(pokračuje Langer)

Paní poslankyně Eva Fischerová, pan poslanec Ladislav Korbel, pan poslanec Václav Krása, pan poslanec Jiří Payne, pan poslanec Miloslav Kučera st., pan poslanec Svatomír Recman, pan poslanec Libor Ambrozek, pan poslanec Jaroslav Gongol, pan poslanec Ladislav Šustr, pan poslanec Tomáš Kvapil, pan poslanec Pavel Šafařík, pan poslanec Ivan Pilip, pan poslanec Karel Sehoř, pan poslanec Zdeněk Švrček, pan poslanec Vlastimil Tlustý, pan poslanec Karel Vymětal, pan poslanec Cyril Svoboda, paní poslankyně Michaela Šojdrová, pan poslanec Petr Mareš, pan poslanec Miroslav Kalousek, pan poslanec Petr Pleva, pan poslanec Josef Janeček, pan poslanec Tomáš Kladívko, pan poslanec Zdeněk Kořistka.

Slovo má nyní v pořadí první přihlášená paní poslankyně Eva Fischerová.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, podávám pozměňovací návrh k tisku 40/6 k položce č. 44 přílohy projednávaného tisku.

Dovoluji si předložit pozměňovací návrh ve dvou alternativách:

1. "Program konsolidace zdravotnických zařízení" ve výši 610 mil. Kč se nepřevádí do všeobecné pokladní správy ve smyslu zvýšení vládní rozpočtové rezervy. Zůstává zachován ve výši 610 mil. Kč v kapitole 335 státního rozpočtu na rok 1999.

Pokud by nebyla přijata tato alternativa, prosím o hlasování o alternativě dvě následujícího znění:

Alternativa 2: V kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu na rok 1999 zavést položku "Program konsolidace zdravotnických zařízení" ve výši 610 mil. Kč. O částku 610 mil. Kč snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Dámy a pánové, jde o návrh, jehož cílem je vyřešit velmi naléhavý problém závazků všech nemocnic, tedy nejen nemocnic fakultních, vůči svým dodavatelům. Lhůta těchto závazků po lhůtě splatnosti se pohybuje v rozmezí 180 až 360 dnů. Využití tolik diskutovaných prostředků v průběhu projednávání státního rozpočtu bude v souladu s usnesením vlády č. 729/1998 pod bezprostřední kontrolou vlády. Je zajištěno i ze strany kontroly parlamentu. Využitím se bude průběžně zabývat také výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, a to ve vazbě na své usnesení č. 23/1998, které při projednávání kapitoly 335 státního rozpočtu přijal.

Děkuji vám za pochopení a za vaši podporu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji paní poslankyni Evě Fischerové. Nyní je tu s přihláškou pan ministr David, má přednostní právo vystoupit, proto mu uděluji slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Setkal jsem se přirozeně s celou řadou pochybností, které provázejí tento záměr alespoň částečně oddlužit některá silně zadlužená lůžková zdravotnická zařízení. Chtěl bych říci, že dluhy, které tato zdravotnická zařízení mají, jsou v řádu miliard, pokus je alespoň částečně oddlužit má rozsah pouze stamilionů. Jedná se tedy o pouze částečné řešení a je jistě možné hledat i jiná řešení, ovšem všechna jsou spojena se značnými technickými a organizačními problémy, případně jsou vázána na změny legislativy, zatímco je nutno v některých případech zasáhnout ihned, např. některé nemocnice jsou nuceny splácet půjčky, což znamená obrovské zatížení, které na ně do loňského roku nedoléhalo.

Domnívám se, že je důležité říci, že v posledních letech sice dochází k celkovému snižování zadluženosti nemocnic, a to především nemocnic přímo řízených ministerstvem, to znamená zřizovaných ministerstvem, přesto v některých nemocnicích zůstávají dluhy v řádu stamilionů a dluhy po lhůtě splatnosti více než 180 dní, jak o tom hovořila paní poslankyně Fischerová. Umořování těchto dluhů jde jednak na úkor mezd pracovníků, jednak vede k prohlubování vnitřní zadluženosti těchto zdravotnických zařízení a zanedbávání nutných investic.

Chtěl bych říci, že hlavní námitky proti oddlužování vycházejí z poněkud perverzní představy, že zdravotnická zařízení jsou jenom zvláštním případem obchodních společností, že jsou jenom obchodními společnostmi trochu jiného druhu. A tak takto dodané prostředky do těchto obchodních společností jsou srovnávány s pomocí naprosto nemohoucím podnikům v průmyslu jako ztráta nebo jako peníze vržené do nějaké černé díry či bezedného pytle. Není tomu zdaleka tak, protože na zdravotnictví je třeba se dívat jako především na veřejnou službu, to znamená, že prostředky vložené do takto zadlužených zdravotnických zařízení jsou vlastně prostředky, které jsou směřovány pro nemocné, nikoliv pro managementy.

K nejdůležitějším námitkám patří předpoklad, že nemáme v úmyslu kontrolovat, jak bude s prostředky nakládáno, že existují předem vytypované nemocnice, kam budou prostředky směřovány, a že se oddlužení má týkat pouze velkých nemocnic. Není to pravda.

1. Chtěl bych říci, že dluhy, které jsou velmi dlouho po lhůtě splatnosti, vedou k tomu, že těmto zdravotnickým zařízením není umožněno nakupovat výhodně, musí se samozřejmě spokojit s vysokými maržemi, protože jde v podstatě o půjčku ze strany dodavatelů. Současně dochází k tomu, že se šetří zcela neúměrně na pacientech.

2. Managementy nemocnic, které dopustily takto rozsáhlé dluhy, už ve své naprosté většině v nemocnicích, aspoň pokud jde o nemocnice, kde zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví, nepůsobí. Přesto minulé činnosti těchto managementů hodláme věnovat velkou pozornost, které se jim až dosud nedostávalo. Mám na mysli jednak resortní kontrolu, jednak činnost Nejvyššího kontrolního úřadu a orgánů činných v trestním řízení, tak jak tento proces byl již zahájen.

3. Odevzdal jsem vládě návrh podle usnesení č. 729/1998, který obsahuje kritéria pro oddlužení a podmínky, které musí nemocnice splnit nebo je přijmout, tak aby byly zahrnuty do tohoto programu.

4. Podmínkou zařazení je přísná kontrola, nikoli nepodobná nucené správě v jiném typu podniku.

5. Nejde jen o nemocnice, ve kterých minulé vlády dopustily největší dluhy nebo tunelování, to znamená některé fakultní nemocnice v Praze a Brně, ale případně v Ostravě, Plzni atd., ale jedná se i o nemocnice, kde je zřizovatelem okresní úřad, přičemž poměr prostředků je asi 4 : 3, tak jak byl původně navržen.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministrovi. Dalším v pořadí přihlášených je pan poslanec Ladislav Korbel. Uděluji mu slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP