(pokračuje Švrček)

V programu č. 329.180 odstranění škod způsobených povodní 1997 zvýšit dotaci o částku 878,4 mil. Kč, která bude rozdělena takto - povodí Odry 438,4 mil. Kč, povodí Moravy 440 mil. Kč.

Já se, dámy a pánové, domnívám, že přednesení tohoto návrhu minimálně upozorní na žhavost a aktuálnost celého problému. Jsem jeden z mála kolegů, kteří žijí v postiženém území, a myslím si, že jeden jediný, který celou tu katastrofu velmi surově prožil jaksi na vlastní osobu. A domnívám se, že všechny lidi v postižených územích bude tato věc eminentně zajímat. Myslím si, že tito lidé stejně jako já do smrti nezapomenou na to, co prožili, a budou jenom rádi, když bude trošičku postaráno o jejich další bezpečí. Žádám proto kolegy a kolegyně nejen z postižených oblastí o podporu.

Díky za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci. Uděluji slovo poslanci Vlastimilu Tlustému, připraví se pan poslanec Ivan Pilip.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi přednést 15 legislativně technických úprav, které se pokoušejí odstranit chyby a nepřesnosti, které jsou v návrhu zákona o státním rozpočtu a které nejsou v souladu s legislativními pravidly vlády.

První legislativně technická úprava v § 1 odst. 3 zní: "Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2."

Druhá legislativně technická úprava: v § 2 odst. 1 a odst. 2 se slova "tohoto zákona" a slova "k tomuto zákonu" zrušují.

Třetí": na straně 2 v poznámce pod čarou č. 5 se slova "zákona č. 321/1992 Sb." nahrazují slovy "ve znění pozdějších předpisů".

Čtvrtá. V příloze č. 4 na straně 23 v poznámce pod čarou č. 1 se slovo "nařízení" nahrazuje slovem "nařízení(?)" a na konci se doplňují tato slova: "č. 341/1997 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře příznivých oblastí."

Pátá úprava: v příloze č. 5 na straně 42 v poznámce pod čarou se slova "pozdějších předpisů" nahrazují slovy "zákona č. 203/1994 Sb.".

Šestá legislativně technická úprava: v příloze č. 8 na straně 50 v poznámce pod čarou č. 2 se slova "pozdějších předpisů" nahrazují slovy "zákona č. 302/1992 Sb.".

Sedmá úprava: v poznámce pod čarou se slova "pozdějších předpisů" nahrazují slovy "zákona č. 254/1994 Sb.".

Osmá úprava: v poznámkách pod čarou č. 6, 7 a 8 se slova "zákona č. 83/1998 Sb." nahrazují slovy "pozdějších předpisů".

Devátá legislativně technická úprava: v poznámce pod čarou č. 9 se na konci zrušuje tečka a doplňují se slova "ve znění pozdějších předpisů".

Desátá úprava: v poznámce pod čarou č. 10 se slova "Ministerstva pro místní rozvoj" zrušují.

Jedenáctá legislativně technická úprava: v příloze č. 9 na str. 53 v poznámce pod čarou č. 7 se slovo "pro" nahrazuje slovem "na".

Dvanáctá úprava: na straně 54 v poznámce pod čarou č. 8 se za slovem "systémech" čárka nahrazuje tečkou a slova "ve znění pozdějších předpisů" se zrušují.

Třináctá úprava: na str. 55, 56 a 57 v poznámkách pod čarou č. 9, 10, 12, 13, 14, 16 a 17 se slova "Ministerstva zemědělství" zrušují.

Čtrnáctá úprava: na str. 58 v poznámce pod čarou č. 18 se slova "Ministerstva zemědělství" zrušují.

A konečně poslední, patnáctá legislativně technická úprava: v části Příspěvky na str. 68 v poznámce pod čarou č. 26 se na konci doplňují slova "čárka, ve znění pozdějších předpisů".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci Tlustému. Slovo uděluji panu poslanci Ivanu Pilipovi a připraví se pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, vážená vládo, já bych vás nerad zdržel svým vystoupením k rozpočtu na dobu delší, než je nezbytně nutné, vzhledem k okolnostem, že je tady tento rozpočet projednáván nikoliv poprvé, a proto bych rád především podal následující návrh. Rád bych navrhl, aby rozpočet byl vrácen do prvního čtení a moje odůvodnění je následující.

Státní rozpočet jednak vykazuje některé nedostatky, nebo špatné odhady, na které jsem tady upozorňoval už v minulých měsících v minulých jednáních, a proto je připomenu velice stručně, jednak pracuje s velmi optimistickým výhledem ekonomického růstu na tento rok. Dochází k velmi malé změně mezi spotřebou a investicemi, zejména ve srovnání s lety 1995, 1996. Dalším věcí je, že nad úroveň, která je možná, byť věcně jde o rozhodnutí rozumné, zvedá mzdy ve sféře státem placených zaměstnanců, jednak proto, že nevykonává nebo nesměřuje k žádným doprovodným krokům, které by znamenaly zásadní posun v restrukturaci zejména sociálních výdajů. Toto jsou tedy některé hlavní připomínky k samotnému obsahu návrhu zákona o státním rozpočtu.

Podstatnou věcí je však ještě skutečnost jiná. Hlasování o rozpočtu znamená hlasování o jedné z klíčových částí hospodářské politiky a o tom, co vláda v oblasti právě této, to znamená v oblasti hospodářské, chce nebo naopak nechce dělat. Tedy jakkoliv se tento bod takto přesně nenazývá, pan ministr Grégr do jisté míry právem po vystoupení pana poslance Payna hovořil o tom, že teď neprojednáváme jeho program, ale státní rozpočet, tak přesto do značné míry schválením rozpočtu případným hlasujeme také o schválení velkých vizí současného ministra průmyslu a obchodu, hlasujeme o tom, že se v této zemi prakticky zastavila privatizace, protože do současné doby, za téměř půl roku vlády sociální demokracie, vláda projednávala jeden, slovy jeden materiál o privatizaci i menších provozů, podniků a předmětů, které mají být v privatizaci, a to ještě s tím výsledkem, že ho neschválila. Zároveň předložila harmonogram, který znamená velmi výrazné zpomalení privatizace v této zemi.

Vláda se také svým programem přihlásila k tomu, že tedy není třeba zásadním způsobem reformovat sociální politiku, způsob vyplácení důchodů, přestože i řada expertů světových, na které se tady odolává pan předseda vlády Zeman, upozorňuje, že to je jeden z klíčových problémů ekonomiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP