(pokračuje Langer)

Poprosím ještě jednou zpravodaje rozpočtového výboru, aby přednesl procedurální návrh, který je předmětem našeho nastávajícího hlasování.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Předmětem našeho hlasování je potvrzení procedury, která je upravena v § 105 jednacího řádu v čl. 2. Tato procedura věcně znamená, že v rozpravě ve druhém čtení budou předkládány pozměňovací, případně jiné návrhy, které jsou vztaženy k celkovému textu, který je v tuto chvíli tvořen původním vládním návrhem zákona o státním rozpočtu, který je uveden v tisku 40/6, a usnesením rozpočtového výboru. Jinak řečeno, základem našeho jednání jsou spojené tisky 40/3 a 40/6.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je to návrh, o kterém se hlasuje bez rozpravy.

Zahájil jsem v tuto chvíli hlasování s pořadovým číslem 16 a táži se, kdo je pro předložený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 16: z přítomných 195 poslanců pro 167, proti 13, nehlasovalo 15. Návrh byl přijat.

 

V tuto chvíli mohu otevřít podrobnou rozpravu v rámci druhého čtení návrhu zákona o státním rozpočtu. Mám celou řadu písemných přihlášek, nicméně zdvižená levice předsedy této vlády znamená žádost o vystoupení a já samozřejmě panu premiérovi uděluji slovo.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, nebudu vás zdržovat příliš dlouho, a tak jak je mým úkolem, vystoupím s pozměňovacím návrhem. Dříve než tak učiním, dovolte mi jednu prosbu na všechny členy této sněmovny.

Jsou zde lidé, kteří souhlasí s návrhem rozpočtu po určitých úpravách, jsou zde lidé, kteří jsou proti tomuto návrhu rozpočtu, jak je v demokracii obvyklé. Pokusme se však argumentovat a pokusme se slyšet jeden druhého a nesnažme se místo argumentů říkat lži a pomluvy. Chtěl bych to říci především představitelům té strany, která před volbami vystupovala s krásným heslem "Normální je nelhat". Tolik úvodem.

Ministr financí už zde citoval zprávu Mezinárodního měnového fondu. V minulosti jsem vždy přijímal zprávu této instituce nikoliv nekriticky, ale přesto vždy s úctou k odborné specializaci a znalostem tržní ekonomiky, které nám z pochopitelných důvodů často chybějí, i když si můžeme namlouvat, že největšími znalci tržní ekonomiky jsme právě my. Právě proto byla poslancům rozdána zpráva této mise. Dovoluji si jako jeden z argumentů pro podporu státního rozpočtu podobně jako pan ministr spravedlnosti uvést konstatování, kde nejen deficit je hodnocen jako přiměřený, ale kde je oceněn i přesun na kapitálové investice od spotřeby. Tvrdí to lidé, kteří rozhodně nemohou být obviňováni z toho, že jsou hlásnou troubou sociální demokracie. Rád bych dodal, že když mě navštívila mise Mezinárodního měnového fondu, její představitelé konstatovali, že deficit státního rozpočtu, který je v této zemi někdy předmětem kritiky, je považován za až překvapivě nízký. Pouze jsem vám citoval Mezinárodní měnový fond, nic jiného.

Nyní mi dovolte, abych přešel ke svému pozměňovacímu návrhu. Rád bych zavlažil úhor našich parlamentních diskusí alespoň několika kapkami, a proto bych rád připomněl členům této sněmovny historii o malém bílém psu. Ti z vás, kdo snad tuto historku neznají, se mohou právě ode mne dozvědět, že kdysi existoval malíř, který na všech svých obrazech na nějakém rohu namaloval malého bílého psa, ať už na tomto obraze bylo jinak cokoliv. Když se obraz dostal před posuzovatelskou komisi, pak všichni posuzovatelé okamžitě spatřili malého bílého psa a zeptali se, co tady pes dělá. Malíř sebekriticky uznal, že tam ten malý bílý pes nepatří, a zamaloval ho. Komise byla spokojena s tím, jak jí autor vyšel vstříc, a obraz schválila do prodeje.

Takovým malým bílým psem je i kapitola Úřadu vlády, která byla výrazně kritizována pro výrazný růst nákladů v této oblasti. Nechci teď polemizovat s tím, že jsme zvyklí na tzv. indexové plánování, že v nás vyvolává podezření jakákoliv prudká změna a že se nesmiřujeme se změnou, která představuje více než několik málo procent pohybu nahoru či dolů. Chtěl bych vám u vědomí, že i zde se jedná o malého bílého psa, který nenarušuje celkového rozpočtové agregáty a možná ani daleko významnější položky, uvést k vašemu zamyšlení několik argumentů na podporu původního vládního návrhu této kapitoly.

Chtěl bych předeslat, že se nebudu odvolávat na procedurální pochybení, k němuž podle mého názoru došlo tím, že výbor pro obranu a bezpečnost, který navrhl snížení kapitoly Úřadu vlády o 40 milionů korun a navýšení kapitoly BIS o 40 milionů korun, pochybil, neboť původně jiný návrh přijal výbor, jemuž byla tato kapitola přikázána, to znamená výbor petiční. Chtěl bych pouze upozornit, že jednací řád naší sněmovny, který bychom měli všichni dodržovat, v § 103 odst. 3 říká: "Výbor může navrhnout změny pouze v kapitole, která mu byla přikázána. Chce-li dosáhnout změnu v jiné kapitole, požádá o projednání změny výbor, kterému byla kapitola přikázána." Ke všem návrhům na změny je výbor povinen vyžádat si stanovisko předkladatele. Konstatuji, že se tak nestalo a že při projednávání této kapitoly byl tedy evidentně porušen jednací řád.

Avšak místo procedurální argumentace si dovolím argumentaci věcnou. Je dobré, abyste věděli, že při Úřadu vlády České republiky pracuje 29 institucí a náklady na tyto instituce jsou v některých případech zcela a v jiných případech zčásti kryty právě z rozpočtu Úřadu vlády. Přitom bych chtěl konstatovat, že tato vláda některé z těchto institucí posílila a jiné založila nově. A to je důvodem pro zvýšení těchto nákladů. Nebudu vás nudit vyjmenováváním všech těchto institucí a dovolím si upozornit pouze na některé. První z těchto institucí je legislativní rada. Dobře víte, vážení kolegové, že minulé vlády dodávaly do Poslanecké sněmovny předlohy zákonů, které se stávaly předmětem vážné kritiky pro svoji nízkou legislativní úroveň.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP