(pokračuje Langer)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 17 a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 17 z přítomných 197 poslanců se pro vyslovilo 24, proti 131, nehlasovalo 42. Návrh nebyl přijat.

 

Věřím, že jsme učinili zadost všem požadavkům kolegů a můžeme v klidu dokončit rozpravu v rámci druhého čtení návrhu zákona o státním rozpočtu, do které mám ještě čtyři poslední písemné přihlášky, a jak jsem již avizoval, hodlám po ukončení tohoto bodu ukončit také dnešní program jednání Poslanecké sněmovny.

Prosil bych, aby před zaplněnou sněmovnou vystoupila paní poslankyně Taťána Jirousová, která má jedinečnou možnost v závěru rozpravy hovořit k zaplněnému sálu. Další v pořadí jsou přihlášeni pan poslanec František Chobot, pan poslanec Michal Doktor a pan poslanec Walter Bartoš.

Kolegyně a kolegové, prosím vás o klid. (Zvoní.) Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, víme, že mnohá zdravotnická zařízení se nacházejí ve složité finanční situaci. Současná narůstající zadluženost nemocnic může být i jednou z překážek přípravy České republiky pro vstup do Evropské unie. Je proto nutné hledat cesty jak k oddlužení nemocnic financovaných státem, tak i pro realizaci konsolidačních programů pro ostatní, tedy okresní nemocnice.

Spolková republika Německo v souvislosti s přebíraným předsednictvím v Evropské unii dala jasný signál racionálního chování ve vlastní zemi v souvislosti s ekonomickými problémy Evropské unie.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní kolegyně, omlouvám se, že vás přerušuji, nicméně bych chtěl požádat zbývající kolegy a kolegyně, kteří zůstávají v sále a nejeví zájem o vaše vystoupení, zda by buď sněmovnu opustili, nebo zda by se mohli ztišit. Děkuji vám za pochopení. Paní poslankyně, věřím, že budete mít možnost v důstojnější atmosféře dokončit své vystoupení.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: V této souvislosti Spolková republika Německo současně naznačila, že rozšiřování Evropské unie o další státy nebude zřejmě probíhat tak rychle, jak se předpokládalo.

Z těchto důvodů navrhuji přesunutí 800 mil. Kč z kapitoly rozpočtu pro evropskou integraci k řešení především vlastních problémů ve zdravotnictví. Těchto 800 mil. Kč využít na oddlužení nemocnic financovaných státem. Vyčleněných 700 mil. Kč v rozpočtu určených dosud pro všechny nemocnice využít v rámci konsolidačních programů pro nemocnice neřízené přímo Ministerstvem zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že řada nemocnic obdržela v minulých dnech rozhodnutí ministra zdravotnictví o omezení počtu lůžek či zrušení celých oddělení a naopak někde došlo k navýšení počtu lůžek, bylo by vhodné přehodnotit tyto investiční akce dle současné koncepce Ministerstva zdravotnictví.

Proto předkládám Poslanecké sněmovně návrh doprovodného usnesení:

Poslanecká sněmovna žádá ministra zdravotnictví

1. o přehodnocení investičních záměrů v souladu se vznikem nové koncepce Ministerstva zdravotnictví, tak aby došlo k jejich racionálnímu využití,

2. o vypracování přehledu potřebných zdravotnických investic.

Do tohoto dokumentu zahrnout zdůvodněné a dosud nesplněné požadavky a nezbytné nové investiční akce vyplývající z koncepce Ministerstva zdravotnictví a předložit sněmovně do 31. 3. 1999. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní poslankyně. Uděluji slovo panu poslanci Františku Chobotovi, připraví se pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec František Chobot: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předkládám návrh doprovodného usnesení k zákonu o státním rozpočtu pro rok 1999:

Z příspěvku pro okresní úřady na činnost státní správy, který činí 120 mil. Kč v kapitole Všeobecná pokladní správa, navrhuji vyčlenit 17,8 mil. Kč na dotace pro dopravní obslužnost v okresech, ve kterých došlo vlivem nové metodiky propočtu ke snížení dotací pod úroveň roku 1998, tak aby u těchto okresů došlo k navýšení dotace pro rok 1999 na úroveň dotace pro rok 1998.

Je to dost komplikované, ale až to budete číst, budete tomu rozumět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má poslanec Michal Doktor a po něm se připraví pan poslanec Walter Bartoš.

Kolegyně a kolegové, chtěl bych vás znovu požádat, zda byste se mohli zklidnit a umožnit tak důstojné dokončení tohoto bodu jednání.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych přispěl i já svou troškou do mlýna a obohatil pestrou paletu pozměňovacích návrhů.

Dovolte, abych předložil pozměňovací návrh k projednávanému návrhu státního rozpočtu na rok 1999.

Navrhuji zařadit do kapitoly Všeobecná pokladní správa do programu výstavby a technické obnovy školských zařízení v působnosti okresních úřadů a obcí položku individuální dotace na dostavbu základní školy v Kunžaku ve výši 7 mil. Kč, a zároveň navrhuji snížení kapitoly Vládní rozpočtová rezerva o tutéž částku.

Dovolte mi krátké odůvodnění.

Okres Jindřichův Hradec je jedním z těch, jehož daňová výtěžnost patří k nejnižším v České republice. Od toho se samozřejmě odvíjí i množství finančních zdrojů použitelných k financování obdobných projektů přímo na úrovni obcí. Výše jmenovaná obec se i přes tento fakt výrazně podílela na dosavadním financování probíhající rozsáhlé rekonstrukce a dostavby základní školy. Věřím, že vzhledem k tomu, že se jedná o dostavbu, a nikoliv o zahájení zcela nové stavby, můj návrh podpoříte.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Uděluji slovo panu poslanci Waltru Bartošovi.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Když se v srpnu projednávalo vyslovení důvěry současné vládě, vystoupil jsem tehdy s kritikou stavu našeho školství. Má kritika směřovala především k tomu, že naše školství je příliš uzavřené a že nerespektuje současné světové trendy ve vzdělání.

Naše školství potřebuje nutně, abychom mnohem větší pozornost věnovali výuce cizích jazyků, kde pořád máme jakýsi velký handicap, a samozřejmě také novým informačním technologiím. Musíme zkrátka naše vzdělání daleko více otevřít světu. Z tohoto důvodu si dovoluji podat pozměňovací návrh v tomto znění:

V kapitole VPS vytvořit účelovou rezervu na financování programů Sokrates, Leonardo a Use for Europe, kterých se Česká republika účastní na základě dodatkového protokolu k Evropské dohodě, v částce 100 mil. Kč, a o tuto částku snížit kapitolu VPS - vládní rozpočtová rezerva.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Posledním přihlášeným do podrobné rozpravy v rámci druhého čtení je ministr průmyslu a obchodu pan Grégr. Uděluji mu slovo. Další přihlášky v tuto chvíli neregistruji.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové. Dovolte, abych vám sdělil své stanovisko k pozměňovacímu návrhu uvedenému pod pořadovým číslem 17 rozpočtového výboru - snížit prostředky na výzkum a vývoj v kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu o 43,6 mil. Kč a přesunout tuto částku do kapitoly "Grantová agentura". Tento pozměňovací návrh byl v hospodářském výboru zamítnut, rozpočtový výbor jej však přijal

Nejsem proti tomu, aby byly posíleny prostředky pro Grantovou agenturu, právě naopak. Dle mého přesvědčení každé zvýšení celkového objemu peněz pro vědu a výzkum vítám jako krok správným směrem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP