(pokračuje Recman)

Postupně roste finanční soběstačnost úřadu a klesá jeho závislost na finanční výpomoci od státu. Úřad předpokládá splacení výpomoci z roku 1999 nejpozději do 30. června roku 2002. V roce 2000 by již nepotřeboval návratnou finanční výpomoc od státu a pouze by ji splácel. Rozpočtový výbor přerušil tento bod a zmocnil zpravodaje, aby při schvalování programu 7. schůze požádal o stažení tohoto bodu z programu schůze. Rozpočtový výbor se však ještě před zahájením 7. schůze sešel k mimořádnému jednání o návrhu státního rozpočtu a na této schůzi rovněž doprojednal i návrh rozpočtu úřadu, který úřad v té době stačil ještě zpracovat a předložit rozpočtovému výboru.

Na jednání výboru dne 24. listopadu bylo projednáno zpřesnění rozpočtu navržené úřadem a přijato usnesení rozpočtového výboru č. 62, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 64/2. Rozpočet se navrhuje jako přebytkový, který umožní překlenout časový nesoulad mezi příjmy a výdaji úřadu, protože družstevní záložny jsou povinny zaplatit poplatek dle § 26 odst. 3 citovaného zákona nejpozději do 30. dubna běžného roku a rovněž splatit část finanční výpomoci státu z předchozího období. Přebytek rozpočtu je podle § 26 odst. 5 citovaného zákona příjmem úřadu v následujícím fiskálním roce. Pro úřad by to znamenalo v roce 2000.

Nyní mi, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s návrhem usnesení rozpočtového výboru, ve kterém rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna I. schvaluje návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1999 ve výši příjmů 14 286 000 včetně 3 mil. Kč návratné finanční výpomoci od státu, a ve výši výdajů 9 660 000 korun, z toho investičních výdajů 350 000 korun. II. Stanoví výši poplatku družstevních záložen na rok 1999 ve výši 0,15 % všech vkladů k 31. prosinci 1998."

Zároveň výbor zmocnil zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil sněmovnu, což tímto činím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Recmanovi a otevírám nejprve všeobecnou rozpravu, do které vidím přihlášku pana poslance Koudelky. Ne, to byla nějaká výraznější gestikulace. Takže nejprve se ujme ve všeobecné rozpravě slova pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, velmi pozorně jsem poslouchal zpravodaje rozpočtového výboru a je mi líto, že nemohu zcela souhlasit s jeho vystoupením. Musím ve svém vystoupení opakovat, že Úřad pro dohled nad družstevními záložnami uvedl v návrhu rozpočtu na rok 1999 zcela chybné údaje. Uvádí v nich plánovaný zůstatek celkového objemu vkladů ke konci roku 1998 ve výši 2,5 mld., přičemž očekávaný stav bude ve výši 3,2 mld. Kdybychom při stanovení poplatku družstevních záložen vycházeli z celkového zůstatku 3,2 mld. a odsouhlasení poplatku ve výši 0,15 podle § 26 odst. 3, resp. 0,3 podle odst. 4, odvedou družstevní záložny do rozpočtu úřadu 9,6 mld. Kč, přičemž rozpočet, tak jak byl předložen v původním tisku, plánuje příjmy pouze v objemu 5 mil. Protože nevidím důvod, aby družstevní záložny zcela zbytečně, tak jako tomu bylo v letošním roce, kdy odvedly 1,7 mil. Kč, odvedly k 30. 9. 4,6 mil. Kč a ty ležely na termínovaných vkladech v bankách, mám připraven návrh pozměňujícího ustanovení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Do obecné části se dál nikdo nehlásí, uzavírám obecnou rozpravu a bezprostředně otevírám rozpravu podrobnou.

Měl jsem pocit, že pan poslanec Doktor hovořil o tom, že chce přednést pozměňovací návrh, to musí být učiněno v tuto chvíli, takže to vnímám jako přihlášku do rozpravy. V podrobné rozpravě jako první vystoupí pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Navrhuji usnesení, v němž by sněmovna podle zákona 87/95 Sb. schválila rozpočet Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami podle předloženého znění, tzn. výdaje ve výši 10 286 000 Kč, a stanovila poplatek podle § 26 odst. 3 ve výši 0,09 % z objemu všech vkladů vedených v družstevních záložnách k 31. 12. 1998.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Předpokládám, že tento návrh bude muset ještě zaznít před hlasováním, aby všichni věděli, o čem hlasují, neboť hluk ve sněmovní síni je skutečně velký. Do podrobné rozpravy se dál nikdo nehlásí, tudíž podrobnou rozpravu uzavírám.

Nyní přistoupíme nejprve zřejmě k hlasování o usnesení pana poslance Doktora. (Značný hluk v sále.) Kolegyně a kolegové, budeme hlasovat o poměrně dost důležité věci. Žádám vás o to, abyste se věnovali jednání, protože bych byl velice nerad, aby sněmovna nyní svým rozhodnutím udělala krok, který by nás později musel mrzet. Skutečně se jedná o dost podstatné věci.

Žádám nyní pana zpravodaje, aby ještě jednou řekl, o čem budeme hlasovat, zřejmě nejprve o návrhu pana poslance Doktora. Mezitím vás, kolegyně a kolegové, odhlašuji. Žádám všechny o novou registraci. Pane zpravodaji, prosím, abyste ještě jednou zopakoval, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Svatomír Recman: Ještě jednou bych, pane předsedající, upřesnil, protože změna, o které hovořil předřečník, je promítnuta do usnesení rozpočtového výboru, do příjmové i výdajové stránky. Skutečně podle rozpočtu, který schválil rozpočtový výbor a doporučuje sněmovně ke schválení, bude očekávaný příjem ve výši 9 mil. Kč. Doporučuji, abychom hlasovali v tomto pořadí. Hlasovali bychom nejdříve o návrhu usnesení, který přednesl pan poslanec, o pozměňovacích návrzích, to znamená o nové výši výdajové stránky na úrovni 10 286 000 Kč. To za prvé. Za druhé bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu na stanovení výše poplatku ve výši 0,09 %, a pak bychom hlasovali o usnesení rozpočtového výboru. Pokud by se některý pozměňovací návrh ujal, zapracovali bychom ho do usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. S procedurou, kterou navrhl pan zpravodaj, souhlasíme, nikdo neprotestuje. Jen na četné připomínky, že nelze hlasovat, připomínám, že podle zákona o jednacím řádu po 19. hodině nelze hlasovat pouze o mezinárodních smlouvách a zákonech. O tomto nepochybně hlasovat můžeme.

Žádám vás, pane zpravodaji, abyste předložil první návrh, o kterém budeme hlasovat a také řekl své stanovisko.

 

Poslanec Svatomír Recman: Hlasovali bychom o změně výdajové stránky rozpočtu úřadu ve výši 10 286 000 Kč. Jako zpravodaj nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nicméně ještě je zde zřejmě upřesňující návrh autora tohoto pozměňovacího návrhu pana poslance Doktora.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP