(pokračuje Pilip)

Já tady toto všechno říkám z jednoho důvodu, že bych byl nerad a nepovažoval za dobré, abychom tady dnes, nebo přesněji řečeno po třetím čtení, znovu schválili nějakou dílčí úpravu zákona o loteriích a za dalšího půl roku poté tady stáli před stejnou situací, to znamená, že se ukáže, že ten zákon byl znovu polovičatý, znovu nedostatečný a že je nutné přijmout nějakou další změnu. Já se domnívám, že ten návrh, tak jak byl předložen Ministerstvem financí, právě toto nebezpečí představuje - že je polovičatý, že sice částečně překonává problémy s umožněním vstupu zahraničního kapitálu, ale přesně tak, jak tady říkal pak kolega Payne, ne se zcela jasnou argumentací, proč někde ano, někde ne. Domnívám se, že nějaká přesnější definice spotřebitelských soutěží v tom návrhu je sice chvályhodná snaha udělat nějakou změnu, ale že daleko lepším řešením je vůbec vyndat spotřebitelské soutěže ze způsobu regulace tohoto zákona. A domnívám se dále, byť to již nesouvisí s těmi mezinárodními závazky, že tento zákon, pokud by byl přijat pouze ten návrh vlády, by stále trpěl tím, že je velmi úzce zaměřen na to, aby se tady silně koncentroval trh k několika málo subjektům a zejména jednomu subjektu. Stále tam přetrvávají věci, které jsou věcně nesmyslné, typu prostě minimální kapitál na sázky na koně 100 milionů korun, což může prostě vyřadit řadu těchto subjektů zcela z podnikání, a řada dalších drobných věcí, které by vyžadovaly určitě změnu.

Samozřejmě že to nemá znamenat to, že by tím měl být nějak narušen ten princip, že velká částka prostředků ze sázek jde na podporu sportu a některých dalších neziskových aktivit. Ale je nutné hledat vyvážení toho, jakým způsobem tady vytvořit rovné podmínky podnikání a jakým způsobem zároveň zabezpečit, aby tyto prostředky se dostávaly právě do těch neziskových organizací, v čele, podle mého názoru to je v pořádku, jak je to dnes organizováno se sportem.

Takže pokud bych měl shrnout svůj pohled na tento návrh novely zákona, doporučuji, aby byl postoupen do prvního čtení, pardon, do druhého čtení - děkuji panu místopředsedovi vlády -, ale s tím, že by měl být před svým konečným schválením ještě výrazným způsobem rozšířen. A doufám, že to druhé čtení bude příležitostí všechny ty problémy, o kterých jsem tady hovořil já i můj předřečník, důkladně prodiskutovat a přijmout takový konečný návrh znění, který už nebude alespoň po řadu let vyžadovat žádnou změnu a nebude nás dostávat do mezinárodně složitých vyjednávání.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Třetím přihlášeným písemně do obecné rozpravy je pan poslanec Svatomír Recman. Uděluji mu tedy slovo. Připraví se pan kolega Jiří Hofman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, dámy a pánové, připojuji se ke slovům zejména zpravodaje, který hovořil o tom, že otázka loterií a podobných her je otázkou velice diskutovanou, a to diskutovanou nejenom v této Poslanecké sněmovně, v Senátu a v ČR obecně, ale i v zahraničí. Domnívám se, že právě zde, ve sněmovně, a i v rozpočtovém výboru, který byl garantem tohoto tisku, se diskutovalo velice věcně, odborně a myslím, že je to potřeba ocenit.

Na druhé straně určitá kontroverznost zaznívala zejména ve vztahu k zahraničí. Já jsem to chápal, že je to určitá kontroverznost, která vyplývá ze zájmu zahraničního kapitálu a i z legislativních úprav, které v tomto směru v zahraničí jsou. Souhlasím rovněž s tím, že podnikání v této oblasti, v loteriích a zábavním průmyslu, není podnikání v tom klasickém slova smyslu, tak jak o tom přede mnou hovořil pan poslanec Payne. V tomto směru musím říci, že jsem pro určitý zvláštní režim v této branži, a kloním se, aby to byl režim národní, aby zde bylo preferováno národní zacházení. Proto jsem předpokládal, že vláda v novele v tom tisku, který jsme dostali, vrátí tu situaci, která byla před přijetím této navrhované novely. Svým způsobem mě v tom utvrdila i důvodová zpráva, kde se o tom hovořilo, cituji: "Předkládaná novela navrací v otázce zahraniční majetkové účasti stav platný k 31. 8. 1998, obnovuje respektování závazku, který pro ČR vyplývá z článku 61 odst. 2 Evropské dohody".

Při detailním a podrobnějším prostudování tohoto návrhu bohužel musím konstatovat, že ta situace je jiná, že ta situace je z mého pohledu podstatně horší než situace k 31. 8. Je to podstatně liberálnější a domnívám se, že v tomto smyslu nejdeme tím správným směrem. Ve vládním návrhu se o tom dokonce hovoří, což je určitým protikladem té citace, kterou jsem použil předtím, že navržená úprava je dokonce liberálnější než právní úprava platná do 31. 8. 1998, neboť ta umožňovala u sázkových her v kasinu zahraniční majetkovou účast pouze jako výjimku z obecného zákazu. Tato novela, jak v úvodním slově zdůraznil i ministr financí, ruší zákaz účasti osob se zahraniční majetkovou účastí u spotřebitelských soutěží a sázkových her v kasinu. Já se domnívám, že v tomto směru vláda - a i Poslanecká sněmovna - by zašla příliš daleko, kdybychom přijali a schválili tuto novelu zákona v té podobě, jak ji předložila vláda. Proto bych chtěl využít jednacího řádu Poslanecké sněmovny a v souladu s § 90 odst. 2 navrhnout, aby Poslanecká sněmovna zamítla novelu tohoto zákona, a v případě, že nebude přijato toto zamítnutí, doporučuji hlasovat o návrhu, abychom vrátili navrhovateli novelu k dopracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Posledním písemně přihlášeným je pan kolega Jiří Hofman. Má slovo.

 

Poslanec Jiří Hofman: Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, spotřebitelské loterie jsou určitá specifická součást reklamy a marketingu velkých obchodních společností i různých časopisů, rádií i různých médií. Tyto spotřebitelské loterie ve své podstatě jsou podstatně účinnější podle statistik, než je vůbec televizní reklama, než je reklama v časopisech, než je reklama v rádiích. Vyjmutí spotřebitelských soutěží, spotřebitelských loterií - a tady bych se zastavil u jednoho, nepleťme si spotřebitelské loterie a spotřebitelské soutěže. Soutěž je odpověď na otázku a dostanu cenu. Loterie je o losování. Vyjmutí spotřebitelských loterií ze zákona by znamenalo velké finanční ztráty. Je na nás, jestli spotřebitelské loterie vůbec zakážeme. Z jednoho prostého důvodu. Pokud bychom tady tyto spotřebitelské loterie vyjmuli ze zákona, nastavíme stav takový, jaký byl před přijetím novely 202 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, to znamená nekontrolovatelný stav v této oblasti podnikání.

Jenom tak pro ilustraci. Spojené státy, které jsou jedním z největších našich kritiků novely zákona o loteriích, vydaly zákonem zákaz provozování loterií na Internetu. To znamená, zakázaly všem cizím státním příslušníkům i cizím společnostem provozování loterií na Internetu na území Spojených států.

Ještě o spotřebitelských loteriích. Spotřebitelské loterie, pokud budou řádně podchyceny zákonem, budou přinášet dosti velké zisky do státní pokladny, a já řeknu jenom pro ilustraci:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP