Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedo, pane předsedo vlády, dámy a pánové. Já vás nechci ani školit, ani dlouho zdržovat především proto, že jsme vypracovali poměrně obsáhlou oponentní zprávu a já chovám naději, že jste se s ní seznámili, takže argumenty tam obsažené bych chtěl jen velmi krátce shrnout.

Nájemní smlouva je typ nájemní smlouvy, kterým pronájemce dává něco do nájmu a nájemce je povinen platit nájem. Nájemní smlouva není nepojmenovanou smlouvou, kterou si občané mohou dohodnout cokoli jiného. Jakmile tuto zásadu prolomíme, prolomí se nejen nájemní smlouvy, ale prolomí se i uzavírání smluv o dalších cenách, kterou jsou regulovány, tak jak jsem si to dovolil publikovat v článku, který někteří z vás znají.

Domnívám se proto, že pokud je uzavírána nájemní smlouva na regulovaný nájem, nelze nic dalšího požadovat.

Znovu zdůrazňuji, co jsem zdůraznil již při minulém projednávání této věci, že kterýkoli pronajímatel má od 1. července 1995 právo stanovit jakýkoli nájem, ale opět jen tento nájem určený vyhláškou v neomezené výši od roku 1995, čímž jsme mimochodem evropskou raritou, ale je to prostě tak, takže toto stanovit může, ale opět nemůže požadovat nic dalšího kromě tohoto nájmu.

Zvláště bych chtěl podtrhnout na závěr jednu důležitou věc: Ani zákon o obcích, ani zákon o rozpočtových pravidlech nezná příjem obce z příspěvků občanů do fondu. Jestliže nezrušíme rozhodnutí Blatenských, vytvoříme typický černý fond obce, čili příjem, se kterým prostě zákon nepočítá a který není stanoven v žádném právním předpisu, přestože příjmy obce samozřejmě zákonem upraveny jsou.

Za těchto okolností jménem poslanců, kteří dali oponentní stanovisko, navrhuji, aby Poslanecká sněmovna zrušila obě rozhodnutí Městského zastupitelstva v Blatné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Radko Martínek. Poté otevřu rozpravu, do které mám zatím dvě přihlášky.

Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové a kolegyně, já se omlouvám, neboť jsem chytil nějakou virózu, takže doufám, že budu artikulovat tak, abyste mi rozuměli.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí po předkladatelské zprávě poslance Radko Martínka a po rozpravě:

Za prvé: Doporučuje Poslanecké sněmovně ČR potvrdit platnost usnesení Městského zastupitelstva v Blatné, okres Strakonice, ze dne 21. ledna 1997 č. 15/2 a usnesení ze dne 27. května 1997 č. 18/19 a pověřuje mě, abych s odůvodněním a usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

Tolik doporučení výboru.

Já jsem se samozřejmě zabýval i osobně celou záležitostí a chtěl bych váženou Poslaneckou sněmovnu upozornit, že se jedná o problém skutečně vážný, problém, tak jak už tady paní kolegyně Kupčová upozornila, na který i nejrenomovanější právní kapacity tohoto státu mají přinejmenším rozdílný názor.

Dovolil bych si upozornit, že se jedná o dvě věci.

Jedna věc, na kterou bylo upozorněno v oponentní zprávě, tzn. na otázku nájemného jako takového, a eventuálních poplatků s tím spojených.

Na druhé straně se zároveň jedná také o druhou věc neméně podle mého názoru důležitou, a to je otázka pravomoci samosprávného orgánu, orgánu obce, a možnosti zasahovat do rozhodování tohoto orgánu.

Já jsem si také připravil a nechal udělat určité stanovisko právní kanceláře, která zastupuje naše město, a dovolil bych si vás seznámit jen se závěrem obsáhlé zprávy.

Závěrem bych chtěl podotknout, že dle mého názoru se vůbec nejedná o opatření orgánu obce, které by bylo možno potvrdit jako platné nebo pozastavit jeho výkon či zrušit atd. Domnívám se, že se jedná o jednu z podmínek návrhu na uzavření nájemní smlouvy, kterou přísluší hodnotit a vyjadřovat se k ní pouze adresátovi tohoto příslušného návrhu, nikoli Poslanecké sněmovně či jinému orgánu státní správy.

Podle mého názoru není Poslanecká sněmovna příslušná se touto věcí zabývat dle § 62 zákona o obcích, neboť nejde o nápravu nesprávných opatření, a její rozhodnutí ohledně napadených usnesení či stanovisko není právně relevantní ani závazné. Tolik advokátní kancelář, která zastupuje zájmy města Moravská Třebová.

Na základě tohoto a dalších věcí bych si dovolil znovu upozornit na jednu věc: V tomto státě existuje zajímavý vztah, kdy státní úředník může činit jakýsi protektorát nad vyhlášeními, prohlášeními a řádnými usneseními orgánu, který je volen občany tohoto státu. Myslím si, že je to rarita, která nemá obdobu v Evropě, a myslím si, že je nejvyšší čas, aby takové a podobné kauzy neřešily orgány státní správy, ale aby to řešil soud. Mám tím na mysli zejména soud správní.

Osobně bych velmi přivítal, kdyby někdo z poslanců dokázal navrhnout to, co si myslím, že je v této fázi nejsprávnější, a sice návrh usnesení, že Poslanecká sněmovna není oprávněna, aby se touto záležitostí zabývala.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Já bych se v tuto chvíli pouze zeptal, zda mám toto vnímat jako návrh usnesení, protože bylo to formulováno, že by někdo mohl podat. Je to návrh usnesení? Ano, děkuji.

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli otevírám rozpravu, do které mám dvě přihlášky. Jednu písemnou, která má přednost, a přihlásil se pan poslanec Jalůvka, hned po něm je přihláška pana předsedy výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí poslance Beneše.

V tuto chvíli hovoří pan poslanec Josef Jalůvka. Prosím.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové, námitka, kterou proti pozastavenému usnesení Městského zastupitelstva v Blatné uvedu, nebyla důvodem, pro který se Okresní úřad ve Strakonicích rozhodl předmětné usnesení pozastavit. Přesto se ale domnívám, že právě tato námitka by být důvodem pro zrušení předmětného rozhodnutí Městského zastupitelstva v Blatné.

Působnost obce a pravomoc jejích orgánů upravuje zákon 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 36 a 36a) vymezuje taxativně rozhodovací pravomoci obecního zastupitelstva. V tomto výčtu není uvedeno rozhodování o nájmech bytů, proto je třeba vycházet z ustanovení § 45, které upravuje působnost obecní rady. V § 45b) je uvedeno, že obecní rada zabezpečuje řešení ostatních otázek spadajících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny obecnímu zastupitelstvu.

Z uvedeného je zřejmé, že o nájmu bytů rozhodoval v daném případě orgán, který k tomuto není ze zákona oprávněn.V tomto tedy především spatřuji nezákonnost tohoto rozhodnutí. Upozorňuji, že právě tato argumentace byla obsahem stanoviska legislativního odboru ve věci pozastaveného výkonu usnesení Městského zastupitelstva v Třeboni. Bylo to usnesení č. 18 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze 3. schůze 24. září 1998. A tato argumentace byla také důvodem pro doporučení ke zrušení příslušného rozhodnutí městského zastupitelstva Poslaneckou sněmovnou.

Problematika pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Blatné má další úskalí. Pokud bych vyšel z konstrukce, že uzavírání nájmů bytů ve vlastnictví města Blatná je upraveno vyhláškou tohoto města, pak se domnívám, že dané usnesení městského zastupitelstva je v rozporu s touto vyhláškou, protože na žadatele o byt klade další nároky touto vyhláškou neupravené.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP