(pokračuje Kořistka)

Tento nástroj je v zemích, kde regionální nezaměstnanost přerůstá únosnou mez, zcela běžný. Čísla z posledních dnů o nezaměstnanosti v některých okresech, hlavně v severních Čechách a na severní Moravě, jsou alarmující.

Vzhledem ke skutečnosti, že převážná část budoucích daňových příjmů z investice bude příjmem státu a obce musí participovat na celém projektu, považují částku navrženou ve státním rozpočtu 158 milionů korun za nedostatečnou. Jde pouze o tři projekty, přičemž již dnes eviduje CzechInvest několik desítek žádostí.

Navrhuji převést finanční prostředky z Všeobecné pokladní správy - Česká exportní banka, poněvadž u této položky došlo k navýšení o 166 procent vůči roku 1998 ze 300 milionů na 800 milionů Kč.

Podpora exportu je ve státním rozpočtu řešena komplexně a ve více položkách, např. Česká exportní banka, EGAP, CzechTrade atd. Podle posledních údajů Českého statistického úřadu se dynamika exportu neustále zvyšuje, takže zkrácení položky České exportní banky o 142 milionů korun nebude mít na podporu exportu velký dopad. Tyto finance naopak mohou významnou měrou přispět v postižených okresech s vysokou nezaměstnaností ke stimulaci zájmů investorů, a tedy vytvářet nová pracovní místa. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci, hovořit bude pan poslanec Kladívko, připraví se pan poslanec Jak Klas.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegové a kolegyně, dovolte, abych přednesl návrh, který již zazněl na projednávání rozpočtového výboru, a tam nebyl o jeden hlas schválen. Jedná se o individuální dotaci na výstavbu pražského metra trasy 4 B.

Tato trasa začala být budována v roce 1990 a ke konci loňského roku zde bylo proinvestováno z celkového objemu zhruba 10 miliard 7,5 miliardy. Pro letošní rok je uvažována rozpočtová potřeba ve výši zhruba 840 milionů korun. V rámci rozpočtu hlavního města Prahy s ní rozpočet počítá částkou 550 milionů Kč a zhruba 290 milionů na zprovoznění stanice Hloubětínská, která nebyla v loňském roce zprovozněna, schází. V loňském roce poprvé nebyla ze strany státu dotována výstavba pražského metra a v návrhu rozpočtu na rok 1999 se opět neobjevila žádná částka.

Proto mi dovolte, abych navrhl tuto změnu státního rozpočtu. Navrhuji, aby byla zvýšena Všeobecná pokladní správa o položku 290 milionů a snížen státní rozpočet v položce Všeobecná pokladní správa - dluhová služba - o položku 290 milionů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Uděluji slovo panu poslanci Janu Klasovi, připraví se paní poslankyně Taťána Jirousová.

 

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, jelikož pan premiér ve své řeči zpochybnil proceduru, která se týká návrhu výboru pro obranu a bezpečnost na přesun 40 milionů korun z kapitoly č. 304 státního rozpočtu - Úřad vlády České republiky - do kapitoly č. 305 - Bezpečnostní informační služba České republiky - dovolte mi, abych v rámci druhého čtení přednesl následující pozměňovací návrh: "Zvýšit návrh státního rozpočtu předložený vládou České republiky v oblasti běžných výdajů rozpočtové kapitoly č. 305 Bezpečnostní informační služby České republiky na rok 1999 o 40 milionů korun."

Zdůvodnění: Při závěrečném projednávání státního rozpočtu na rok 1999 vládou došlo k naprosto výjimečnému a rozsáhlému snížení rozpočtové kapitoly č. 305 BIS České republiky v oblasti věcných výdajů, a to o 19,6 %.

Dovolte mi, kolegyně a kolegové, abych pro přesnost uvedl, že ostatní resorty byly plošně poníženy o 3 %, tzn. zpravodajská služba neboli kontrarozvědka České republiky byla několikanásobně snížena oproti ostatním resortům. Tato drastická redukce se navíc dotýká právě těch oblastí, kde již v roce 19997 došlo k plošným redukcím při realizaci dvou vládních úsporných balíčků. Z vyčíslení jednotlivých výdajových okruhů vyplývá, že v běžných provozních výdajích organizace, jako je voda, paliva, energie, veškeré služby zajišťované dodavatelskými organizacemi, telekomunikační poplatky, licenční poplatky, výpočetní technika, školení pracovníků, pronájmy, základní opravy a údržba, revize, otevřené informační zdroje apod., je možnost krácení velmi omezená.

Redukci by tak bylo nutné provést především u materiálových výdajů, kde by došlo ke snížení jejich současné úrovně prakticky na polovinu. Snížení by se tak dotklo nejen provozních potřeb organizace, ale i nejdůležitějších nosných priorit služby, tj. oblasti spojovacích prostředků, oblasti zpravodajské techniky a oblasti výpočetní techniky. Jednalo by se především o zastavení rozvoje rádiového spojení. Potíže by nastaly se zajištěním informačních systémů a datových komunikací, včetně ochrany dat. Značné omezení by nastalo v jednotlivých zpravodajsko-technických činnostech.

Rozpočet BIS musí prioritně zajišťovat i převážnou část prostředků potřebných na činnost v souvislosti se zabezpečením úkolů vyplývajících ze zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností.

Závěrem mi dovolte, abych prostřednictvím předsedajícího upozornil pana premiéra, že než skutečně zodpovědný politik předloží jakýkoli návrh, měl by se s danou problematikou detailně a především osobně seznámit, neměl by být závislý na informacích od lidí osobně zaujatých, kteří v BIS třeba pracovali a museli tuto organizaci opustit, aby se osobně seznámil se skutečným stavem věcí a udělal si svůj vlastní názor. Vždyť přece jeden kufřík plný blamáže plně stačil.

Od vlády sociálních demokratů bych čekal, že dokáží říci svůj názor zcela otevřeně, to znamená, že když některý konkrétní ministr není spokojen s prací BIS, měla by přece vláda realizovat především personální změny, a ne se schovávat za znemožňování odvádění kvalitní práce BIS pomocí finančních škrtů, a tak postupně znemožnit vedoucí management.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, od vstupu do NATO nás dělí již několik týdnů. Jsem přesvědčen, že celá řada z vás si uvědomuje, že v této době potřebuje naše země dobře fungující bezpečnostní složky, tedy i zpravodajské služby, dobře připravenou armádu atd. atd. Jsem přesvědčen, že Česká republika nyní potřebuje, aby právě tyto instituce dobře fungovaly, a že jsou v této fázi daleko potřebnější než přebujelý a nafouklý Úřad vlády s bezpočtem různých poradců nebo tzv. nezávislých odborníků.

Dovolte mi, abych vás požádal o podporu mého návrhu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Pane premiére, je mou povinností, abych vám sdělil výzvu pana poslance Klase, abyste se detailněji seznámil s problematikou Bezpečnostní informační služby. Ovšem registruji vaši přihlášku do rozpravy a jako osobě mající přednostní právo vystoupit, vám samozřejmě udílím slovo.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Rád bych naprosto věcně, a nikoli zvýšeným hlasem odpověděl panu poslanci Klasovi, protože si myslím, že síla argumentů není pozitivně korelována se silou vydávaných decibelů.

Chtěl bych tedy konstatovat, že pokud jde o Bezpečnostní informační službu, můžeme parametry její výkonnosti posuzovat podle několika kritérií. Uvedu pro stručnost pouze dvě.

První kritérium spočívá v tom, na kolik vládních zadání Bezpečnostní informační služba reagovala. V roce 1997 dostala BIS podle mých informací od vlády celkem 3 zakázky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP