Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Myslím, že tento návrh je rozumný, nicméně dokončíme rozpravu ve třetím čtení, abychom absolvovali všechny případné legislativně technické připomínky. Ale myslím si, pane kolego Sobotko, budete-li souhlasit, že by mohlo proběhnout hlasování o vrácení do druhého čtení, protože v tu chvíli bychom ukončili projednávání tohoto návrhu zákona, kdyby tento návrh byl schválen. V případě, že schválen nebude, nechal bych pak hlasovat o vašem návrhu na přerušení, předložení písemných pozměňovacích návrhů, a jakmile tyto materiály budou dodány, budeme je moci doprojednat.

Dále se do rozpravy ve třetím čtení nikdo nehlásí, rozpravu tudíž uzavírám.

V tuto chvíli bych požádal pana zpravodaje, aby mě sledoval, protože podle mého názoru by mohla nyní proběhnout dvě hlasování. První hlasování o vrácení tohoto návrhu zákona do druhého čtení, v případě neschválení uskuteční se hlasování podle procedurálního návrhu pana poslance Sobotky.

Souhlasím se mnou zpravodaj s tímto postupem? (Souhlas.)

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli vás opět odhlašuji na žádost z pléna. Žádám o novou registraci.

 

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 136 rozhodneme o návrhu pana poslance Sobotky na vrácení tohoto návrhu zákona do druhého čtení.

Kolegyně a kolegové, zahajuji v tuto chvíli hlasování pořadové číslo 136 a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl schválen, když se pro jeho schválení vyslovilo 89 poslankyň poslanců, proti bylo 92.

 

Nyní budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 137 o návrhu pana poslance Sobotky, abychom přerušili projednávání tohoto návrhu zákona do doby, než budou předloženy v písemném podkladu legislativně technické návrhy a změny, které byly předneseny v rozpravě ve třetím čtení.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 137, které v tuto chvíli zahajuji, a ptám se vás, kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl schválen, když se pro jeho schválení vyslovilo 163 poslankyň a poslanců a proti byli tři.

 

Kolegyně a kolegové, tímto jsme prozatím přerušili projednávání bodu č. 24 schváleného pořadu naší schůze.

Přistoupíme k projednávání bodu

 

25.
Návrh na odvolání ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

 

Pokud mě paměť neklame , nerozhodli jsme o tom, že bude sloučena rozprava. Pokud bych se mýlil, tak mě někdo, prosím vás, upozorněte.

V tuto chvíli budeme projednávat návrh na odvolání ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny. Nejprve chci informovat, že projednáváním této věci byl organizačním výborem pověřen výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Jeho usnesení č. 22 bylo všem rozdáno.

Prosím nyní zpravodaje výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pana poslance Zdeňka Škromacha, aby nás informoval o závěrech jednání výboru. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové, tak jak byl tento bod uveden, není úplně přesné znění, protože se nebude jednat o odvolání pana ředitele, ale tak jak dále uvedu, bude se jednat o vzetí na vědomí ukončení jeho působení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pardon, pane, předsedo, přeruším vás.

Kolegyně a kolegové, žádám vás všechny o to, abyste pokud možno ztišili hlasitost svých projevů, aby se dalo v klidu jednat. Ještě zazvoním. (Zvoní.)

Prosím, pane předsedo, pokračujte.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji. Vypadá to, jako by už byly vánoce.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Přijdou.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny dopisem na předsedu Poslanecké sněmovny pana Václava Klause dne 26. října 1998 požádal předsedu Poslanecké sněmovny o předložení návrhu odvolání z funkce. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, v § 15 odst. 4 stanoví, že ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky je volen Poslaneckou sněmovnou na návrh správní rady ústřední pojišťovny. Z logiky věci vyplývá, že pokud je ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny volen sněmovnou, může ho odvolat právě Poslanecká sněmovna.

Dne 5. listopadu 1998 byl předsedovi Poslanecké sněmovny doručen další dopis předsedy správní rady ústřední pojišťovny pana dr. Švarce, ve kterém informuje o usnesení správní rady přijatém na mimořádném zasedání 2. listopadu 1998. Podle tohoto usnesení bere správní rada na vědomí zprávu ředitele Jiřího Němce, že předsedovi Poslanecké sněmovny odeslal žádost o uvolnění z funkce, včetně odůvodnění této žádosti. Tuto žádost písemně doplnil tím, že s účinností k 30. listopadu 1998 se své funkce vzdává. Dne 18. listopadu 1998 zaslal ředitel Jiří Němec předsedovi Poslanecké sněmovny doplnění žádosti s oznámením, že dle zákoníku práce § 65 odst. 2 se vzdává funkce ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny ke dni 30. listopadu 1998.

Na základě přikázání organizačního výboru výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal návrh na odvolání ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky dne 24. listopadu 1998 na své řádné svolané 9. schůzi. Výbor na svém jednání vyslechl ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny pana Jiřího Němce, dále prokuristku Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky paní Jiřinu Musílkovou a předsedu správní rady ústřední pojišťovny pana Richarda Švarce.

Na základě vyslechnutých vystoupení výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení tak, jak je navrženo v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 22/98, které jste v písemné podobě obdrželi.

Tento návrh usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí rezignaci pana Jiřího Němce na funkci ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky ke dni 30. listopadu 1998 a děkuje řediteli Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za vykonanou práci."

Vážené paní poslankyně a páni poslanci, dovoluji si vás požádat, abyste tento návrh usnesení podpořili.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi výboru pro sociální politiku a zdravotnictví panu poslanci Zdeňku Škromachovi.

Kolegyně a kolegové, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan poslanec Janeček. Prosím, pane poslanče, můžete se ujmout slova.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené dámy a vážení pánové, probíráme bod, který je možná závažnější, než abych tak řekl změna jedné osoby ve Všeobecné zdravotní pojišťovně. Tento bod jako by zapadal do řady dalších bodů. Pan ředitel Němec, pravda, odešel po zvážení situace sám. Paní ředitelka Roithová byla odvolána, víme, že byla pozastavena privatizace a víme, že byla pozastavena realizační fáze výběrových řízení.Čili udávám to jenom jako apel.

Chci se připojit k těm, kteří chtějí poděkovat panu řediteli Němcovi a je mně tak trochu líto, že z našeho zdravotnictví odcházejí právě ti nejvíce kvalifikovaní lidé. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Dále se do rozpravy nikdo nehlásí, tudíž rozpravu uzavírám a budeme v tuto chvíli hlasovat.

Hlásí se paní kolegyně Jirousová. Omlouvám se, zřejmě jsem příliš zbrkle uzavřel rozpravu.

Prosím, paní kolegyně, můžete hovořit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP