Předseda PSP Václav Klaus: Dávám hlasovat o návrhu usnesení jako celku.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 22 ze 196 přítomných hlasovalo 163 pro, 18 hlasovalo proti. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nyní by měl podat procesní návrh pan poslanec Vidím.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím pana poslance Vidíma.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Mám pocit, že by sněmovna měla učinit ještě jeden krok, který při schvalování svého programu neučinila, chce-li, aby tato před několika minutami zřízená komise mohla pracovat. Je tedy nutné ji naplnit volbou. Půjde tedy o bod volba členů a předsedy vyšetřovací komise. Proto si dovolím předložit návrh na zařazení nového bodu Volba členů a předsedy vyšetřovací komise, zřízené v předcházejícím bodu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: A kdy?

 

Poslanec Jan Vidím: Tento bod by bylo vhodné zařadit v pátek tento týden, jinak to ostatně není možné. Je třeba dodržet lhůtu danou zákonem o jednacím řádu. Tedy na pátek, na devátou hodinu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Všichni jste slyšeli návrh pana poslance Vidíma, který se týká zařazení dalšího bodu volba členů právě schválené komise, s tím, že by mělo dojít k tomuto hlasování v pátek v 9 hodin.

Všichni jsme tedy slyšeli tento návrh a já o něm dám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Vidíma. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 23 ze 196 přítomných hlasovalo 189 pro, 2 byli proti. Návrh byl přijat.

 

Pokračuje pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Na základě právě schváleného bodu naší schůze vyhlašuji lhůtu pro podávání návrhů pro členy a předsedu této vyšetřovací komise do dnešního dne do 16. hodiny. Současně si dovoluji upozornit všechny poslanecké kluby v této sněmovně na to, aby se pečlivě seznámily s článkem 5, dvanáctý odstavec přílohy č. 2 o jednacím řádu - je to způsob volby členů vyšetřovací komise a množství kandidátů navrhovaných jednotlivými poslaneckými kluby na základě stanoveného počtu členů této vyšetřovací komise. Poslanecká sněmovna rozhodla o tom, že počet členů bude 10, a z toho se následně odvíjejí kvóty pro návrhy jednotlivých poslaneckých klubů na obsazení těchto deseti míst.

Tedy ještě jednou, lhůta pro podávání návrhů na členy a předsedu vyšetřovací komise je do dnešního dne, do 16 hodin.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Vidímovi. Tím jsme skončili projednávání bodu 3 schváleného pořadu schůze.

Hlásí se pan poslanec Vlach.

 

Poslanec Jiří Vlach: Pane předsedo, dámy a pánové, domnívám se, že není v rozporu s jednacím řádem ani jeho přílohou, aby Poslanecká sněmovna určila kvóty pro jednotlivé kluby, a já bych prosil, aby bylo hlasováno o mém návrhu - rovném zastoupení jednotlivých klubů ve sněmovně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, ačkoliv bych rád vyšel vstříc návrhu pana kolegy poslance Vlacha, bohužel, zákon o jednacím řádu, zvláště pak jeho druhá příloha, tedy volební řád Poslanecké sněmovny, toto neumožňuje. Tady je zcela explicitně uvedeno, že kandidátku takto sestavované komise, a to komise vyšetřovací, která může být volena pouze většinovým způsobem - § 15 odst. 3 - a kandidátku takové komise sestavuje volební komise, a to tak, že je tam pak několik písmen, která přesně popisují způsob sestavení této kandidátky, a proto není možné v tomto okamžiku usnesením sněmovny měnit nebo novelovat zákon o jednacím řádu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Doufám, že má pan poslanec Vidím pravdu, a proto nechám postupovat tímto způsobem. Oznámil jsem ukončení bodu 3 a zahájení projednávání bodu 4, kterým je

 

4.
Návrh poslanců Martina Kocourka a dalších na vydání ústavního zákona
o vyrovnaném státním rozpočtu České republiky
/sněmovní tisk 32/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 32 a stanovisko vlády k němu jako 32/1. Prosím, aby předložený návrh navrhovatele uvedl poslanec Martin Kocourek.

Prosím, aby byl úvodnímu slovu věnován dostatek pozornosti a aby se kuloárové debaty vedly mimo jednací sál sněmovny.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedo sněmovny, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych jménem mých kolegů uvedl návrh ústavního zákona o státním rozpočtu, který jsme předložili v tisku č. 32.

V úvodním slově bych se nejdříve rád věnoval účelu navrženého zákona, poté důvodům, které nás k předložení tohoto návrhu vedly, a rád bych se zmínil o postoji vůči argumentům proti tomuto zákonu.

Záměrem námi předloženého zákona je v našem právním řádu princip či pravidlo pro sestavování a schvalování státního rozpočtu České republiky na příslušný fiskální rok. Toto pravidlo by stanovovalo, že se státní rozpočet připravuje a schvaluje tak, aby jeho výdaje v příslušném fiskálním roce nepřevyšovaly jeho příjmy. V praxi by to znamenalo, že státní rozpočet bude navrhován a schvalován tak, aby byl vždy nejméně vyrovnaný a v lepším případě přebytkový. Právním ukotvením námi navrženého pravidla tak chceme zabránit rozpočtovým deficitům, které považujeme za škodlivé, neboť rozpočtový deficit z dlouhodobého hlediska zadlužuje budoucí generace a z krátkodobého hlediska odčerpává zdroje ze soukromých rukou do rukou úřednických. Dochází tak k destabilitě státních financí a zároveň k neefektivitě vynakládaných zdrojů, neboť podle našeho názoru soukromý sektor vynakládá své prostředky efektivněji než státní úředníci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP