(pokračuje Fencl)

Nicméně program je téměř hotov a bude teď podroben kritice nevládních organizací, výzkumných institucí, vysokých škol atd. Já očekávám, že bude i asociací, kterou pan Kučera svým způsobem představuje, nějakým způsobem obohacen. Musím však říci zcela poctivě, že tento program bude mít dvě etapy. Ta prvá etapa bude etapou revitalizace, kdy musíme pustit určité peníze do zemědělství, abychom vykompenzovali to, co zemědělství tomuto státu v období transformace odevzdalo, to, čím zaplatilo sociální smír v tomto státě, to, co je nezbytné pro to, aby se alespoň převážná část struktury zemědělských podnikatelů, hospodářů, společnosti postavila na vlastní nohy, a pak teprve můžeme modelovat druhou etapu agrárního programu, která se bude zřejmě nazývat adaptace a která bude pomalu, ale jistě krok za krokem kopírovat společnou zemědělskou politiku, a tento proces bude ukončen v okamžiku, kdy budeme přijati do Evropské unie.

Já jsem přesvědčen, že v tomto směru najdeme východiska a že to, co si dovolím této sněmovně předložit prostřednictvím vlády České republiky, bude touto sněmovnou přijato. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Vidím technickou poznámku pana poslance Kučery - reagujete na průběh, nebo na vystoupení pana ministra?

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Pane předsedající, já bych si jenom dovolil požádat vzhledem ke stejnému křestnímu jménu i příjmení mého kolegy, který se zabývá zemědělskou problematikou, kdyby se důsledně mohlo objevit ve stenozáznamu, i v tom smyslu, jak hovořil pan ministr zemědělství, že se jedná o poslance Miloslava Kučeru mladšího. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane poslanče, za charakter vaší poznámky, protože byla-li by jiná, nemohl bych vám udělit slovo.

Slyšeli jsme zástupce navrhovatele, nyní prosím zpravodaje zemědělského výboru, zda se hodlá vyjádřit k průběhu rozpravy. Zpravodaj rozpočtového výboru? Nikoli. Vzhledem k tomu, že u stolku zpravodajů sedí zpravodaj rozpočtového výboru, požádal bych ho, zda by nás mohl provést hlasováním o pozměňujících návrzích, které byly přijaty v zemědělském výboru a snad i v rozpočtovém výboru k předmětnému bodu jednání.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedající, dámy a pánové, obdrželi jste obě dvě usnesení - jak zemědělského výboru, tak i rozpočtového výboru, kde jsou, teď budu hovořit o usnesení zemědělského výboru, změny uvedeny. Je otázkou, pane předsedající, jestli mám tyto změny zopakovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já myslím, že stačí jenom označit sněmovní tisk a písmeno, eventuálně číslo pozměňujícího návrhu.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Děkuji. To mi výrazně ulehčí práci. Nyní budeme hlasovat o usnesení č. 31 zemědělského výboru ze 7. schůze ze dne 6. prosince 1998. Prosím, můžete dát hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, budeme hlasovat o předloženém pozměňujícím návrhu.

Já v tuto chvíli zahajuji hlasování a táži se: Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 13 z přítomných 194 poslanců se pro vyjádřilo 166, proti 8, nehlasovalo 20. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedající, já jsem opomenul k tomuto usnesení uvést vyjádření zpravodaje a vyjádření předkladatele. Teď se tak stane.

Budeme hlasovat o usnesení rozpočtového výboru č. 69/2 ze dne 7. ledna 1999.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Viděl jsem přihlášku ministra zemědělství. Pane ministře, prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Já nemohu doporučit zařadit nový titul 2.C Podpora pěstování sladovnického ječmene prostřednictvím vývozu sladu především z toho důvodu, že se jedná o odejmutí částky 180 milionů Kč z programu Zemědělec Garančního fondu, to jsou prostředky na základní program dlouhodobé podpory podnikání, cílený na zvýšení efektivnosti a zlepšení struktury zemědělských podniků a vytvoření předpokladu konkurenceschopnosti lesního hospodářství. Vím, že situace v exportu sladu je velmi složitá, zvlášť proto, že Evropská unie čtyřikrát navýšila dotace exportní, a že je potřeba hledat zdroje k této záležitosti. Nicméně si nemyslím, že bychom tyto peníze měli brát z této kapitoly, která směřuje k prvovýrobcům, k zemědělcům. Měli bychom hledat jiné zdroje. Já jsem nakloněn tomu je hledat. Nedoporučuji tuto změnu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Příště bych vás poprosil, abyste obsáhlejší stanovisko vyjádřil v rámci možnosti vyjádření jako zástupce navrhovatele, nikoli při samotném hlasování. Zpravodaj zemědělského výboru.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Já ve vztahu k tomuto problému - vzhledem k tomu, že předkladatel se vyjádřil obšírněji - budu stručnější. Domnívám se, že je v podstatě jedno, kterou cestou se k prvovýrobci tyto peníze dostanou, jestli prostřednictvím PGRLF, nebo prostřednictvím dotace ceny. Vzhledem k tomu, že jsem loajální k vládě a ke svému ministrovi, říkám: bez komentáře. (Veselost.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zpravodaj rozpočtového výboru? Také bez názoru. Takže máme zpravodaje bez názoru, ministra s názorem. Na žádost některých z vás, kolegyně a kolegové, vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Nechám během několika málo vteřin hlasovat o předloženém návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 14 a táži se: Kdo je pro předložený pozměňující návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Děkuji. Z přítomných 188 poslanců v hlasování s pořadovým číslem 14 se pro vyjádřilo 67, proti 79, nehlasovalo 42. Návrh nebyl přijat.

 

Myslím, že bychom měli hlasovat o usnesení jako celku. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna vyjádřila souhlas s předloženým bodem ve znění pozměňujících návrhů, a potvrdíme toto usnesení hlasováním.

Táži se: Kdo je pro předložený návrh usnesení, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 15 se z přítomných 192 vyslovilo pro 139, proti 23, nehlasovalo 30. Návrh byl přijat.

 

Děkuji. Kolegyně a kolegové, postoupíme k dalšímu bodu schváleného pořadu schůze. Tím je

 

2.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999
/sněmovní tisk 40/3/
- druhé čtení

 

Předložený návrh uvede z pověření vlády ministr financí Ivo Svoboda. Prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Dobrý den. Vážené dámy, vážení pánové, stojím před vámi už v tolikerém opakování této hry, že mi připadlo obtížné cokoli vymyslet, takže nakonec jsem se rozhodl, že zde přednesu podstatné části ze závěrečné zprávy fiskální mise Mezinárodního měnového fondu z konce minulého roku.

Tato zpráva v analytické části hodnotí současnou ekonomickou situaci, pokles hrubého domácího produktu, růst nezaměstnanosti, nízkou inflaci i výrazné snížení schodku běžného účtu platební bilance.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP