(Schůze opět zahájena v 10.26 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Je 10.26 hodin, to znamená jedna minuta po uplynutí naší lhůty, a proto pokračujeme v našem jednání. Slovo má pan poslanec Gross.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane předsedo, já mám pocit, že v tuto chvíli jsou možné dva postupy. Postup číslo jedna by byl, že bychom postupovali bod po bodu navrženého usnesení a zastavili se u těch bodů, vůči nimž je podán pozměňovací návrh, odhlasovali nejprve pozměňovací návrh a potom bod jako celek. Druhý možný postup je, že vezmeme návrh usnesení jako celek a nejprve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích k tomuto usnesení. Já se přiznám, že podle mého názoru je to jedno, a doporučuji spíše druhý postup - abychom nejprve hlasovali o pozměňovacích návrzích k usnesení jako celku a pak bod po bodu usnesení, tak jak byla navržena. Jestli s tímto postupem budete souhlasit, budu předkládat pozměňovací návrhy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já považuji za logický postup druhý a za netradiční postup první. Proto postupujme druhou cestou.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Doporučuji, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacím návrhu, který je k bodu 2 navrženého usnesení, to je, že SPT Telecom, a.s., by nebyl konec věty, ale věta by pokračovala takto: "a zveřejnění dostupných podkladů, na jejichž základě bylo o privatizaci SPT Telecom, a.s., rozhodnuto, pokud zákon nestanoví jinak." O tomto návrhu pana poslance Mlynáře bychom v tuto chvíli rozhodli jako o pozměňovacím návrhu k původnímu návrhu usnesení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Vidím gestikulaci, abych vás všechny odhlásil. Činím tak a prosím vás, přihlašte se znovu svými kartami.

 

Slyšeli jsme všichni, o čem budeme hlasovat. Je to doplnění bodu 2 návrhu usnesení, za slova "SPT Telecom a.s." doplnit ta slova, která právě přečetl pan poslanec Gross.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 19 z přítomných 193 hlasovalo 164 pro, 3 hlasovali proti.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V tuto chvíli, pane předsedo, bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu k bodu 3 usnesení, kterým bychom změnili lhůtu z 31. 12. 1999 na 30. 6. 1999.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, budeme hlasovat o této časové změně.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tuto změnu, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 20 z přítomných 196 se 70 vyslovilo pro, 92 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nyní bychom měli hlasovat o bodu 4 usnesení s tím, že po dohodě s předsedou volební komise a po dohodě s aparátem sněmovny je v tuto chvíli nemožné, abychom hlasovali o druhé části tohoto bodu, která by stanovila zástupce jednotlivých poslaneckých klubů, protože my musíme usnesením rozhodnout o tom, jaký bude počet. Vůči původnímu návrhu na 13 členů je zde pozměňovací návrh na 10 členů. Poté předseda volební komise zřejmě předloží pouze návrh víceméně procesní, kterým bychom tento stanovený počet naplnili. Nyní bychom hlasovali o změně číslovky 13 na 10.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, aby vyšetřovací komise měla 10 členů, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 21 z přítomných 196 se pro vyslovilo 104, proti 77. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane předsedo, musíme nejprve rozhodnout věcně o návrzích usnesení, a teprve v okamžiku, kdy bude schváleno usnesení o zřízení, předloží předseda volební komise svůj návrh. K bodu 5 jsem v rozpravě uvedl, že jej stahuji, takže o tom nebudeme hlasovat, protože v průběhu rozpravy lze stáhnout návrh na usnesení.

Nejprve bych se zeptal, jestli je požadavek na oddělené hlasování o jednotlivých bodech. Pokud nebude, navrhuji, abychom hlasovali o usnesení jako o celku. Pokud bude požadavek na oddělené hlasování, můžeme hlasovat odděleně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já bych doporučoval, abychom hlasovali o celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, předpokládám, že všichni před sebou máte návrh usnesení s přijatými dvěma pozměňovacími návrhy, takže nemusím celý návrh číst, ale pokud by takový požadavek byl, mohu to učinit.

Prosím, pane předsedo, abyste dal hlasovat o návrhu usnesení jako o celku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP