(Schůze opět zahájena v 16.43 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat. Čas určený na poradu poslaneckých klubů vypršel a my v tuto chvíli budeme pokračovat v projednávání sněmovního tisku 36. Kolegyně a kolegové, jsme v bodu, kdy za chvíli zahájíme hlasování o celém návrhu zákona, a já vás z tohoto důvodu žádám, abyste zaujali svá místa. Všechny vás odhlašuji a žádám vás, abyste čas využili k registraci svými magnetickými kartami.

Přednesu návrh usnesení Poslanecké sněmovny. (Permanentní hluk v sále.) Všechny žádám, aby věnovali pozornost jednání, pokud chtějí dělat něco jiného, aby opustili tuto jednací síň. Návrh usnesení zní takto:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku č. 36, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

O tomto usnesení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 214, které jsem v tuto chvíli zahájil. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? (Na displeji nejsou údaje o hlasování.)

Kolegyně a kolegové, obávám se, že jsem se dopustil chyby, zřejmě jsem nezahájil dost důrazně hlasování. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Všechny vás ještě jednou na žádost z pléna odhlašuji. Žádám o novou registraci. Pokud jsem se dopustil chyby, tak se omlouvám. Znovu přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 36, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 214. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. (Na displeji nejsou údaje o hlasování.)

Kolegyně a kolegové, já se ujišťuji, že ta chyba není u mě v tuto chvíli, protože na displeji mi vše ukazuje správně, na displejích pro vás nikoli. Displej říká toto: pro 170, proti 0. Z přítomných 187 nehlasovalo 16. Pokud nikdo neprotestujete, konstatuji, že toto usnesení bylo přijato a s vládním návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Žádám techniky, aby spravili displeje pro poslance. Děkuji v tuto chvíli zpravodaji panu Kocourkovi, který zvládl svou úlohu dobře. (Potlesk v části sálu.) Taktéž gratuluji ministru financí k dnešnímu částečnému úspěchu. (Veselost. Potlesk.)

 

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli budeme projednávat bod 29, kterým je

 

29.
Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 1997
/sněmovní tisk 22/

 

Zprávu jste obdrželi jako sněmovní tisk 22. O úvodní slovo v tuto chvíli prosím pana ministra zemědělství Jana Fencla a vás, kolegyně a kolegové, žádám o to, abyste se ztišili, protože budeme projednávat další velice důležitý bod. Prosím pana ministra ještě chvilku o strpení, až ti, kteří nechtějí jeho slova poslouchat, opustí tuto zasedací síň, aby měl dostatečně důstojné prostředí ke svému úvodnímu slovu. Prosím, pane ministře, můžete hovořit.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane předsedo, ctěná sněmovno, já bych rád konstatoval, že… (Permanentní hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane ministře, já vás přesto musím přerušit, protože mi připadá velice nedůstojné, aby jakýkoli člen vlády hovořil v takovémto prostředí. Je to ani tak ne neúcta k vám, jako k této instituci. Kolegyně a kolegové, všechny vás prosím o ztišení. Prosím ty, kteří chtějí hovořit, aby tak činili za dveřmi této zasedací síně. Prosím, pane ministře, můžete hovořit.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Děkuji. Já si myslím, že zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 1997 je čtení na dlouhé zimní večery. Má 118 stran a celou řadu doplňkových tabulek a kapitol. Myslím si, že tato zpráva si neklade žádný jiný cíl, nemá žádné jiné ambice než poskytnout informaci o tom, co se v sektoru zemědělství odehrávalo za uplynulý rok.

Já bych se omezil na konstataci některých skutečností, které považuji za důležité, a soustředil bych svoji pozornost na odpověď na vaše dotazy či bych si poznamenal vaše stanoviska, pokud nějaká budou.

Stav zemědělství České republiky je zcela logicky odrazem ekonomického vývoje země. Přestože zemědělský sektor prošel obdobím velmi radikálního transformačního procesu, který vyústil ve zvýšení produktivity práce, řekněme narovnání majetkových vztahů v zemědělské prvovýrobě, nalézá se agrární sektor ve velice vážných ekonomických potížích, které plynou z celé řady skutečností. Dovolte uvést alespoň některé: nedůsledně provedený proces restituce a privatizace, v němž nedošlo k navrácení značné části majetku právnických osob a následně přišlo k oddělení subjektu zemědělské prvovýroby a zpracovatelského průmyslu, malá integrace zemědělských prvovýrobců, zejména v oblasti marketingu a odbytu jejich produktů, dlouhodobé disproporce mezi nárůstem cen, vstupů do zemědělství a cen zemědělských prvovýrobců. Myslím si, že žádný jiný sektor, žádný jiný hospodář či podnikatel by něco podobného tak dlouho neustál.

Dalším problémem je růst vnitřního zadlužení, výrazný pokles státní ingerence v oblasti finančních podpor, nízká úroveň ochrany trhu, omezení zemědělské výroby z titulu celospolečenských zájmů či uplatňování pro zemědělství ekonomicky velmi nevýhodného zákona o hospodářské soutěži, který staví na stejnou úroveň roztříštěné a málo organizované zemědělské prvovýrobce a finančně silné integrované obchodní řetězce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP