(pokračuje Jalůvka)

K tomu však považuji za nutné uvést, že osobně považuji za nesmyslné a ve své podstatě za nezákonné, aby problematika hospodaření s byty v majetku města byla upravena normativně právním aktem s obecnou závazností na území daného města. Hospodaření s byty v majetku města je otázkou, kterou by mohla řešit vnitřní směrnice schválená obecní radou, která vymezí postup při přípravě podkladů pro rozhodování o nakládání s obecními byty, nikoliv však právní norma, kterou vyhláška obce je.

Jinak nezbývá než konstatovat, že takováto vyhláška je v rozporu se zákonem, neboť v mnohém překračuje meze zákona. Například povinnost uhradit poplatek 100 Kč při podání žádosti, čl. 7 odst. 5 vyhlášky, nebo právo jen pro občany dané obce k podání žádosti o přidělení bytu. Ptám se, kterým zákonem je toto právo odňato jiným občanům?

Pokud jde o samotný problém stanovení povinnosti finančního plnění do rozpočtu pronajímatele obecního bytu nad rámec nájemného, nesouhlasím zcela se stanoviskem legislativního odboru k dané věci, tedy ať platnost případné smlouvy uzavřené na základě tohoto rozhodnutí zkoumá nezávislý soud. Za nutné v této souvislosti považuji zjištění, zda se na nájmy těchto bytů, u kterých je tato podmínka stanovena, vztahují, či nevztahují právní ustanovení upravující regulaci nájemného z bytu. Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 176/1993 - myslím, že to byl také hlavní argument pana Křečka, který k tomu měl svůj příspěvek. Pokud ano, pak by podmínka finančního plnění nad rámec nájemného dle mého názoru mohla být kvalifikována jako obcházení těchto ustanovení a byl by zde dán důvod pro zrušení rozhodnutí městského zastupitelstva Poslaneckou sněmovnou. V podobné kauze mám zde k dispozici judikát Okresního soudu v Novém Jičíně, čj.13C111/93-50, kde dle podobného výkladu bylo soudem rozhodnuto.

Ještě na okraj poslední poznámku. Pokud by šlo o byty vybudované s přispěním státní dotace - z praxe je mi známo, že podmínkou pro tyto dotace je nájem nově vybudovaných bytů po dobu 20 let za věcně usměrňované nájemné - mohlo by jít také o obcházení podmínek pro přidělení dotace a mohl zde být dán důvod pro její vrácení do státního rozpočtu. To ovšem není podnět pro Poslaneckou sněmovnu, nýbrž pro orgán, který dotaci poskytl.

Ve svém příspěvku jsem jako první důvod ke zrušení usnesení obecního zastupitelstva uvedl námitku, kterou jsem zdokumentoval, nicméně další dva body pravděpodobně zakládají také zdůvodnění ke zrušení tohoto usnesení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Jalůvkovi. V tuto chvíli bude hovořit pan poslanec Beneš. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, nechci to prodlužovat. Není to taková maličkost, protože ti z vás, kteří se pohybujete více v komunální sféře, tak víte, že podobné postupy jsou poměrně standardní. Mluvili jsme o tom také s paní poslankyní. Je to tak. Chtěl bych upozornit, že tady máme tři varianty. Jedna varianta je zamítnout, druhá varianta je potvrdit a třetí varianta je konstatovat, že to není v naší kompetenci.

K poslední variantě bych řekl: Jestliže v § 62 je řečeno, že odporuje-li obecně závazná vyhláška nebo jiné opatření obecního zastupitelstva v samostatné působnosti zákonu, pozastaví okresní úřad jeho výkon. To se stalo. Tento okamžik nastal a nám nezbývá nic jiného, než rozhodnout jako Poslanecká sněmovna. Nemyslím si, že je možná třetí varianta. Existují pouze dvě varianty, tzn. potvrdit, nebo zrušit. Nemyslím si, že existuje něco jiného.

Slyšeli jsme tady hodně právních rozkladů, hodně právních rozborů a já bych chtěl poprosit kolegyně a kolegy, aby si vzpomněli na slova kolegy Jalůvky, který tady říkal takovou maličkost, že nájmy jsou v kompetenci rady města. Jenom upozorňuji, že žádné z právních stanovisek, které potvrzovalo to, abychom potvrdili rozhodnutí přednosty okresního úřadu, tuto zdánlivou maličkost neobsahuje. Tudíž bohužel nemohu než konstatovat, že mi přijdou trochu nehloubková tato bádání, a proto se přimlouvám, aby bylo potvrzeno jak stanovisko ústavně právního výboru, tak stanovisko ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Křeček, po něm pan poslanec Hofman. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, pane předsedo vlády, chtěl bych potvrdit názor, který tady vyslovil pan kolega Beneš, že nájem je skutečně v pravomoci rady, pohybuje-li se v rámci zákona, ale současně bych chtěl upozornit, že tady přece nejednáme o výši nájmu. Kdybychom rozhodovali o nájmu, tak by samozřejmě tato debata neměla žádný smysl. Zabýváme se tím, že Okresní zastupitelstvo v Blatné stanovilo nájem podle vyhlášky, ale kromě toho požaduje další plnění. To je ten hlavní problém. Není pravda, že jiné obce postupují takto. Ujišťuji vás, že znám praxi po celé republice a že toto je zcela ojedinělé usnesení. Je samozřejmě možné, že se někde dělá balíčková metoda, že se hledají zájemci o byt s volným nájemným, že se hledají zájemci o byt s regulovaným nájemným. To všechno je, ale aby se k nájmu požadovalo ještě placení jiných poplatků, to je zcela ojedinělé rozhodnutí, a kdybychom to nezrušili, otevíráme cestu do pekla.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Hofman. Udílím mu v tuto chvíli slovo. Pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, zaznělo tady, že nájemné je jenom v kompetenci rady města. Je to pravda, ale také rada města může přenést některé kompetence na zastupitelstvo. Pokud je to uvedeno v jednacím řádu zastupitelstva, je to možné.

Zaznělo tady to, že k nájmům obce, která sjednává nájmy, tzn. je to určitá služba občanům, se vytvořila ještě určitá podmínka složením nějaké finanční sumy, aby tento nájem byl podepsán, a přitom obec při nově uzavíraných nájemních smlouvách má možnost uzavřít tyto nájmy neomezeně. I ze své praxe zásadně nemohu souhlasit s tím...

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, prosím, aby byla zachována důstojnost našemu jednání. Prosím, pane poslanče, můžete pokračovat.

 

Poslanec Jiří Hofman: Nemohu souhlasit s tím, aby podmínka uzavření nájmu se vázala ještě na nějaký finanční dar obci. Proto doporučuji podpořit zamítnutí rozhodnutí zastupitelstva v Blatné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Hofmanovi. Nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Martínek, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Radko Martínek: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolil bych si znovu vás upozornit na jednu věc. Podle mého názoru se zde jedná o dvě záležitosti. Mám-li hovořit o záležitosti nájemného, ani já si nemyslím, že je to právně v pořádku, a podle vyjádření stejné advokátní kanceláře, kterou jsem zde citoval, je velká pravděpodobnost, pokud to dojde k soudu, že soud tuto záležitost zruší jako nepatřičnou.

Vedle toho se jedná ještě o druhou záležitost, tzn., zda je oprávněna sněmovna se touto záležitostí zabývat, zda je to usnesení ve smyslu § 62 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb. Já tvrdím, že není, a proto bych prosil předsedajícího, zda by se mohlo hlasovat v pořadí, že by se o mém návrhu hlasovalo první a potom se hlasovalo o dalších návrzích, pokud je to možné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP