(pokračuje Palas)

Důsledky, které absence koncepce donesla, jsou ty, že vlastně se rozměr našeho zemědělství výrazně snižuje. Nám vlastně se snižuje konečná produkce z 1 ha, nám mizejí intenzifikační faktory, zůstávají fixní náklady, čímž se stále a stále prohlubuje špatná situace našeho zemědělství, takže my musíme nějakým způsobem opatření udělat.

Pan poslanec Němec tady řekl, že naše zemědělství je málo ztransformované. Chtěl bych upozornit, že transformace, podle mého názoru tzv. transformace českého zemědělství, probíhá téměř 10 let. Chtěl bych poukázat na proces, který byl zahájen po roce 1948, kdy 20 let trvala konsolidace českého zemědělství, tedy československého zemědělství, kdy přešlo z jakéhosi systému na jakýsi systém, abych to blíže nespecifikoval. A já chci upozornit na to, že transformace našeho zemědělství může trvat dalších 10 let a nebude dokončena, pokud nezahájíme seriózní kroky hned, v tento den, v tyto hodiny. Navíc české zemědělství je vystaveno určitým tlakům, problémům celoevropského charakteru. My víme, že kolem nás existuje výrazný nadbytek vepřového masa, výrazný nadbytek dalších komodit. Komodity jsou směřovány tam, kde trh je co nejméně chráněn. A náš trh, tedy Česká republika, je velice málo chráněn, protože asociační dohody, tak jak byly uzavřeny, byly uzavřeny velice nevýhodně pro českou stranu. My to víme. Takže Česká republika a české zemědělství z toho pohledu i v procesu transformace jsou ve velice složité situaci.

Dámy a pánové, já bych chtěl požádat navrhovatele oponentní zprávy, aby byli tolerantní. A to tolerantní v tom smyslu, jak jsem řekl, vláda chystá materiál, koncepční materiál koncepce agrární politiky státu, ve kterém budou uvedeny požadavky, které oni zcela právem požadují. Já si myslím, že tento materiál bude dán nejen zemědělské veřejnosti k dispozici, bude dán i parlamentu k diskusi a můžeme se o něm seriózně pobavit.

Dovolte mi ještě několika slovy, abych se vrátil k transformaci, která probíhala posledních deset, resp. devět let.

Transformace mohla probíhat pouze tím způsobem, jak jí to dovolovaly zákony. Zákony byly předloženy v této sněmovně a tyto zákony dovolily, že restituovaný majetek byl přeměňován ve spotřební peníze, že zemědělský majetek byl vyprodáván z této republiky místo toho, aby sloužil pro tvorbu dalších hodnot, pro to, aby zemědělec či zemědělský podnik bohatl. Tam se stala určitá chyba. A lidé, kteří tyto zákony tvořili, jsou dnes buď mimo tento parlament, nebo jsou v jiných výborech, o zemědělství by ani už vlastně nemuseli zavadit. Ale já jim kladu za vinu, že to byli oni - já to nebudu personifikovat - že to byli oni, kteří vytvořili špatný rámec, ve kterém se transformace doposud pohybuje. Tento rámec my musíme změnit, samozřejmě. A já bych byl rád, abychom tento rámec změnili ve prospěch zemědělství, nikoli ve prospěch určité skupiny, určité lobbistické skupiny. A samozřejmě ty tady jsou, existují, s tím se prostě nedá nic dělat. Ale měli bychom všichni chtít, aby zemědělství jako celek se pohybovalo v ekonomickém prostředí, které zabezpečí jeho prosperitu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Palasovi, v tuto chvíli se ujme slova pan poslanec Hort. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Petr Hort: Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím si, že se v tuto chvíli už zbytečně zdržujeme. Jak zde řekl můj předřečník pan poslanec Palas, o diskusi, kdo zavinil špatnou situaci v zemědělství, tu dnes nejde. Tato diskuse bude probíhat při jiných příležitostech. Diskuse se rozvinula po návrhu kolegy poslance Kučery, který chtěl doplnit třetí oddíl zprávy o stavu zemědělské České republiky o konkretizaci opatření vlády, kolik peněz je schopna zemědělcům dát, kdy a jak tyto kroky budou na sebe navazovat. O nic jiného nejde.

A jak zde bylo řečeno, že je to dobrá vůle, ponejprv v letošním roce musí zpráva o stavu českého zemědělství reagovat na loni přijatý zákon o zemědělství, kde v § 6 se mj. říká, že vláda předkládá každoročně Poslanecké sněmovně, což učinila, zprávu o stavu zemědělství České republiky včetně nezbytných opatření z ní vyplývajících. Tato opatření jsou zapracována do této zprávy, nejsou však úplná a oponentní skupina poslanců chce jediné: To, co tam chybí v těchto opatřeních, doplnit, aby u zemědělců nevznikaly plané naděje a konečné představy o tom, jak dalece je schopna vláda jim pomoci ze současné situace. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Hortovi, dále pan poslanec Pešek, nicméně hlásí se i pan ministr Fencl. Ptám se, jestli dá přednost. Prosím, pan poslanec Pešek může hovořit.

 

Poslanec Pavel Pešek: Děkuji panu ministrovi za to, že mi dal přednost. Já jen pro pana kolegu Starce, pane předsedající. On položil otázku a žádal na ni odpověď. Je škoda, že jako evidentní zemědělský odborník se nezapojil do diskuse na zemědělském výboru. Věděl by mnohé.

Za prvé jen krátká reakce na to, že legrační malá oponentní skupinka je téměř polovina zemědělského výboru, což asi každý z nás vnímá trochu jinak.

Ke zprávě. Vy jste se ptal, komu je otázka položena. Zda vládám předchozím, či vládě současné. Je to jednoduché. Zpráva má několik částí. Kdybyste ji četl, věděl byste to. Části první jsou analytické a evidentně směřují k vládám předchozím a část, která navrhuje, jak řešit současný problém, je zcela evidentně otázkou na vládu současnou.

Poslední věc, kterou jste zmínil, je zdržování této zprávy tím, že se vrátí. Byla to reakce na velmi korektní zmínku pana ministra, že připravuje analytický materiál tohoto druhu, a náš požadavek zněl, aby tento analytický materiál byl zapracován do této smlouvy. Čili nejedná se o žádné zdržení, jedná se o to, že materiál, o kterém on sám prohlásil, že bude někdy v polovině ledna hotov, jsme chtěli, aby byl zapracován do této zprávy z jednoho prostého důvodu - tato zpráva má svůj sněmovní tisk, stala by se oficiálním dokumentem sněmovny, zatímco analýza jakéhokoli ministerstva, jak zajisté víte, není součástí žádného projednávání ve sněmovně, pokud se nestane sněmovním tiskem.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Další do rozpravy pan ministr Fencl. Další přihlášku do všeobecné rozpravy nemám.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane předsedající, ctěná sněmovno, já bych se s vámi chtěl podělit o jednu pro nás velmi důležitou informaci, resp. zjištění.

Myslím si, že pro české zemědělce, český venkov a tím de facto pro české spotřebitele a občany je důležité zjištění, že v této sněmovně nezaznělo zpochybnění, že české zemědělství, které tu není pro zemědělce, ale pro občany, je v krizi, je na dně, neví kam dál, a to je zjištění, které je základním předpokladem toho, aby se situace mohla vydat správným směrem.

Dovolím si poznamenat, že ještě před rokem by toto zjištění nebylo možno konstatovat. Ještě stále by tu byli významní politici, kteří by tvrdili, že to není pravda. V tuto chvíli už tu ti politici nejsou nebo alespoň za tento řečnický pult dnes nepřistoupili.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP