(pokračuje Zeman M.)

Obávám se, že tři zakázky za jeden rok je na instituci s miliardovým rozpočtem poměrně velký luxus. Ale to lze vyčítat vládě, to nelze vyčítat Bezpečnostní a informační službě, protože je povinností vlády BIS řádně úkolovat.

Druhé kritérium se ovšem týká efektivity samotné BIS. Jak víte, vážení kolegové, v současné době probíhají prověrky organizované Národním bezpečnostním úřadem, které mají velký význam pro prověření našich lidí pracujících v centrálách Severoatlantické aliance. Národní bezpečnostní úřad se obrátil v souladu se strukturou těchto prověrek jednak na Vojenské obranné zpravodajství, jednak na Bezpečnostní a informační službu. Konstatuji, že Vojenské obranné zpravodajství vyhovělo Národnímu bezpečnostnímu úřadu v termínu 6 týdnů. Bezpečnostní a informační služba vyhověla v termínu 7 měsíců. Prosím, abyste si na základě srovnání těchto parametrů sami učinili obrázek o efektivitě BIS. Pokud pan poslanec Klas doporučuje vládě České republiky zvážení personálních opatření v BIS, v rámci vstřícnosti, která je mi vlastní, slibuji, že o tomto jeho námětu budu vážně uvažovat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane premiére. Vidím dvě faktické poznámky. První se přihlásil pan poslanec Nečas, posléze pan poslanec Klas. Upozorňuji, že v rámci této poznámky můžete reagovat pouze na průběh rozpravy.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedo vlády, chtěl bych vás jenom upozornit, že podle vašich slov v současné době probíhají bezpečnostní prověrky. Chtěl bych vás upozornit jako předsedu vlády, že bezpečnostní prověrky neprobíhají, protože zatím žádná instituce s výjimkou Ministerstva obrany o tyto prověrky nepožádala, včetně Ministerstva zahraničních věcí, což je velmi zarážející.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Další přihlášený byl pan poslanec Klas. Vidím pana poslance a zároveň i pana ministra Baštu. Pane poslanče, je mi líto, musím dát v tuto chvíli přednost panu ministrovi.

 

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: Já bych pana kolegu Nečase rád upozornil na to, že jeho informace nejsou zcela přesné. Například dnes jsem měl problémy, když jsem se potřeboval spojit s panem policejním prezidentem, byl na psychologických testech, které jsou součástí tohoto prověřování, takže není pravda, že pouze Ministerstvo obrany, ale již další instituce, kterých se to týká, o prověrky požádaly. Věc se vyvíjí rychleji než některé informační zdroje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Myslím, že jsme všichni rádi, že policejní prezident prodělává psychologické testy pouze v rámci bezpečnostních prověrek. Slovo má pan poslanec Jan Klas.

 

Poslanec Jan Klas: Nejprve bych chtěl vysvětlit panu premiérovi, že jsem zvýšil hlas z toho důvodu, že tady hluk překročil únosnou míru a nevěděl jsem si rady, jak vyvolat pozornost, a jsem rád, že se mi to povedlo alespoň tímto trikem. Děkuji.

Vážený pane předsedající, dovolte, abych se vyjádřil k tomu, co řekl vážený pan premiér. V prvním kritériu hodnocení BIS sám uznal, že není chybou BIS, takže se tím nebudeme zabývat. Budeme se zabývat druhým kritériem hodnocení BIS. Že v současné době probíhají prověrky a NBÚ si vyžádal realizaci těchto prověrek na BIS a VOZ.

Vážený pane místopředsedo Langre, zeptejte se pana premiéra, jestli byl seznámen s tím, kde je důvod, proč VOZ realizuje prověrky během týdnů, a kde je důvod, že BIS realizuje prověrky během měsíců. Je v tom, že VOZ realizuje většinou tzv. administrativní prověrky nikoliv hloubkové a že se řídilo usnesením vlády, ale Bezpečnostní informační služba provádí striktně prověrky podle nového zákona, který je - jak jistě ví pan premiér - velice náročný a není to jen vyplnění stostránkového dotazníku. Je to šetření jak po stránce psychologické, zdravotní atd., výpis z trestního rejstříku atd. Tam jsou samozřejmě ty měsíce. Často jsem slýchával od jednoho ministra vlády a slýchával jsem to dost často, že rozhodující důvod, proč je BIS v nemilosti, je to, že naše mise v Bruselu v čele s panem Kovandou nebyla náležitě prověřena. Já jsem byl ujištěn zodpovědnými orgány, že to nikterak nevadilo v tom, aby naše delegace měla otevřené dveře při jakýchkoliv jednáních, které v Bruselu probíhají.

Tolik jsem chtěl na vysvětlenou a byl bych rád, pane premiére, kdybyste si do hloubky zjistil, v čem jsou problémy a jak vznikají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane premiére, je mým úkolem se vás zeptat, jestli víte, kde je důvod, proč Vojenské obranné zpravodajství prověřuje některé osoby podle zákona o ochraně utajovaných skutečností pouze týdny, zatímco Bezpečnostní informační služba v rámci měsíců.

Vidím přihlášku pana ministra Bašty. Opět mu uděluji slovo. Nicméně rád bych vás, kolegyně a kolegové, upozornil, že projednáváme druhé čtení návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1999.

 

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: Pane předsedající, nicméně dovolte, abych zareagoval na vznesené otázky. Celá záležitost se opírá o kontrolu plnění vládního usnesení č. 760 z 26. 11. 1997, kterou jsem mimo jiné také prováděl a která byla vyprovokována faktem, který nám sdělil náš velvyslanec při NATO, že celá naše delegace při NATO nebyla v rámci těchto prověrek z technických důvodů - proto, že to Bezpečnostní informační služba neudělala - prověřena.

Prověrka zjistila, že se nestalo, že by Vojenské obranné zpravodajství - v tom bych se této služby rád zastal - provádělo pouze administrativní prověrky, to je poněkud nejapná obrana ze strany Bezpečnostní informační služby. Provádělo prověrky přesně podle vládního usnesení č. 760. Bezpečnostní informační služba prováděla tyto prověrky také podle usnesení č. 760, nikoliv podle nového zákona, a nedodržela ani usnesení ani neanticipovala nový zákon. Zdržení, ke kterému tam došlo, a náklady, čas, který se tím strávil, jsou z mého pohledu, jak jsem o tom referoval vládě, neomluvitelné. To je na vysvětlenou.

Byl bych velice rád, kdybychom se vrátili k projednávání rozpočtu, a možná, že tato debata vyprovokuje to, co zmiňoval pan poslanec Klas. Já se v tomto případě k jeho návrhu rád připojím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Vidím přihlášku pana poslance Ivana Pilipa. Uděluji mu slovo.

 

Poslanec Ivan Pilip: Pane předsedající, já se nechci zapojovat do diskusí o tajných službách a prověřování, i když si myslím, že když byl pozitivně prověřen nový předseda ČEZ, tak že tady bude prověřen každý. Myslím ale, že jsem asi před hodinou dal návrh na vrácení do prvního čtení, a rád bych znal odpověď na to, jestli o bude v souladu s některými paragrafy jednacího řádu hlasováno ihned, nebo po skončení rozpravy, protože existuje výklad, že by takový návrh měl být hlasován bezprostředně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Děkuji, pane poslanče. Pro vaši informaci uvádím. Samozřejmě jsem se zabýval vaším návrhem, nicméně důkladným studiem zákona o jednacím řádu, zejména tou částí zákona, která se týká projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu, jsem já jako řídící schůze dospěl k závěru, že tento návrh není hlasovatelný. Domníváte-li se, že tento návrh hlasovatelný je, potom bych prosil předsedy jednotlivých výborů, aby se k této věci sešli sami, event. zda bychom tento problém řešili hlasováním pléna, zda o vašem návrhu je možné hlasovat, či není možné hlasovat.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP