(pokračuje Fencl)

To je pro mě poznání, které je nesmírně důležité pro to, aby se další ekonomický propad českého zemědělství mohl zastavit a mohl se vydat správným směrem. Znovu říkám, že české zemědělství tu není pro zemědělce, ale je tady pro fungování této společnosti, pro fungování této země, pro daňové poplatníky.

Zelená zpráva si nemůže klást větší ambice, než si klade zpráva, kterou jsem si vám dovolil předložit. Za prvé ji zpracovávali zemědělci, ekonomické prostředí v uplynulém období, a tato skutečnost byla jen do této zprávy opsána. Nic víc si zpráva nemůže klást jako svůj cíl. Návrh nezbytných opatření vyplývajících ze zprávy o stavu českého zemědělství za rok 1997 si nemůže klást větší ambice než ty, které si položil. Troufám si tvrdit, že se zde nenajde jediný poslanec či poslankyně, kteří by zpochybnili nezbytnost učinit to, co je v tomto návrhu nezbytných opatření napsáno. Nicméně pokud by mělo být naplněno to, k čemu jsem byl vyzván, znamená to, že by tato zpráva o stavu českého zemědělství se musela stát dlouhodobým agrárním programem, který bude definovat jednotlivé kroky, který bude definovat cílový stav, který přijme odvahu pojmenovat rozměr českého zemědělství, čili vyjádřit ho v měřitelných hodnotách a říci i své nároky na státní rozpočet. To je ambice, kterou žádné doprovodné opatření zemědělského programu si v podstatě nemůže vyměřit.

Byl bych rád, kdyby se mně podařilo uspokojit žadatele, kteří by si toto přáli, konstatací, že tato vláda, a je to v jejím vládním programovém prohlášení, resort, v jehož čele stojím, si uložila zpracovat agrární politiku či agrární program Ministerstva zemědělství či zemědělství této země. Pracuje na něm intenzivně, předpokládám, že bude v základních rysech hotov do konce roku, nicméně bude muset být podroben oponentuře a v prvním kvartálu by měl být schválen vládou. Teprve tento agrární program bude moci uspokojit požadavek pana poslance Kučery. Je absurdní se domnívat, že bez zpracování tohoto komplexního programu, na kterém pracují obrovské týmy lidí, je možné dosadit do nějakého návrhu nezbytných opatření termíny, sumy peněz, které jsou na to potřeba, a další a další odpovědi. Nicméně to, co je poptáváno, bude připraveno a bude i této Poslanecké sněmovně k dispozici.

Myslím si, že zabývat se otázkou, zda zelenou zprávu předložit později, než je už stejně předložena, nemá smysl. To je východisko a řešení budeme hledat na základě opory v informacích, které v této zelené zprávě jsou, ve zpracování agrárního programu. Byl bych velice rád, kdyby navrhovatel přistoupil na toto řešení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Další přihlášku do obecné rozpravy nemám. Rozpravu končím. V tuto chvíli však otevírám podrobnou rozpravu, do které mám prvního přihlášeného pana poslance Kováčika, kterému udílím slovo. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, vyhovím přání kolegy Peška a budu velmi stručný.

Předkládám návrh doprovodného usnesení ke zprávě o stavu zemědělství za rok 1997. Návrh zní následovně:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby

1. intenzivně a bezodkladně řešila problémy vzniklé v agrokomplexu v souvislosti s nedostatečnou ochranou českých zemědělských výrobců a zpracovatelů proti dotovaným nekvalitním či jinak náš trh nadmíru ohrožujícím dovozům. Přitom se vážně zabývala i možnostmi použití mimotarifních opatření ochrany trhu.

2. Jako nezbytnou součást ochrany českých výrobců a zpracovatelů přijala do 31. března 1999 opatření regulující činnost zahraničních velkoobchodních řetězců v České republice.

3. Urychlila práce na koncepci zemědělské politiky České republiky tak, aby mohla být v Poslanecké sněmovně projednána do konce měsíce dubna 1999."

To je vše.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji za návrh doprovodného usnesení. Prosím dát jej k dispozici buď zpravodajovi, nebo přednést před hlasováním.

V tuto chvíli nemám přihlášky do podrobné rozpravy. Kolegyně a kolegové, budeme se muset teď vypořádat s jednou komplikací. Domnívám se, že skutečně nelze - říkám to schválně vstřícně v rozpravě, aby bylo možno podat ještě jiný návrh - u projednávání bodu, který není zákonem a je sněmovním tiskem - režim je podle § 58 jednacího řádu - dávat návrh na vrácení předkladateli. Podle jednacího řádu lze přednést návrh na odročení, zamítnutí, odkázání jinému orgánu sněmovny návrhy jiné předlohy, návrhy pozměňovací, návrhy event. dodatečné a podmíněné. Myslím si, že bychom učinili liteře zákona zadost, kdybychom tento návrh klasifikovali jako návrh jiné předlohy a pak bychom mohli o vašem návrhu hlasovat jako o návrhu jiné předlohy. Obsahem by se nic nezměnilo, ale jinak vrátit předkladateli sněmovní tisk, který není zákonem, nelze.

Zeptám se, jestli má někdo jiný výklad jednacího řádu, ale obávám se, že to asi možné jiným způsobem není. Bojím se, že pokud nikdo nevznese v podrobné rozpravě text, který z oponentní zprávy označuje jako návrh jiné předlohy, bude tento návrh nehlasovatelný.

Kolegyně a kolegové, jsem vstřícnost sama, ale jelikož se nikdo do rozpravy nehlásí, budu ji muset uzavřít. Uzavírám rozpravu.

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli bychom měli hlasovat nejprve o návrhu usnesení zemědělského výboru jako o základním textu a poté pouze o návrhu doprovodného usnesení, jak jej přednesl pan poslanec Kováčik. Prosím pana zpravodaje, aby přednesl návrh usnesení, jak jej předkládá zemědělský výbor. Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci. Prosím, aby pan poslanec Palas přednesl návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Usnesení zemědělského výboru doporučuje Poslanecké sněmovně vzít zprávu o stavu českého zemědělství za rok 1997 na vědomí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji.

 

O tomto návrhu usnesení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 217, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro něj vyslovilo 89 poslankyň a poslanců, proti bylo 51.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP