(pokračuje Langer)

Tolik na vysvětlení, proč jsem až dosud nenechal o vašem návrhu hlasovat.

V tuto chvíli se přihlásil místopředseda sněmovny a předseda poslaneckého klubu ČSSD Stanislav Gross. Uděluji mu slovo.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, já se omlouvám, ale mám pocit, že návrh pana poslance Pilipa není hlasovatelný podle zákona o jednacím řádu, protože my se v tuto chvíli řídíme částí 13 zákona o jednacím řádu, která je speciálním ustanovením zákona o jednacím řádu, a nemůžeme se tedy řídit obecným ustanovením, podle kterého se projednávají zákony. V části 13 je jasně řečeno, jaké návrhy mohou padat ve druhém čtení zákona o státním rozpočtu, a tady není to, co je v obecném ustanovení o projednávání zákonů, to je návrh na vrácení do prvního čtení. Myslím si, že návrh je podle zákona nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Já mám týž názor, nicméně opět se hlásí pan poslanec Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já respektuji, že toto je možný výklad, ale přesto jsem toho názoru, že se tady střetávají dvě úpravy jedné problematiky. To, že některé věci týkající se hlasování o státním rozpočtu jsou upraveny zvláštním způsobem, neznamená, že by se na tento zákon nemohly vztahovat obecné paragrafy týkající se hlasování o zákonech. Z toho důvodu se domnívám, že je tady rozporný pohled dvou paragrafů a že o tom, zda tento názor je, či není hlasovatelný, by měla rozhodnout sněmovna svým hlasováním.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Opět se hlásí předseda poslaneckého klubu Stanislav Gross. Pak jsem viděl přihlášku pana poslance Koháčka.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V tomto směru bych byl rád, kdyby mě doplnili právníci, ale já si myslím, že tady platí obecné pravidlo, že pokud existuje speciální úprava pro některou záležitost, tak se prostě postupuje podle speciálního ustanovení, a nikoliv podle obecné části. Toto pravidlo platí při kterékoliv jiné situaci a nevidím důvod, proč by v zákoně o jednacím řádu měla být dána výjimka z obecných pravidel.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. O slovo požádal pan poslanec Koháček, pak se opět hlásí pan poslanec Pilip.

 

Poslanec Petr Koháček: Dámy a pánové, já se také přimlouvám za výklad, že platí speciální úprava části 13, tudíž takový návrh není možný. Chtěl bych upozornit prostřednictvím předsedajícího pana poslance Pilipa, že ani v obecné úpravě nelze ve druhém čtení vrátit návrh zákona do prvního čtení. To není upraveno nikde v jednacím řádu a není to možné. Maximálně by bylo možné v případě, že by neplatila speciální úprava, vrátit návrh výboru k novému projednání. Návrh by byl nehlasovatelný i v případě projednávání jiného návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Musím nicméně udělit slovo panu poslanci Pilipovi, neboť o ně požádal.

 

Poslanec Ivan Pilip: Já jsem, vážení kolegové, téměř zosobněná snaha o kompromis. Přijmu váš výklad jednacího řádu a odvolávám se na § 105, druhé čtení návrhu zákona o státním rozpočtu. Odstavec druhý říká: "O návrhu zákona o státním rozpočtu a usnesení rozpočtového výboru, k němuž se koná podrobná rozprava, v níž se předkládají pozměňovací, popřípadě jiné návrhy."

Jestliže tedy přijmu vaši tezi, že tento paragraf říká vše o způsobu projednávání zákona o státním rozpočtu, pak to tedy znamená, že nelimituje žádným způsobem to, co všechno lze ve druhém čtení projednávání zákona o státním rozpočtu navrhnout. Já tedy v souladu s § 105 odst. 2 navrhuji, aby byl tento návrh vrácen do prvního čtení. Považuji to za procedurální návrh a prosím, aby o tom bylo hlasováno. Netrvám na tom, aby bylo hlasováno ihned. Je možné tak učinit po skončení rozpravy. Přesto se domnívám, že s odvoláním na tento paragraf tento návrh je hlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Já bych mohl argumentaci rozvést tím, že bych doporučil přečtení odstavce 3 zmiňovaného § 105, kde je psáno, že pozměňující návrhy, případně jiné návrhy se vytisknou a předseda sněmovny je zašle neprodleně všem poslancům, takže o vašem návrhu bychom mohli hlasovat, teprve až by byl vytištěn a všem vám doručen.

Vidím ještě jednou přihlášku pana poslance Grosse. Pokud spor bude trvat a pokud budete vy, pane kolego, trvat na tom, aby se o vašem návrhu rozhodlo hlasováním, já vám samozřejmě vyhovím a sněmovna o tom bude hlasovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, já bych pouze chtěl říci, že jiné návrhy jsou v jednacím řádu specifikovány, ale rozhodně to není vrácení zákona do prvního čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, myslím si, že bývalo zvykem udělit slovo tomu, kdo o ně požádá. Slovo má pan poslanec Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Nemohu si odpustit jednu poznámku. Tento výklad popírá předchozí argumentaci pana poslance Grosse, protože on říkal, že jiná ustanovení nemohou být tady použita, protože se řídíme podle zvláštních ustanovení, týkajících se zákona o státním rozpočtu. Právě proto se domnívám, že jediným rozumným východiskem je o tomto návrhu hlasovat. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, přestože mám názor kategoricky odlišný od názoru vašeho, myslím, že by bylo vhodné, aby sněmovna o tom rozhodla hlasováním. (Protestní výkřiky v sále.) Kolegyně a kolegové, bývá zvykem, že dostane-li se sněmovna do sporu o tom, jak dále postupovat, rozhodne o svém postupu hlasováním, leckdy i za cenu toho, že výsledné hlasování může být v rozporu se zákonem. Ještě předtím, než dám hlasovat, uděluji slovo předsedovi poslaneckého klubu KSČM Vojtěchu Filipovi.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Se zájmem jsem sledoval tuto procedurální rozpravu, ale obávám se, pane předsedající, že nemůžete dát hlasovat, protože návrh je nehlasovatelný. Odkazuji kolegu Pilipa na jeho vlastní poslanecký klub. Myslím, že kolega Vlach jako znalec jednacího řádu - i z pozice předsedajícího této sněmovny v minulosti - potvrdí, že o tom opravdu nelze hlasovat, protože i jiný návrh je např. návrh podmíněný. To je jediný odkaz, který lze použít, protože mohu navrhnout pozměňovací návrh, který lze vytisknout, a rozhodovat o něm, a podmíním ho, když neprojde, tím, že navrhuji ještě něco jiného. To je běžná procedura. Dokonce si pamatuji, že jsme tak postupovali v některých případech projednávání zákona o státním rozpočtu.

Faktická poznámka k tomu, jestli lze nebo nelze vrátit státní rozpočet do prvního čtení. Já si myslím, že takové rozhodnutí není možné právě proto, že postup jednání o prvním čtení je jiný, než je postup jednání ve druhém a třetím čtení státního rozpočtu. V prvním čtení státního rozpočtu, když to hodně zjednoduším - odpusťte mi to - je rozhodnutí o příjmech, výdajích a prostředcích, které jsou pro obce, kdežto ve druhém čtení je struktura vnitřních kapitol rozpočtu, a tedy již v žádném případě ne tato tři čísla, která jsme schválili.

Ještě jednou se omlouvám za legislativně technickou zkratku, ale opravdu je to nehlasovatelný návrh, a pokud o něm dáte hlasovat, pane předsedající, považuji to za porušení jednacího řádu. Určitě nejen já, ale i řada mých kolegů bez rozdílu poslaneckých klubů se minimálně hlasování nezúčastní.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, chci vás ujistit, že jsem hodlal nechat hlasovat o tom, zda se náhodou sněmovna nedomnívá, že by návrh pana poslance Ivana Pilipa byl hlasovatelný. O ničem jiném jsem hlasovat nechtěl nechat.

Táži se, jestli ještě někdo hodlá vystoupit těsně před tímto hlasováním. Vidím, že nikdo.

Kolegyně a kolegové, v hlasování s pořadovým číslem 17 rozhodneme o tom, zda se Poslanecká sněmovna domnívá, že návrh, tak jak ho předložil pan poslanec Ivan Pilip, je návrhem hlasovatelným a že by o něm v příštím hlasování měla rozhodovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP