(pokračuje Mareš)

Jedním z návrhů, které výbor projednal a jednomyslně doporučil, byl návrh zvýšit kapitolu č. 334 - Ministerstvo kultury o částku 150 mil. Kč jako účelově vázané prostředky na uspořádání akce Praha - evropské město kultury, a o tuto částku snížit kapitolu Všeobecná pokladní správa v položce vládní rozpočtová rezerva. Tento návrh neprošel rozpočtovým výborem a já ho zde předkládám jako návrh pozměňovací.

Myslím, že všichni zde víte, co to znamená projekt Praha - evropské město kultury 2000. Tento prestižní titul udělují ministři kultury zemí Evropské unie od roku 1985. Tím prvním městem, které tento titul dostalo, byla skutečná kolébka evropské kultury, Athény. V roce 2000 poprvé bylo rozhodnuto udělit tento titul i městům ležícím za bývalou železnou oponou, konkrétně Krakovu a Praze. Vedle těchto dvou měst je to dalších sedm - Avignon, Bergen, Bologna, Brusel, Helsinky, Reykjavík a Santiago de Compostella.

Projekt, který byl v souvislosti s udělením tohoto titulu Praze připraven, byl mnohokrát oponován. Projednávaly ho předchozí vlády, které mu vyjádřily vřelou podporu, byl projednán v našem výboru, který ho také podpořil, a projednala ho i současná vláda. Ta však kupodivu ve svém rozhodnutí sice uložila svému ministru financí, aby pro rozpočet na rok 2000, cituji: "zapracoval do návrhu státního rozpočtu přidělení mimořádných účelově vázaných finančních prostředků podle návrhu ministra kultury na tento projekt", nicméně nevyčlenila žádné prostředky na tento projekt pro rok 1999. Myslím, že nám všem je jasné, že v roce 2000 - nebudou-li v tomto roce k dispozici peníze na projekt Praha - evropské město kultury - nebudou peníze vyčleněné o rok později v podstatě již nic platné.

Těm z vás, kteří nejsou zcela informováni o tomto projektu, bych připomněl, že nejde pouze o nějakou jednorázovou akci, kterou by se Praha prezentovala světu jako evropské kulturní město, ale jde také o akci, která po své realizaci zanechá v Praze trvalé výsledky. Bude to nová stálá expozice moderního a současného umění Národní galerie v Praze, byla by to nová klasicistní expozice v Paláci Kinských, nová expozice v Uměleckoprůmyslovém muzeu, nová expozice Národopisného muzea, Národního muzea a mohl bych jmenovat mnohé další. Nejde tedy o jednorázovou investici, která by se vyčerpala během několika kulturních exhibic, ale o investici, která bude přinášet našemu hlavnímu městu a celé republice výsledky po celou řadu následujících let.

Je to mimořádná šance pro Českou republiku, prezentovat se jako jedno z kulturních center sjednocující se Evropy, šance, která se nebude opakovat tak brzy a kterou když promarníme, tak neúspěch bude stejně velký, jako je šance na úspěch za předpokladu, že se tato akce podaří.

Velice se proto přimlouvám, abychom napříč našimi politickými stranami vyslovili tomuto mému pozměňovacímu návrhu podporu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo uděluji poslanci Miroslavu Kalouskovi.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Kolegyně a kolegové, děkuji za pozornost. Rád bych zdůraznil, že meritorním problémem budoucího vývoje veřejných rozpočtů nejsou pozměňující návrhy, které zde teď přednášíme, ale řešení dvou problémů, kterým Poslanecká sněmovna zavázala vládu v doprovodném usnesení k návrhu státního rozpočtu při prvním čtení, a sice řešení stavu a vývoje dluhové služby, struktury a objemu mandatorních výdajů. Myslím, že tady je akcent, na který bychom se měli zaměřit.

Teď mi prosím dovolte, abych předložil několik drobných pozměňujících návrhů, o jejichž potřebě jsem přesvědčen. Dám je panu zpravodaji písemně.

Dovolte mi, abych vzpomněl skutečnosti, že v roce 1996 minulá vláda svým usnesením rozhodla o tom, že každoročně bude dotovat výstavbu a obnovu městské hromadné dopravy částkou, jak praví ono historické vládní usnesení, do výše 550 mil. Kč. Také v rozpočtech v letech 1997 - 1998 se ona částka 550 mil. Kč objevila. Jsou to kapitálové výdaje a je to jedna z položek, o kterých můžeme říci, že jsou prorůstové a není jich tam mnoho.

Pro letošní rok je navrhováno o 131,8 mil. méně, tedy o 131,8 mil. méně než nominální úroveň roku 1998. Je to problém, který zasahuje jednak obce opírající se o městskou hromadnou dopravu, jednak samozřejmě dodavatele příslušných kolejových vozidel. Dovoluji si navrhnout, abychom na úkor kapitálových výdajů Ministerstva dopravy onu kontinuitu 550 mil. Kč nominálně dodrželi.

Dále dovolte, abych z důvodů, které nebudu rozvádět, protože všichni jsme z jednotlivých regionů a pouze bych vás tím nudil a zdržoval, navrhl zvýšit titul Všeobecné pokladní správy dotací na dopravní obslužnost o 100 mil. Kč. Samozřejmě musíme někde kompenzovat, to znamená posílení městské hromadné dopravy je 131,8 mil., 100 mil. by bylo zvýšení dopravní obslužnosti, to je 231,8 mil. Kč. O tuto částku navrhuji snížit kapitálové výdaje kapitoly Ministerstva dopravy.

Dále dovolte, abych předložil alternativní návrh k návrhu pana poslance Ambrozka. Pan poslanec Ambrozek navrhl posílit každoroční titul kapitoly životního prostředí - program péče o krajinu o 100 mil. Kč. Já se k tomuto návrhu živě připojuji, ale mnohem smysluplnější mi připadá hledat tyto zdroje nikoli ve vládní rozpočtové rezervě, ale v titulu kapitoly Všeobecná pokladní správa - úroky, dluhová služba, tzn. to je alternativní návrh k návrhu pana poslance Ambrozka. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Slovo má pan poslanec Petr Pleva, připraví se pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, navrhl bych jeden malý krátký pozměňovací návrh, který vyplývá z usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, návrh, který v tomto výboru byl odhlasován, ale bohužel neprošel v rozpočtovém výboru. Tento návrh zní: zvýšit kapitolu 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání o 2 925 000 Kč a o tuto částku snížit kapitolu 398 - VPS, vládní rozpočtová rezerva.

Dovolím si jen krátké zdůvodnění. Tyto peníze nemají sloužit k nějakým tajným rejdům rady, ale mají být použity k pokračování projektu digitalizace, tj. přechod našeho televizního a rozhlasového vysílání z analogové sítě na síť digitální. To je proces, který už běží v celé Evropě, proces, v němž když nám ujede vlak, tak v mezinárodní koordinaci digitální kmitočty nedostaneme a prostě náš rozhlas a televize tyto kmitočty nebudou mít. Víte dobře - já už jsem o tom tady jednou mluvil před rokem při schvalování minulého rozpočtu - co se bude dít, když u nás nebude dobře vysílat televize. Rozhodně to bude velká národní tragédie. Proto vás prosím o tuto poměrně malou částku v té záplavě miliard, kterými se tady hýbe, na velmi bohulibý účel. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP