(pokračuje Pilip)

Hlasujeme také o tom, zda souhlasíme s tím, že se vláda při řízení a dosazování lidí do státních podniků chová především způsobem vítězného vojska ve středověku v dobytém městě s tím, že bere všechno, co jí přišlo do cesty.

Domnívám se, že toto všechno jsou věci, o nichž hlasujeme při rozhodování o státním rozpočtu, a že je proto nutné, aby diskuse o něm začala znovu, aby byla komplexní, aby zahrnovala všechny parlamentní politické strany. Proto navrhuji, aby tento návrh rozpočtu byl vrácen do prvního čtení a projednával se ve sněmovně znovu od začátku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci Pilipovi. Nyní uděluji slovo panu poslanci Karlu Vymětalovi. Připraví se poslance Cyril Svoboda.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si předložit dva pozměňovací návrhy. První se týká návrhu rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky na rok 1999. Chtěl bych připomenout, že na konci minulého volebního období v červnu minulého roku jsme v této sněmovně řešili mou písemnou interpelaci na tehdejšího ministra financí Pilipa, který shodou okolností mluvil přede mnou, která se týkala čerpání finančních prostředků v Kanceláři prezidenta republiky.

Šlo o to, že vedoucí kanceláře po odsouhlasení prezidentem vytvořil novou funkci vicekancléře, která za devět měsíců stála v roce 1998 celkem 548 000 Kč v rámci stávajícího rozpočtu kapitoly 301, a nedověděl jsem se, na úkor čeho a jakých činností byla tato funkce zřízena a zaplacena a k čemu má sloužit.

Druhým problémem byla existence referátu manželky prezidenta, který čítá tři pracovníky a stál v roce 1998 783 000 Kč ze státního rozpočtu. Namítal jsem tehdy, že jde o náklady Kanceláře prezidenta republiky, které neslouží zájmům a potřebám státu, ale pouze soukromým potřebám manželky prezidenta. Tehdy jsem navrhoval, aby paní Havlová částku nákladů čerpanou ze státního rozpočtu na svůj personál vrátila a zaplatila do rozpočtu kanceláře. Poslanecká sněmovna tehdy hlasováním nepřijala odpověď ministra financí, ale protože končilo volební období, pan ministr již novou odpověď nezpracoval. Také se od té doby nic nestalo a soukromé potřeby manželky prezidenta i náklady na vicekancléře jsou stále placeny ze státního rozpočtu.

Provedl jsem proto přepočet těchto zbytných nákladů Kanceláře prezidenta republiky včetně přepočítání na hladinu rozpočtu na rok 1999 a navrhuji zrušit prostřednictvím mého pozměňovacího návrhu funkci vicekancléře a referát manželky prezidenta republiky a uvolněné prostředky přesunout do rozvoje vědy, tedy pro lepší budoucnost České republiky - do Akademie věd.

Můj první pozměňovací návrh k vládnímu návrhu rozpočtu na rok 1999, kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, jako celek zní:

1. Snížit v tisícikorunách celkové náklady o 1765, tedy z 318 506 na 316 741,

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci o 1289, tedy z 37 834 na 36 545, z toho platy zaměstnanců o 1289, tedy z 32 853 na 31 564. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem o 451, tedy z 12 646 na 12 195.

Převod FKSP o 25, tedy z 657 na 632.

Limit počtu pracovníků o 4, tedy ze 148 na 144.

2. Zvýšit celkové výdaje, tedy běžné výdaje kapitoly 361 - Akademie věd o 1765 tis. Kč.

Dámy a pánové, druhý pozměňovací návrh se týká návrhu rozpočtu kapitoly 303 - Senát Parlamentu. U Senátu nemám důvod zpochybňovat různost navrhovaných kapitálových výdajů mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem, protože všechny tyto budovy mají svá specifika a své konkrétní problémy. Jinak je tomu ovšem u lidí, kteří naplňují budovy Senátu a sněmovny. Ti by neměli mít rozdílné podmínky k práci, naopak jsem přesvědčen, že mají mít stejné podmínky, které odpovídají stavu ekonomiky našeho státu.

Proto jsem provedl propočet návrhu běžných výdajů na rok 1999 Poslanecké sněmovny na jednoho poslance a porovnal s běžnými výdaji roku 1999 Senátu na jednoho senátora, a to při zohlednění navršeného zvýšení běžných výdajů sněmovny rozpočtovým výborem o 17,9 mil. korun.

Dámy a pánové, výsledek byl pro mne velmi překvapivý. Návrh běžných výdajů na jednoho senátora pro rok 1999 je o 26,2% vyšší než návrh běžných výdajů na jednoho poslance. Jsem přesvědčen, že k takovému rozpočtu Senátu není vůbec žádný důvod. Nebo snad chce někdo tvrdit, že senátoři pracují o 26 % více a intenzivněji než poslanci? Proto svým pozměňovacím návrhem navrhuji snížit rozpočet Senátu pro rok 1999 na přesně stejnou úroveň, jakou má Poslanecká sněmovna, a uvolněné finance převést do rozvoje vědy pro budoucnost, tedy do kapitoly Akademie věd.

Můj druhý pozměňovací návrh jako protinávrh ke změně číslo 5 navržené rozpočtovým výborem k návrhu rozpočtu roku 1999, kapitoly 303 - Senát Parlamentu, jako celek zní:

1. Celkové výdaje, a to v běžných výdajích, snížit o 81 mil. 76 tis. Kč, tedy z 390 mil. 62 tis. Kč. na 308 mil. 986 tis. Kč.

2. Zvýšit celkové výdaje, tedy běžné výdaje kapitoly 361 - Akademie věd - o 81 mil. 76 tis. Kč.

Dámy a pánové, očekávám, že při posuzování mých pozměňovacích návrhů prokážete svou státnickou moudrost a zároveň použijete svůj zdravý rozum, protože peněz je skutečně málo, a měli bychom velmi pozorně vážit, na co je použijeme.

Děkuji vám za nezanedbatelnou část občanů České republiky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane poslanče. Slovo uděluji panu poslanci Cyrilu Svobodovi. Další v pořadí je paní poslankyně Michaela Šojdrová.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, původně jsem nechtěl mluvit, ale budu mluvit proto, protože kapitolu, o které tady mluvil pan předseda vlády, projednával náš petiční výbor. Chtěl bych znovu požádat, aby to, co usnesl náš výbor a co doporučuje výbor rozpočtový, bylo také schváleno.

Navrhli jsme, aby byla snížena kapitola Úřadu vlády o 21 mil. korun. K tomu nás vedly zhruba tyto úvahy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP