Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Vzhledem k vaší návrhové zdrženlivosti i já se zdržím připomínek, které mi ostatně ani nepřísluší říkat k vašemu vystoupení, pokud to není vystoupení, které by kolidovalo se zákonem o jednacím řádu.

Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Svatomír Recman. Připraví se, prosím, pan poslanec Libor Ambrozek.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane ministře, vážená sněmovno, dámy a pánové, dovolte mi, než přednesu pozměňovací návrhy, určitou poznámku nebo repliku, která se týká atmosféry posledních dnů nebo několika málo týdnů kolem projednávání návrhu státního rozpočtu a k návrhům, které předložil klub KSČM.

Zazněla řada výroků, které pronesli i někteří mí kolegové nebo naši kolegové, kteří sedí zde v této ctěné sněmovně.

Já bych chtěl z tohoto místa odmítnout určité nálepkování, které zaznělo, a to, že návrhy, které předkládají komunisté, jsou extrémní požadavky, že tyto návrhy jsou vydíráním ČSSD, že jsou to nové návrhy, které zazněly nad rámec těch pozměňovacích návrhů, které byly předneseny v minulosti v souvislosti s prvním předložením návrhu zákona o státním rozpočtu.

Není to pravda, je to hrubé zkreslení. Chci říci jako argument k tomu, že např. v rozpočtovém výboru bylo přijato usnesení a bylo zmíněno 51 položek, nebyl žádný z těchto návrhů označen za extrémní, za vydíratelný. A přitom návrhy, které přednesli poslanci KSČM, jsou návrhy, které buď na jedné straně snižují kapitoly, na druhé navyšují nebo se věnují přesunům z odborných kapitol do VPS nebo z VPS do odborných kapitol.

Musím odmítnout, že právě k návrhům, které předkládají komunisté, je brán dvojí metr, že to má znovu ideologickou dimenzi.

Byl bych rád, kdyby pozměňovací návrhy, které zazní z tohoto místa, byly brány jako pozměňovací návrhy k návrhu zákona o státním rozpočtu, aby byly brány jako každé jiné pozměňovací návrhy, které předkládají poslanci jiných politických stran.

Chci říci, že se to redukuje vždy, jen jako by naše návrhy byly proti NATO. Ano, jsme proti NATO, říkáme to jednoznačně, říkali jsme to v minulém volebním období i současně, ale chci říci, že státní rozpočet není jen položka Ministerstva obrany, že je tam řada položek, řada oblastí, které podpoříme a které bychom podpořili a které jsou v souladu s naším volebním zákonem. Tento jednostranný akcent jen na některé položky, které jsou vytahovány z našich návrhů, odmítáme.

Dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrhy k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999.

První pozměňovací návrh - v kapitole 307 Ministerstva obrany, dílčí ukazatele výdajů, zavést nový specifický dílčí ukazatel s názvem "Účelově vázané prostředky na výrobu v rámci programu L 159" v částce 5093,6 milionu korun.

Druhý pozměňovací návrh - v kapitole 307 Ministerstva obrany snížení kapitálových výdajů o částku 1249,3 milionu korun a jejich přesun do kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa - kde je účelově vázat pro Ministerstvo obrany v těchto položkách:

pořízení a technická obnova investičního majetku bytového hospodářství v částce 397 milionů korun, druhá položka - pořízení a technická obnova investičního majetku, kategorie tepelných a energetických zařízení v částce 549,9 milionu korun, třetí položka - pořízení a technická obnova investičního majetku určeného k ochraně životního prostředí v částce 85,2 milionu korun, a čtvrtá položka - pořízení a technická obnova investičního majetku pro přípravu a vedení správy vojsk v částce 217,2 milionu korun.

Pokud by tyto návrhy byly přijaty, měly by se pak promítnout i do příloh zákona o státním rozpočtu na rok 1999.

Rovněž bych chtěl požádat, a bude se to týkat ve třetím čtení hlasování o usnesení rozpočtového výboru, je to usnesení rozpočtového výboru č. 88 ze dne 7. ledna 1999, sněmovní tisk 40/6, příloha č. 1. Navrhuji, aby z hlediska procedurálního se o 12 položkách hlasovalo samostatně.

Jedná se konkrétně o tyto položky: položku č. 9, která se týká Nejvyššího kontrolního úřadu, položku č. 12, 13, 16, 17, 36, 37, 38, 41, 44, 47 a 51. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče.

Dalším přihlášeným písemně do rozpravy je pan poslanec Libor Ambrozek, připraví se pan poslanec Jaroslav Gongol.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, vzhledem k tomu, že rozpočtový výbor usnesení jednotlivých výborů probral a vypustil z toho některé položky dle mého osobního názoru důležité, abych je znovu vrátil do hry.

Budu stručný. Jedná se o dva návrhy, které přijal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a které se týkají posílení kapitoly Ministerstva životního prostředí.

Navrhuji za prvé: Převést z kapitoly Všeobecná pokladní správa z položky Vládní rozpočtová rezerva částku 100 milionů korun a navýšit specifický dílčí ukazatel program Péče o krajinu z částky 141 na částku 241 milionů korun.

Stručné zdůvodnění: Tento program Péče o krajinu se stal součástí nebo významným nástrojem státní ekologické politiky již v roce 1995 a ve státní politice schválené ještě za ministra Bendy se počítalo s tím, že tento program se bude postupně rozvíjet a stane se jedním z nosných ekologických nástrojů Ministerstva životního prostředí.

Po třech letech existence se tento program pohybuje v podstatě pořád na hranici životaschopnosti a efekt, který působí, je přitom značný. Jedná se v podstatě o poměrně malé částky, které přispívají k celkovému ozdravení krajiny, které mají samozřejmě výrazný protipovodňový efekt, které mají vliv - neřeknu přímo na zaměstnanost, to je dnes módní, ale jsou to peníze, které zůstávají v regionu, protože v podstatě jsou prováděny drobnými firmami a jednotlivci, a jde především o akce v údržbě trvalých travních porostů, na které se nastavují zemědělské dotace k výsadbě biocenter a řadě financování obecních projektů i projektů jednotlivců a občanských sdružení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP