(pokračuje Fencl)

Důsledkem uvedené situace zemědělství ČR je další zmenšení rozměru a ekonomické váhy zemědělství v naší ekonomice, dlouhodobě trvající ztrátovost sektoru jako celku, podlomení jeho konkurenční schopnosti a velice významné je pasivní saldo v zahraničním agrárním obchodě. Dovolte mi poznamenat, že skutečnost nízké konkurenceschopnosti a zmenšeného rozměru zemědělství ČR je alarmující především v kontextu  budoucího vstupu ČR do EU.

V letošním roce je poprvé v souladu s § 6 zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, předložena tato zpráva k projednání vám, ctěné Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Zpráva za rok 1997 navazuje na předchozí ročníky a řekněme, že je konzistentní v předkládaných údajích, obsahu jednotlivých kapitol, souborů tabulkových i textových údajů. Zpráva upřesňuje údaje z roku 1996, které byly v minulé zprávě o stavu zemědělství pouze odhadnuty.

Dosažené hospodářské výsledky v zemědělství v roce 1997 nenaplnily očekávání. Hrubá zemědělská produkce poklesla o 5,9 % a hospodářský výsledek zemědělského sektoru vykázal celkovou ztrátu, která je odhadována na 1,3 mld. Kč. Dále přetrvává v zemědělství celkově nízká likvidita a výnosnost kapitálu. Zhruba 70 % podnikatelských subjektů má vážné finanční potíže. Počet zemědělců opět poklesl a další oblasti přestaly být obhospodařovány. Rozdíl úrovně nominálních mezd mezi průmyslem a zemědělstvím se dále prohloubil a dosáhl relace pouhých 79 %. Přetrvává malá schopnost obchodně se prosadit na vnitřní i zahraničním trhu. Některá odvětví agrárního sektoru jsou již na prahu nenávratné likvidace.

Institucionální výdaje do agrárního sektoru sice významně vzrostly proti roku 1996, ale hodnota ekvivalentu produkčních subvencí dosáhla v roce 1997 pouze 11 %, čímž se ČR řadí k zemím OECD s nejnižší úrovní podpor do zemědělství. Pro srovnání uvádím, že hodnota ekvivalentu produkčních subvencí v PLR dosahovala ve stejném období hodnoty 22 %, v Maďarsku 16 % a v EU dokonce 42 %.

Přes tyto neuspokojivé výsledky zaznamenalo zemědělství i některé kladné tendence. Pokročily změny ve vlastnických a uživatelských vztazích. K 31. 12. 1997 bylo ukončeno 92,7 % restitučních případů. Vlivem nízkých cen zemědělských výrobců se udržely nízké spotřebitelské ceny potravin, které v roce 1997 opět brzdily inflaci. Pasivní saldo agrárního zahraničního obchodu se z roku na rok snížilo. Snížil se též podíl dovozu na celkové spotřebě právě v té sumě kompetitivních zemědělských výrobků.

Vliv zemědělství na životní prostředí nedoznal v roce 1997 podstatných změn. Spotřeba průmyslových hnojiv vyjádřená v množství čistých živin na hektar klesla meziročně

o 5,2 %. V průběhu let 1990 až 1997 se prokazatelně projevilo významné zlepšení jakosti vod v tocích, které koresponduje s poklesem zátěže organického znečištění.

Podíl současného využití obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě energie činí 2 %, ale je stále třikrát nižší než v EU.

Vztah zemědělství k životnímu prostředí se začíná vytvářet teprve nyní a je na počátku vytváření lepší situace teprve v posledních letech, kdy začíná docházet k ocenění krajinotvorby a environmentálních funkcí zemědělství.

Připusťme, že i v roce 1997 pokračoval proces zdokonalování agrární legislativy, včetně její harmonizace s EU.

Tolik z mé strany.

Žádám Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o schválení Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 1997.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru zemědělství panu Janu Fenclovi.

Zprávu projednal zemědělský výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako tisk 22/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru a jeho předseda poslanec Jaroslav Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Dámy a pánové, Zpráva o stavu českého zemědělství za rok 1997 komplexně popisuje stav zemědělství ČR a komplexně poukazuje na jeho problémy a trendy, kterými se naše zemědělství ubírá.

Je potřeba říci, že vláda rovněž v této zprávě navrhuje určitá opatření tak, aby se nepříznivé dopady a nepříznivé trendy vyrovnaly v postupných krocích. Tyto návrhy pokládám za velmi pozitivní.

Proto vás žádám, abyste tuto zprávu přijali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Palasovi.

K tomuto bodu jsme dále obdrželi oponentní zprávu menšiny členů zemědělského výboru pod sněmovním tiskem 22/2. Prosím, aby tuto zprávu uvedl určený poslanec pan Miroslav Kučera.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP