(pokračuje Peltrám)

Upozorňuji v této souvislosti na jednání… (Hluk v sále.) Myslím, že je to logické, jestliže nějaká vláda má z něčeho příjem, tak nemá důvodu tolik vyšetřovat. A to je třeba vyjasnit.

Upozorňuji v této souvislosti na určitá jednání s představiteli velvyslanectví zemí akcionářů Telecomu, kteří zdůrazňovali spíš zájem o své akcionáře. Já jsem je tedy uklidnil tím, že v důsledku jistého humbuku tiskového, který ministerstvo nevyvolalo, se objevila celá řada strategických partnerů, kteří jsou ochotni podíl současných zahraničních akcionářů, kteří se obávají o svá práva, odkoupit; všechno se pak rázem zklidnilo. Ale upozorňuji na moment, že parlament má některé možnosti přes nizozemský parlament, který vláda mít nebude. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi a myslím, že jeho vystoupení je dobrým důvodem, abych poprosil pana předsedu vlády, aby si někdy pustil vystoupení pana ministra Dyby v parlamentu a porovnal je s právě proběhnuvším vystoupením pana ministra Peltráma.

Prosím pana poslance Filipa.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, paní a pánové. Já bych za prvé chtěl podotknout, že první, co je třeba odmítnout, je tvrzení některých médií, že pan předseda Poslanecké sněmovny nemá smysl pro humor. Za druhé bych chtěl říci, že se mohu hlásit samozřejmě i vsedě i vestoje o slovo, že to není v rozporu s jednacím řádem. A za třetí chci říci jenom jednu věc. Já jsem se kdysi ve Federálním shromážděním v roce 1992 dotazoval tehdejšího předsedy federální vlády a pozdějšího ministra zdravotnictví a našeho bývalého kolegy na to, jak je možné po zrušení bezúročných půjček a dalších věcí, že někdo má tu pravomoc, že si koupí od státu majetek a má ve smlouvě napsáno, že ho zaplatí 31. 12. 1999. Tuto pravomoc měl pan Karel Dyba, když kupoval Hospodářské parky, s. r. o., v Českých Velenicích. Odpověď od tehdejších ministrů federální vlády ani od předsedy federální vlády jsem nikdy neobdržel. Přesto čekám, jestli dvakrát sníženou cenu za pozemky v Českých Velenicích a okolí někdy Hospodářské parky, s. r. o., k 31. 12. 1999 alespoň zaplatí bez úroků. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, já jsem potěšen uznáním mého smyslu pro humor, ovšem nerozumím souvislosti ceny pozemků v Českých Velenicích a návrhu na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny podle návrhu pana poslance Grosse. Já bych nicméně doporučoval sněmovně, abychom se vrátili k standardním přihláškám a k standardní diskusi o tomto tématu. Nyní je na řadě pan poslanec Dušan Tešnar.

 

Poslanec Dušan Tešnar: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolte, abych sněmovnu informoval o tom, že v půli prosince se sešel podvýbor pro telekomunikace, pošty a informační systémy a ve veřejném zájmu - tady toto zdůrazňuji - projednával petici Internet proti monopolům. Tato petice byla masivní, skutečně byla masivní. Jde o veřejný zájem. Samozřejmě v médiích je to ventilováno teď velmi silně a tato záležitost se projednat musela, protože se obracela na parlament veřejnost. Čili tady není problém v tom, jestli budeme zřizovat nějakou komisi, nebo nebudeme zřizovat komisi. Tady to není izolovaný ostrov - veřejnost se skutečně obrátila v této věci.

K výsledkům jednání - klíčovou argumentaci tam znamená - bylo to také v usnesení - a to, že poslanci tohoto podvýboru by se rádi seznámili s tzv. smlouvou mezi akcionáři, která určuje podmínky fungování SPT Telecom. Tato smlouva je v podstatě nedostupná a jediná možná cesta, aby byli poslanci informováni o této záležitosti, je skutečně zřízení komise, která vyšetřuje určité nejasnosti, a tady může legitimní cestou tyto poznatky získat. Proto doporučuji, abyste tuto komisi zřídili. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. O slovo se přihlásil pan poslanec Vlach. Prosím pana poslance Payna, aby umožnil další jednání.

 

Poslanec Jiří Vlach: Pane předsedo, dámy a pánové. Nejprve mi dovolte, abych vyjádřil názor, že i předsedající, chce-li se vyjádřit k tomu, co zaznělo v diskusních příspěvcích, má možnost přihlásit se o slovo, a abych vyjádřil naději, že další vystoupení poslanců zůstanou bez komentáře.

A nyní už k tomu tématu, které probíráme - k těm vystoupením, která zde zatím zazněla. Já myslím, že ta diskuse nemá být jenom o tom, jestli vyšetřovací komise je schopna vyšetřit více, nebo není schopna vyšetřit více nežli orgány, které jsou k tomu určeny ve standardních postupech.. Ale myslím si, že parlament nebo Poslanecká sněmovna může přistoupit k ustavení vyšetřovací komise i tam, kde se domnívá, že je v zájmu věci nebo v zájmu i těch, kteří jsou v tom zúčastněni, ať už jde o kteroukoliv politickou stranu či kterýkoliv orgán, aby tím, že ve vyšetřovací komisi jsou zastoupeny všechny strany, nemohlo být zpochybněno, že vše, veškeré výsledky jsou veřejně přístupné. Aby byla určitým závěrům dána vážnost, byť by nebyly nijak dramaticky výrazně větší nebo významnější než ty, ke kterým bylo možno dospět standardním postupem. Aby nemohly být zpochybněny, aby bylo zamezeno podezření z jakýchkoli politických tlaků. V tom já vidím také smysl vyšetřovací komise a tam, kde jsem v minulých volebních obdobích hlasoval pro vyšetřovací komisi, pro její zřízení, tak to bylo právě z tohoto důvodu. Bez iluze o tom, že by vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny vyšetřila mnohonásobně více nežli orgány činné v trestním řízení.

Nyní mi dovolte poznámku směrem k navrhovanému usnesení. Dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh k navrhovanému usnesení. Domnívám se, že zatím naše zkušenosti hovoří o tom, že spíše zastoupení menší, resp. menší počet členů vyšetřovací komise je operativnější. Pro funkčnost se vždy ukázalo dobré a pro důvěryhodnost komise jako takové je dobré rovné zastoupení všech subjektů v Poslanecké sněmovně.

Proto mi dovolte, abych k bodu 4. návrhu usnesení vznesl následující pozměňující návrh. Bod 4. bych si dovolil navrhnout zaměnit za následující znění: Určuje počet členů této vyšetřovací komise na 10 s tím, že každý poslanecký klub je zastoupen dvěma poslanci. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Vlachovi. O slovo se jako další přihlásil pan poslanec Vladimír Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové. Já sdílím přesvědčení, že zřízení komise je spíše věcí politické vůle. Současně sdílím také přesvědčení mnohých z vás, že komise těžko objeví nějaké důkazy nebo účtenky za korupci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP