(pokračuje Klaus)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby tento bod byl vyřazen z programu, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 10 z přítomných 197 poslanců 193 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti. Tento bod byl vyřazen z pořadu schůze.

 

Konečně návrh pana poslance Filipa, aby za bod 12 byl přidán další bod - volba členů stálé komise pro kontrolu používání operativní techniky.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, aby tento bod byl zařazen na pořad schůze, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 11 z přítomných 197 poslanců bylo pro 116, proti 41 poslanců. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 8. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen a jak byl upraven právě schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahájil jsem hlasování o pořadu jako celku. Kdo je pro tento pořad schůze, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 12 z přítomných 197 poslanců pro hlasovalo 193 poslanců, proti nebyl nikdo. Pořad schůze tedy byl schválen.

 

Hlásí se pan poslanec Vidím jako předseda volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna na tuto svoji schůzi zařadila bod "Volba člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu operativní techniky Policie České republiky", volební komise mě zmocnila, abych vyhlásil lhůtu pro podávání návrhů na členství v této komisi do zítřka do 16.00 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slyšeli jsme pana poslance Vidíma. Tím se dostáváme k prvnímu bodu programu, kterým jsou

 

1.
Podpůrné programy zemědělství poskytované podle § 2 odst. 1
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh)
/sněmovní tisk 69/

 

Prosím pana ministra zemědělství Jana Fencla, aby předložený vládní návrh odůvodnil.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane předsedo, ctěná sněmovno, dovolte, abych konstatoval, že podpory pro rok 1999 vycházejí ze zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a budou poskytovány v následujících okruzích.

Za prvé - podpůrné programy na posílení příjmů zemědělských výrobců podle § 2 odstavec 3 a 4, tzv. mimoprodukční funkce zemědělství spočívající v ochraně složek životního prostředí, udržování krajiny v kulturním stavu, stabilizace venkovského prostoru atd. Podpůrné programy podle tohoto okruhu jsou v rozhodování vlády, která podmínky pro poskytování stanoví svým nařízením.

Za druhé - přímou a nepřímou podporou podle § 2 odstavce 1 k udržování výrobního potenciálu v zemědělství. Programy v rámci okruhu 2 schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky současně se zákonem o státním rozpočtu. Je to podle § 2 odstavce 2 zákona č. 252/1997 Sb.

Podpůrné programy vycházejí z části rozpočtované na neinvestiční dotace podnikatelským subjektům v návrhu rozpočtu na rok 1999. Současně se navrhuje zmocnit ministra zemědělství, aby mohl v odůvodněných případech, např. organizačních či metodických změn či živelných pohrom, šíření nebezpečných nákaz u zvířat nebo rostlin atd.,upravit v průběhu roku limity uvedené u jednotlivých programů. Jde o shodné zmocnění, jako tomu bylo v roce 1998.

Podpůrné programy předložené podle § 2 zákona 252/1997 Sb. neodporují mezinárodním dohodám a smlouvám, kterými je Česká republika vázána. Navržené programy jsou kompatibilní s programy Evropské unie. Výše ekvivalentu produkčních subvencí, tzv. ekvivalent produkčních subvencí, který vyjadřuje míru podpor v zemědělství, je v České republice v porovnání s Evropskou unií několikanásobně nižší. Pro vaši informaci - v roce 1997 výše ekvivalentu produkčních subvencí v České republice dosáhla 11 % , v Evropské unii 42 %. Ona dosahuje v rámci OECD jedné z nejnižších hodnot.

Prosím sněmovnu, aby předložený návrh schválila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministru zemědělství. Na návrh organizačního výboru předložený tisk projednal zemědělský výbor. Jeho usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 69/1. Prosím pana poslance Jaroslava Palase jako zpravodaje výboru, aby nás informoval o jednání výboru.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, zemědělský výbor projednal na své 7. schůzi dne 16. prosince 1998 materiál Podpůrné programy v zemědělství poskytované podle § 2 odstavce 1 zákona číslo 252/1997 Sb., o zemědělství, vládní návrh, sněmovní tisk 69.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově ing. Jana Fencla, ministra zemědělství České republiky, zpravodajských zprávách poslance Palase a Miloslava Kučery a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně tento vládní návrh Podpůrné programy zemědělství poskytované podle § 2 odst. 1 zákona 252/1997 Sb., o zemědělství, schválit ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Chci jen připomenout, že usnesení číslo 31 zemědělského výboru jste všichni obdrželi, takže pozměňovací návrh v tomto usnesení máte obsaženy. Chtěl bych rovněž jako zpravodaj požádat, aby sněmovna tisk 69 schválila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci Palasovi. Nyní prosím předsedu rozpočtového výboru poslance Vlastimila Tlustého, aby i on nás informoval o jednání rozpočtového výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 69/2.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, rozpočtový výbor projednal tento tisk na své schůzi 7. ledna a doporučuje Poslanecké sněmovně v tisku 69/2, aby tento tisk zařadila na svůj program - což se stalo - a v bodu I. b) schválila dále uvedené pozměňovací návrhy, které nebudu citovat, protože jsou uvedeny v uvedeném tisku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji oběma pánům zpravodajům. Nyní zahajuji nejprve všeobecnou rozpravu. Písemných přihlášek do ní nemám, takže se táži sněmovny, zda někdo má v úmyslu vystoupit ve všeobecné rozpravě.

Přiznám se, pane poslanče, že jsem vaši přihlášku nenašel, ale můžete se přihlásit v tuto chvíli přímo z pléna. Omlouvám se, nevím, kde nastalo ono nedorozumění. Slovo má pan poslanec Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Dámy a pánové, vážená vládo, jen pro vysvětlení toho nedopatření. Možná, že moje přihláška byla omylem zařazena do podrobné rozpravy, ačkoliv jsem výslovně uvedl na přihlášce, že se jedná o příspěvek do obecné rozpravy.

Dámy a pánové, vláda nám předložila návrh rozpočtu České republiky na rok 1999. Je to příležitost… Pardon. Velice se omlouvám, byl jsem naprogramován na jiný bod jednání. (Smích v sále.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP