi vyjádřil, kteří parazitují na této společnosti. Ono to bylo trochu složitější.

Myslím, že si věci uvědomujeme. Připravujeme programy. Já už jsem se mnohokrát v tom smyslu, jak se vyjadřuji dnes, vyjádřil. Pracujeme na tom.

Pokud se týká domovní daně, souhlasím s vámi. Já jsem to veřejně říkal. Domovní daň nestačí. Je třeba novela zákona o domovní dani. Je třeba, aby starostové měli přístup k údajům, kdo je plátcem, kdo splatil domovní daň nebo nesplatil.

Chtěl bych vás ujistit, že nejenom vy jste zdědil špatné bytové hospodářství, ale my jsme zdědili špatnou bytovou politiku. A ono to ještě potrvá, než se nám ji podaří napravit, tak jako chvíli potrvá, nežli uvedete svůj bytový fond do pořádku. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministrovi. Táži se pana poslance, zda hodlá položit doplňující otázku. Není tomu tak. Můžeme postoupit dále, a to k interpelaci pod pořadím č. 5. Interpelující je poslankyně Monika Horáková, interpelovaným ministr vnitra Václav Grulich, a to ve věci postupu policie k zapálenému kříži dne 7. listopadu tohoto roku. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Horáková: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové. Dovolte mi interpelovat pana ministra vnitra Václava Grulicha.

Vážený pane ministře, obracím se na vás v souvislosti s událostí, která se stala v sobotu v noci 7. listopadu tohoto roku před vysokoškolskými kolejemi v Praze na Jarově, kde byl zapálen kříž přesně rok po vraždě súdánského studenta. Zarazil mě postup Police ČR, která se už od počátku odmítla tímto případem zabývat a teprve až po reakci našich médií, která jsou tak vehementně kritizována z řad některých našich ministrů, vydala následující prohlášení: "Hořící kříž nelze považovat za obecně známý projev rasismu," tvrdí náměstek ředitele republikového úřadu vyšetřování Jan Kuběnka.

Vážený pane ministře, zapálený kříž je výrazným symbolem rasisticko-teroristické organizace Ku-Klux-Klanu, která byla založena pro boj proti Afroameričanům ve Spojených státech amerických a aktivizovala se v každém období vzestupu černošského protirasistického a občanskodemokratického hnutí. Tento kříž, zapálený přesně rok po rasově motivované vraždě Hassana Elamina Abdalradiho, je podle mého mínění trestným činem podněcujícím k rasové a národnostní nesnášenlivosti.

Náš pražský policejní ředitel Radislav Charvát byl však jiného názoru. Cituji: "My v tom nevidíme nic jiného než přestupek proti požárnímu řádu. Rasistický podtext by nám musel potvrdit jedině pachatel." Při těchto jasně vypovídajících skutečnostech bych od ředitele pražské Policie ČR očekávala poněkud vyšší úroveň schopnosti analytického myšlení. Zkušenost člověka je organizována v pojmech a umožňuje tak vývojově vyšší formy myšlenkových operací, tedy srovnávání a třídění nejen na úrovni názorů, ale také na úrovni abstrakce a zobecňování zprostředkovaných pojmů, které umožní objevování skrytých vlastností a vztahů. Tím je dána i zásadní odlišnost myšlení člověka a zvířat.

Vážený pane ministře, domníváte se, že může setrvat v čele pražské policie člověk, který nerozezná rasisticky motivovaný trestný čin od přestupku proti požárnímu řádu? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Také já děkuji. Prosím ministra vnitra Václava Grulicha, aby se ujal slova a odpověděl na tuto interpelaci.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, dámy a pánové, dne 7. 11. 1998 ve 23.54 hodin oznámila na linku 150 Hasičského záchranného sboru paní Soňa Vančátová, bytem Praha 3, V Zahrádkách 50, že před budovou kolejí Vysoké školy ekonomické Jarov III./F hoří. Výjezd hasičů byl uskutečněn na zahoření odpadu na prostranství před vysokoškolskými kolejemi. Požár nenašli, proto zpětným dotazem u oznamovatelky bylo místo upřesněno. Dne 8. 11., tedy po půlnoci, v 00.20 hodin, byl tento výjezd hasičů oznámen cestou operačního střediska Praha 3 na místní oddělení Policie ČR Jarov s tím, že zde došlo k zapálení dřevěného kříže.

Na místě bylo hlídkou místního oddělení policie zjištěno, že se zde nacházejí dvě ohořelá prkna o šíři 15 cm, která ležela na zemi, a podle sdělení hasičů byla tato prkna, sbitá ve tvaru kříže o výšce cca 3 m a rozpětí 1,5 m, opřena o sloup veřejného osvětlení č. 42 směrem do ulice Koněvova. V době příjezdu hasičů již kříž nehořel, došlo k samouhašení hořlaviny, kterou byl zřejmě polit.

Vzhledem k tomu, že požárem nevznikla žádná škoda, byl případ kvalifikován jako přestupek, který byl podle věcné příslušnosti předán vyšetřovateli Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy. Až na základě později prováděného šetření, po konzultaci se státním zástupcem pro Prahu 3 a dle zprávy Hasičského záchranného sboru, rovněž tak i vytěžením svědků a vlastním šetřením prováděným policisty služby Kriminální policie obvodního ředitelství Praha 3, vyvstalo podezření ze spáchání trestného činu podněcování k národnostní a rasové nesnášenlivosti dle § 198a trestního zákona, a dále podezření ze spáchání výtržnosti dle § 202/1 trestního zákona, a tedy dnem 12. 11. 1998 byl tento případ zpracováván jako trestný čin.

Předtím než budu číst další postup šetření, odpovím na část otázky paní poslankyně, protože bych se nerad vyhnul odpovědi na to podstatné, na co se zřejmě ptá. Je to ten časový rozdíl, kdy došlo k hoření, zapálení kříže a kdy došlo k tomu, že tento případ začal být vyšetřován, zpracováván jako trestný čin s rasovým motivem.

Musím říci, že toto prodlení mně také vadí, že toto prodlení jsem kritizoval a že jsem uložil policejnímu prezidentovi, aby každý takový čin, přestupek nebo porušení zákona v jakékoli oblasti nebyly stíhány nebo šetřeny pouze jako výtržnost, jako porušení pořádku, ale kdekoli se projeví určitý rasový motiv, aby současně okamžitě byla v šetření sledována i tato stopa rasového motivu. Jsem stejného názoru jako paní poslankyně, že zanedbání šetření v tomto směru a v této oblasti by určité rasové podněty a počiny mohlo jenom podporovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP