(pokračuje Bláha)

Proč to říkám? Je to totiž v principu, bez ohledu na to, jaká je vláda, jestli je to vláda ODS, jako dříve byla, nebo jestli je to vláda koaliční, nebo jestli je to vláda jiná, nebo vláda sociálních demokratů. Vždycky tyto komise mohly být - a to bylo i motivem předložení zřízení této komise poslaneckým klubem ČSSD - pomocí věci, a udělal by to za jakékoliv situace i v dohodě s naší vlastní vládou, pomocí věci a především i tomu, aby nebyly v budoucnu kdykoliv pochybnosti - a už to tu také zaznělo - o tom, že může být cokoliv vyšetřováno jakkoliv účelově. Byla to nabídnutá ruka této sněmovně a všem ostatním klubům k tomu, aby i oni byli účastni takovéhoto vyšetřování, kde mnoho pochybností a zpochybnění za mnoho let bylo, aby nedošlo někdy následně k tomu, že je to prostě jinak a že teď sociální demokracie anebo její vláda si to udělaly zrovna tak, jak potřebovaly.

Přátelé, zkuste někdy, když se něco zřizuje, v tom vidět také něco pozitivního, a ne pouze negaci v tom, že já se pak mohu domnívat, když to někdo neguje, že patrně to není tak, jak to říká, ale že by se také možná bál, aby skutečně se náhodou něco nevyšetřilo a ono by se to nedotklo některých konkrétních lidí.

Dívám se na to pozitivně a myslím si, že zřízení za účasti všech poslaneckých klubů je dobré, a jenom bych upozornil na jednu věc: Většinou byl zvyk, že tu existovalo vždy za celé roky i předtím poměrné zastoupení, a myslím, že by se mělo dodržet i nyní. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Bláhovi. Hlásí se ještě pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedo, ctěná vládo, kolegyně a kolegové, jenom bych pana předsedu chtěl poprosit, aby panu Bláhovi vzkázal, že toto neznamená bezvadné, ale toto znamená nula, neboť měsíc červen, jak známo nemá 31 dní, ale 30 dní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, tak teď už doufám, že jsem nepřehlédl někoho, nebo že se nikdo nehlásí tak, aby mohl být přehlédnut. Pokud se tedy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Prosím o závěrečné slovo pana poslance Grosse.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, nejprve se budu věnovat konkrétním návrhům tak, jak zazněly v rozpravě, a poté se vyjádřím obecně.

Co se týká pozměňovacího návrhu pana poslance Mlynáře, já zde avizuji, že zde bude žádost minimálně z našeho poslaneckého klubu, abychom před hlasováním měli prostor na krátkou chvíli se sejít a poradit se o tomto pozměňovacím návrhu. Myslím si, pokud tam došlo k doplnění, tak je to návrh, který rozhodně nejde proti úmyslu těch poslanců, kteří navrhovali zřízení této vyšetřovací komise.

Pokud jde o návrh paní poslankyně Benešové na odročení projednávání do doby, než vláda předloží zprávu, je to návrh o kterém budeme hlasovat jako o prvním návrhu podle jednacího řádu. Samozřejmě, že my, jako navrhovatelé s tímto návrhem souhlasit nebudeme.

Co se týče zkrácení lhůty pro jednání této komise, nemyslím si, že přijetím návrhu na zkrácení lhůty pro jednání této komise by došlo k něčemu zásadně negativnímu, ale obávám se, že bychom někdy kolem května žádali o prodloužení, protože termín do 31. 12. byl stanoven po dohodě s ministrem vnitra, který - předpokládám - má dostatek informací a věděl, proč nám jako navrhovatelům - a on je také poslanec a tohoto práva má také možnost využít - navrhoval termín 31. 12.

Co se týče návrhu na změnu struktury složení této komise, i o tom se náš poslanecký klub jako navrhovatel poradí a vyjádříme se v závěrečném hlasování. Tolik mé stanovisko k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

A teď mi dovolte, abych se vyjádřil k průběhu diskuse a prakticky generelně ke všem výhradám, které zazněly ke zřízení této vyšetřovací komise. Omlouvám se, ale domnívám se, že ti, kteří argumentovali - byli to prakticky všichni odpůrci této komise - tím, že budeme pouze dublovat činnost orgánů činných v trestním řízení, popřípadě že tato komise nic nemůže vyšetřit, protože všechno mohou vyšetřit tyto orgány, neznají text ústavy a neznají smysl vyšetřovací komise. Jsem přesvědčen zcela jednoznačně o tom, že smyslem vyšetřovací komise, tak jak je v ústavě zakotven a jak je její činnost rozvedena v zákoně o jednacím řádu, je právě přesně stanovena tak, aby šla jiným směrem, nežli jednají orgány činné v trestním řízení, a pokusím se vám doložit, proč se toto domnívám.

Začal bych asi tím, že v každém státě, nebo alespoň v každém normálním státě existují některé druhy norem a pouze jedním z těchto druhů norem jsou normy právní. Ale existují i normy morální a etické. A to si myslím, že je něco, na co se v této zemi v poslední době zapomnělo. Ústava hovoří o tom, že vyšetřovací komise se zřizuje ve veřejném zájmu, a nechává Poslanecké sněmovně na zvážení, aby ona určila, co je oním veřejným zájmem. Zákon, který ústavu rozvádí, ve svém paragrafu číslo 48 zákona o jednacím řádu podle mého názoru toto mé stanovisko jednoznačně dokládá, protože ani zde se vůbec nehovoří o tom, že tato komise má dublovat, nebo dokonce opravovat orgány činné v trestním řízení. V zákoně o jednacím řádu je jasně uvedeno, že jednání před vyšetřovací komisí se neřídí trestním řádem, pouze v přesně stanovených případech, ale že k jednání před vyšetřovací komisí se užije zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Dále se v jednacím řádu v ' 48 odst. 2 jasně stanoví, že tato komise má svá zjištění, a zdůrazňuji zjištění, nikoliv podání návrhu na trestní oznámení nebo jiné věci, které by sbližovaly činnost vyšetřovací komise s orgány činnými v trestním řízení, má předkládat Poslanecké sněmovně.

Ještě bych upozornil na odstavec 8 tohoto paragrafu zákona o jednacím řádu, kde se jasně stanoví, že pouze nasvědčují-li zjištěné skutečnosti spáchání trestného činu, nemá vyšetřovací komise dokonce ani povinnost, ale možnost to oznámit orgánům činným v trestním řízení.

Jsem přesvědčen, že z tohoto výkladu jednoznačně plyne, že výhrady, které byly zde směřovány vůči této vyšetřovací komisi, že bude dublovat činnost orgánů činných v trestním řízení, anebo že tato vyšetřovací komise se může zřizovat pouze v případě, že bude nedůvěra k závěrům nebo nedůvěra k politickým představitelům, kteří mají podle zákona na toto dozírat, je prostě naprosto lichá a je pouze na vůli této sněmovny, zda podle ústavy bude tuto záležitost považovat za záležitost ve veřejném zájmu, či nikoliv. Navrhovatel si myslí, že pochybnosti, které vznikly, a pochybnosti, které mohou podle našeho názoru podkopávat důvěru veřejnosti v náš právní řád, ale i v demokratický právní systém, tak jak je stanoven čl. 5 Ústavy České republiky, jsou důvody, které naplňují to, co má ústava na mysli jako důvody ve veřejném zájmu. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Grossovi. A nyní by bylo třeba, abychom začali hlasovat o jednotlivých přednesených návrzích. Mohu poprosit pana poslance, aby je předčítal. Já jsem si je také zapisoval, tak prosím, aby on je navrhoval.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane předsedo, myslím, že jako o prvním návrhu bychom měli hlasovat o návrhu paní poslankyně Němcové na odročení projednávání tohoto bodu do doby, než vláda přednese Poslanecké sněmovně závěrečnou zprávu o vyšetřování této kauzy…, zprávu, pardon.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, přijímám tento návrh a dám tedy vzápětí hlasovat o této věci.

Zahajuji hlasování: Kdo souhlasí s návrhem paní poslankyně Němcové, právě předneseným? Zahájil jsem hlasování, kdo souhlasí nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 18 z přítomných 193 poslanců 60 pro, 116 proti. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP