(pokračuje Vymětal K.)

Podobně pokud jde o řešení legislativních problémů, které byly rovněž uvedeny ve zprávě EGAP. Navíc se u ČEB projevuje problematické slabé postavení ČEB jako prioritního věřitele podle zákona č. 328/1991 v platném znění, který řeší oblast konkurzu a vyrovnání, i když ČEB provozuje státní podporu vývozu při jeho financování a zařazení pohledávek ČEB alespoň do pohledávek druhé třídy podobně jako u FNM. K těmto problémům by bylo jistě vhodné, aby vystoupil člen vlády s informací o představě legislativního řešení tohoto problému.

Dámy a pánové, opět v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny hospodářský výbor projednal předloženou informaci ČEB na svém jednání dne 25. listopadu a svým usnesením č. 23, uvedeným ve sněmovním tisku č. 58/2, doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí informaci o zvýhodněném financování za první pololetí 1998."

Dámy a pánové, rád bych vás ještě informoval také o dalším doprovodném usnesení hospodářského výboru. Stejně jako u EGAP požádal Českou exportní banku, aby ve své zprávě za rok 1998 a dalších samostatně uváděla vyhodnocení plnění usnesení Poslanecká sněmovny k informaci za rok 1997, a rovněž stanovil, že příští zprávu bude projednávat za účasti zástupců Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi a zahajuji v tuto chvíli všeobecnou rozpravu k oběma bodům, neboť jde o spojení rozpravy. Pouze konstatuji, že pan poslanec Vymětal nás informoval pouze u usneseních hospodářského výboru, nebyl to návrh pro hlasování sněmovny - jestli jsem mu dobře rozuměl. Ano, nebyl to návrh pro hlasování sněmovny, alespoň to tu zatím nezaznělo, protože by to muselo zaznít v podrobné rozpravě, neboť usnesení hospodářského výboru, kterým se toto předkládá sněmovně, takovýto návrh nemá.

Prosím, pokud se někdo hlásí do všeobecné rozpravy, aby se přihlásil - vidím pana ministra financí Ivo Svobodu, pane ministře, prosím, abyste přistoupil k řečnickému pultu.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za slovo. Rád bych reagoval na některá konstatování, která byla uvedena v předchozím vystoupení.

Nechci se vracet do minulosti, protože kritické údaje, které byly uvedeny a vlastně opakovány ze zprávy, jsou údaje o prvním pololetí letošního roku, a tam si myslím, že opravdu není povinností ani mou, ani pana ministra Grégra, resortního kolegy se kterým sdílíme tuto problematiku, abychom se z tohoto období zpovídali.

Chtěl bych reagovat na připomínky týkající se určitých slabin legislativy. Zde mi nezbývá než konstatovat, že příslušná vyhláška Ministerstva financí byla vydána a vyšla koncem listopadu ve Sbírce, to znamená, že musela jít někdy začátkem října do Sbírky. Čili onen prováděcí předpis tu je.

Pokud se týče rizik ČEB, vzniku nedobytných pohledávek v souvislosti s konkurzním nebo vyrovnávacím řízením vůči jejím dlužníkům, ten problém byl identifikován Ministerstvem financí a bude řešen novelou zákona číslo 328 o konkurzu a vyrovnání, a to zejména ve vztahu k takzvané předinvestiční a předexportní činnosti na území ČR, kde ČEB do nynějška byla v pozici z hlediska naplnění pohledávky státu vlastně věřitelem nejnižší priority.

To by bylo asi konstatování, které jsem chtěl učinit.

Jinak vláda v této věci neb v obou věcech, o kterých je nyní otevřena rozprava, jednala 18. listopadu a uložila ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem financí, zahraničních věcí a zemědělství zpracovat a bez věcného záměru vládě do 31. března 1999 předložit návrhy změn zákonů vyplývající ze záměrů na posílení exportu podle příslušného bodu usnesení s cílem umožnit rozšíření a zkvalitnění činnosti akciových společností uvedených nahoře, ve směru aktivního zajišťování vývozu a financování místních nákladů při financování referenčních dodávek investičních celků.

Z toho, co jsem řekl, je myslím pro odborníky zběhlé v problematice zřejmé, že jsme se rozkročili poměrně významnou měrou nejenom ke kvantitativnímu, ale především ke kvalitativnímu kroku, jak ve směru podpory exportu prostřednictvím ČEB, tak i posílením dalších možností EGAP.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru financí Ivo Svobodovi. Do všeobecné rozpravy jsem zaznamenal přihlášku pana poslance Vymětala Karla. Prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem rád, že pan ministr zaujal stanovisko k věcem, které tíží v současné době proexportní politiku v realizaci problematiky, kterou projednáváme, a protože zaznělo, že by bylo třeba v rozpravě přednést skutečné návrhy na usnesení, tak jsme se s druhým panem zpravodajem dohodli, že předložíme společný návrh na usnesení k oběma bodům.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já bych, pane kolego, ale požádal, aby to bylo předloženo v podrobné rozpravě, kterou za malou chvíli otevřu.

 

Poslanec Karel Vymětal: Dobře, rád počkám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, do obecné rozpravy se dál nikdo nehlásí, tudíž ji uzavírám, a zahajuji rozpravu podrobnou, do které jako první je přihlášen pan poslanec Karel Vymětal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové k problematice informací o pojištění vývozních úvěrových rizik navrhuji za oba dva výbory koordinovaně tento návrh usnesení sněmovny:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden až červen 1998."

A k druhému bodu, který projednáváme, navrhujeme opět jednotný návrh na usnesení sněmovny v tomto znění:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí informaci o zvýhodněném financování za první pololetí 1998."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Do podrobné rozpravy se dál nikdo nehlásí, uzavírám ji v tuto chvíli a budeme hlasovat odděleně o návrzích k jednotlivým sněmovním tiskům.

Gongem se pokusím přivolat maximální množství zákonodárců.

Připomínám, kolegyně a kolegové, že jsme ve spojené rozpravě projednali tisk 57 a 58 a rozhodneme v tuto chvíli o usnesení, které se týká bodu číslo 32, tak jak je navrhli oba dva společní zpravodajové výborů rozpočtového a hospodářského.

Požádám oba zpravodaje, aby mě sledovali, zda navrhuji správné usnesení.

Usnesení o kterém budeme hlasovat v hlasování pořadového čísla 222 zní takto:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden až červen 1998."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 222. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 127 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

 

Tím jsme se, kolegyně a kolegové, vypořádali s bodem číslo 32. Konstatuji, že usnesení bylo přijato.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP