(pokračuje Gross)

V tuto chvíli budeme hlasovat o návrhu doprovodného usnesení. Prosím, aby bylo předneseno.

 

Poslanec Jaroslav Palas: To doprovodné usnesení pana poslance Kovalčika zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby

za prvé intenzivně a bezodkladně řešila problémy vzniklé v agrokomplexu v souvislosti s nedostatečnou ochranou českých zemědělských výrobců a zpracovatelů proti dotovaným, nekvalitním či jinak na náš trh nadmíru ohrožujícím dovozům. Přitom se vážně zabývala i možnostmi použití mimotarifních opatření ochrany trhu;

za druhé jako nezbytnou součást ochrany českých výrobců a zpracovatelů přijala do 31. března 1999 opatření regulující činnost zahraničních velkoobchodních řetězců v České republice;

za třetí urychlila práce na koncepci zemědělské politiky České republiky tak, aby mohla být v Poslanecké sněmovně projednána do konce měsíce dubna 1999."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Návrh byl přednesen a sněmovna o něm rozhodne hlasováním. Je zde otázka, zda hlasovat v celku. Návrh byl přednesen jako celek, takže - jestli tomu dobře rozumím - rozhodneme o tomto návrhu hlasováním pořadové číslo 218.

 

Táži se vás, kdo jste pro tento návrh. Pokud jste pro, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 76 poslankyň a poslanců, proti bylo 77.

 

Kolegyně a kolegové, tento návrh doprovodného usnesení nebyl přijat a tím jsme doprojednali bod 29, kterým byla Zpráva o stavu zemědělství České republiky, s tím, že ji sněmovna vzala na vědomí.

 

Kolegyně a kolegové, teď vás prosím, abyste mi věnovali pozornost, protože se budeme muset vypořádat ještě s jedním problémem, který není nikým z nás zaviněn, ale je zaviněn technikou. Vracím se zpátky k hlasování o dani z příjmů. Byl jsem informován techniky, že sněmovna tím, jak jsme schválili konečné znění zákona a ony výsledky nevyjely na displeji, došlo k nějaké poruše a nebylo možno vytisknout hlasovací listinu. Zákon o jednacím řádu v § 76 v odst. 2 sněmovně ukládá, že hlasovací listina ke každému hlasování musí být k dispozici veřejnosti a novinářům.

Já v tuto chvíli vidím dvě možná řešení: Buďto to, že prostě budeme konstatovat, že díky technické poruše nebude možno toto ustanovení zákona naplnit, a s tímto vědomím tento stav takto necháme, nebo budeme opakovat hlasování o zákonu o dani z příjmů. Já jsem povinen dodržovat zákon. Tento problém prostě nastal.

Kolegyně a kolegové, jelikož jsem vás seznámil s touto skutečností, s tím, že nebyl naplněn § 76 odst. 2 zákona o jednacím řádu, ptám se, zda na základě tohoto konstatování někdo toto zpochybňuje. Nikdo toto nezpochybňuje. Jsme tedy při vědomí, že díky technickému nedostatku bohužel nebudeme schopni toto ustanovení zákona naplnit. Děkuji.

 

Tím se můžeme věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

30.
Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1997
/sněmovní tisk 48/

 

Zprávu jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 48. Zprávu iniciativně projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení tohoto výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 48/1.

Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Kateřina Dostálová a informovala o jednání tohoto výboru. Prosím, paní poslankyně, můžete hovořit.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, výroční zprávu Rady České televize o činnosti České televize v roce 1997, sněmovní tisk č. 48, projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit s výroční zprávou Rady České televize o činnosti České televize uvedenou v tisku č. 48 souhlas. Usnesení výboru bylo všem rozdáno jako tisk č. 48/1.

Na základě výše uvedeného doporučuji Poslanecké sněmovně, aby přijala toto usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s výroční zprávou o činnosti České televize za rok 1997 uvedenou v tisku č. 48." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji pani poslankyni Kateřině Dostálové. Prosím, aby spolu se mnou sledovala rozpravu. Musím konstatovat, že organizační výbor doporučil, aby zprávu projednala také stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky. Prosím nyní, aby se slova ujal předseda komise pan poslanec Ivan Langer. Pane předsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, z mnoha - a nebojím se to říci - objektivních důvodů se stálá komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky sejde teprve v příštím týdnu. To setkání bylo plánováno na tento týden, nicméně z důvodu konání pléna Poslanecké sněmovny bylo jednání komise přesunuto na týden příští, tudíž komise tuto zprávu projednat nemohla a také neprojednala.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu předsedovi Ivanu Langrovi. V tuto chvíli otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Všeobecnou rozpravu tudíž uzavírám a zároveň otevírám rozpravu podrobnou, do které mám jednu přihlášku. Tím přihlášeným je pan poslanec Václav Exner. Udílím mu v tuto chvíli slovo. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, zástupci vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl variantní usnesení k usnesení, které bylo navrženo v tisku 48/1 výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Navrhuji následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna

I. bere na vědomí výroční zprávu Rady České televize o činnosti České televize v roce 1997;

II. konstatuje do současné doby trvající nepřijatelnou nevyváženost představování názorových směrů, především v politickém zpravodajství a publicistice ve vysílání České televize;

III. žádá Radu České televize a generálního ředitele České televize, aby v této věci zjednali nápravu."

Navrhuji, aby se o jednotlivých částech tohoto usnesení hlasovalo po bodech.

Bod I. bereme jako pozměňovací návrh k návrhu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Dovolte mi stručné zdůvodnění. Domníváme se, že výroční zpráva Rady České televize je v tomto případě podstatně objektivnější a lépe vystihuje situaci týkající se činnosti České televize v roce 1997, než tomu bylo v předchozích letech. Přesto je v rámci této zprávy uvedeno mnoho skutečností, které pokládáme za řekněme sporné nebo ne zcela jednoznačné, a domníváme se, že schválení této zprávy by bylo souhlasem i s těmito dílčími tvrzeními. Navíc zákon o České televizi upravuje situaci, kdyby Poslanecká sněmovna opakovaně neschválila výroční zprávu, ale nestane se nic, když ji vezmeme na vědomí.

Za druhé - pokud jde o nepřijatelnou nevyváženost představování názorových směrů, chtěl bych se zde především opřít o samotná tvrzení uvedená v předložené zprávě. Zpráva konstatuje, že podle průzkumů veřejného mínění se jenom menšina našich občanů domnívá -zde cituji - "že Česká televize je zárukou poskytování objektivních informací". Naopak většina má - zase cituji - "podezření, že obsah či podoba informací předkládaných Českou televizí veřejnosti jsou nějakým způsobem regulovány".

Expertní analýza např. týkající se událostí České televize konstatuje - cituji - "velmi nízký je ovšem podíl opozičních subjektů".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP