Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, pane místopředsedo vlády, já se na vás obracím s dotazem v záležitosti, která se týká zdražování telefonních poplatků. Vysvětlím, proč se obracím na vás a nikoliv na pana ministra Svobodu, do jehož kompetence to patří.

Jak jsem již tady uvedl v interpelaci na pana premiéra, byl jsem na Ministerstvu financí, vyžádal jsem si podklady, jednal jsem s paní náměstkyní Irmou Zlatohlávkovou a má zvědavost ohledně Ministerstva financí byla uspokojena. Vás se chci zeptat na věci, které souvisejí s vaším resortem, tedy místopředsedou vlády pro koordinaci ekonomických resortů.

V průběhu roku 1988 se uskutečnilo několik schůzek mezi zástupci SPT Telecom a Ministerstva financí, kde se jednalo o zvýšení telekomunikačních poplatků, 28. září dokonce za vaší účasti. Ministerstvo financí nakonec uhájilo ze svých původních tezí pouze jedinou, totiž snížení paušálního poplatku za užití telefonického přístroje. Z podkladů, které jsem získal na Ministerstvu financí, vlastně vyplývá, že ministerstvo při hodnocení používá při kontrole těch kalkulovaných cen statistických a účetních modelů, které získává od společnosti Telecom.

Chci se vás proto zeptat jako místopředsedy vlády, který je de facto formálně nadřízen ministru financí, zda toto považujete za správné. Z vaší účasti na akci Bojkot společnosti Telecom v souvislosti se zdražováním usuzuji, že nikoliv. Chci se vás zeptat, co budete v této věci dále dělat.

Druhá věc se týká toho, zda vláda uvažuje, že se bude otázkou podpory internetu zabývat jako vláda. Jak asi víte, SPT Telecom je dnes technicky schopen rozlišit přenos elektronických dat zhruba v polovině telefonních stanic v České republice. Ve druhé polovině toho bude schopen zhruba do roka. Chci se vás proto zeptat, zda vláda uvažuje např. o tom, že by prosadila speciální paušální tarif pro uživatele internetu, kteří by následně nemuseli platit další větší částky v závislosti na provolaném čase s tím, že by případnou ztrátu Telecomu, která by takto vznikla, hradila z jiných zdrojů. Při rozdílnosti naší politické orientace, kterou respektuji, se domnívám, že by to bylo v souladu s programovým prohlášením vlády, které slibuje státní podporu rozvoje informačních technologií. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane poslanče. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, pane poslanče, dámy a pánové, mám tady materiál připravený ministrem dopravy a spojů, který popisuje detailně praxi regulace telekomunikací. V této chvíli není asi vhodné, abych jej v tuto pozdní hodinu četl, pokud byste měl zájem, mohu vám jej předat. Myslím ale, že byste se z něj nedozvěděl nic, co sám ještě nevíte.

Odpověděl bych na tu první otázku, která se týká procesu zdražování. To, co bylo dohodnuto, nakolik jsem informován, mezi vedením Telecomu, resp. zástupci zahraničního vlastníka, což je přesnější, a Ministerstvem financí, bylo jakési rámcové směrné číslo celkového nárůstu tržeb. Další věcí už je konkrétní operacionalizace tohoto čísla do sazby za místní hovor a do řady jiných sazeb. To se děje v zásadě stejně jako kdykoliv v minulosti na základě dat, která poskytuje firma SPT Telecom a která jsou velmi obtížně ověřitelná zvenčí, zvláště při dnešní struktuře regulačních úřadů, kterými disponujeme, tzn. za onoho nepříliš systémového a z centrálně plánované ekonomiky zděděného rozdělení kompetencí mezi cenovým odborem Ministerstva financí a Českým telekomunikačním úřadem.

V programovém prohlášení vlády je řečeno, že jedním z urgentních úkolů je vybudování institutu nezávislého regulátora, a to ještě v průběhu následujícího období, to znamená v roce 1999, kdy by k tomu měly být vytvořeny - doufám, že za spolupráce této sněmovny, která v tomto zřejmě má stejný zájem, napříč politickými stranami - legislativní předpoklady.

Co se týče Ministerstva dopravy a spojů, věcný záměr příslušného zákona je hotov, je projednáván. Myslím si, že je dobrým východiskem pro to, aby tyto práce byly včas dokončeny. Výsledkem samozřejmě bude instituce nezávislá - tak jak to odpovídá příslušné direktivě Evropské unie, která vyloučí - postupně, až se to naučí, nebude to jednoduchý proces, ale to je jiná věc - aby k takovým situacím, k jakým docházelo do té doby, kdy vlastně jediným zdrojem byly ony informace od firmy Telecom, o kterých jsem již hovořil a jejichž hodnověrnost může oprávněně být dotazována, už nedocházelo. Já si netroufám ji zpochybnit, ale vím, že takové zpochybnění je zcela relevantní a je jaksi obhajitelné, aby tato praxe byla změněna.

Myslím si, že než se toto podaří, není dost dobře možné jiné řešení právě proto, že neexistuje odpovídající regulatorní rámec. Tady je asi odpověď, která neuspokojí toho, kdo by chtěl vidět rozumné řešení pro příští rok, ale je to proto, že pro to řešení nejsou odpovídající podmínky v současnosti.

Co se týče otázky druhé, kterou je otázka sazeb v oblasti internetu a aktivit vlády v této oblasti, chci především odkázat na vznik Rady vlády pro státní informační politiku. Tato rada, jejíž statut a organizační řád a další předpisy pro ni budou projednávány a doufám že schváleny vládou tento týden, by měla být koordinujícím pracovištěm. Bude vést politiku informatizace společnosti prostřednictvím možnosti širokého přístupu veřejnosti k internetu, bude za ně zodpovídat, koordinovat a vytvářet příslušné předpisy v úzké spolupráci s jednotlivými orgány státní správy, kterých se to týká. Jde vlastně o meziresortní nebo spíše nadresortní problematiku.

Představ, které zatím rada má shromážděných, dílčích, je celá řada - od projektů lepšího vybavení knihoven a jiných veřejných možností připojení na internet nikoliv za komerční ceny - teď nechci specifikovat přesnou formu, protože jde o ideový návrh - až po určité formy možných, nechci říci dotací, ale prostě speciálních tarifů netržních typů pro jasně definované připojení k internetu u určitých subjektů. Záleží to samozřejmě na těch technických opatřeních, o kterých jste říkal. Tam, kde existují analogové ústředny, není možné rozlišit, jaký typ služby je reálně poskytován. To zneužití ze strany připojeného je samozřejmě velmi možné a technicky nezjistitelné. To je věc, kterou opět nevyřešíme bez příslušného pokroku ve věci technologií.

Nevím, zda jsem vám odpověděl dostatečně. Myslím si, že přesně toto je oblast, kde spolupráce mezi vládou a odbornou veřejností a samozřejmě i politickou opozicí může dost napomoci tomu, aby zájem, který v tomto směru máme bezesporu všichni společný, a to je rychlá informatizace české společnosti a její modernizace, tak aby mohla vzdorovat konkurenčním tlakům v globalizujícím se 21. století, byl společným zájmem, který je hoden předmětu vzájemné spolupráce.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám pane místopředsedo. Pane poslanče, nehodláte položit doplňující otázku? Nehodláte.

Dámy a pánové, děkuji vám čtyřem, resp. pěti, kteří jste vydrželi až do konce dnešního bodu pořadu, a to "Ústní interpelace určené předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády". Končím toto jednání a těším se s vámi na shledanou v úterý příštího týdne od 14.00 hodin.

 

(Schůze přerušena v 18.30 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP