(pokračuje Jičínský)

Samozřejmě vím, že se mnou nebudou všichni souhlasit. Citoval jsem to proto, abychom k této problematice přistoupili pokud možno věcně a bez zbytečných emocí. Problém není myslím v tom, že bychom si nepřáli nebo nechtěli dát právo krajanům žijícím v zahraničí, aby volili, ale skutečně je otázka, uděláme-li to tak, aby to mělo smysl. Já jsem pro to, abychom o této věci přemýšleli.

Bylo by dobře, kdyby vláda v rámci přípravy komplexní novely se pokusila alespoň odhadem zjistit, kolik by připadalo v úvahu občanů žijících v zahraničí jako možných voličů, protože i to je důležité, např. u senátních obvodů jsou stanoveny počty voličů, aby nedocházelo k rozdílům v počtu aktivních voličů v tom či onom obvodu. To je jedna otázka. Aby se potom zkoumala metoda, jak toto právo realizovat, čili naše schopnost přistoupit ke korespondenční volbě, která zřejmě, pokud bychom se pro to rozhodli, je jedinou aplikovatelnou formou, která toto právo prakticky umožňuje realizovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Jičínskému. Dále dorazila písemná přihláška pana poslance Zahradila a žádám ho, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, pane předsedající. Vážená sněmovno, vážení zbylí členové vlády, já bych chtěl vyjádřit své osobní stanovisko k tomuto návrhu, který podpořit nehodlám, a z důvodů, které tu uvedu, chci požádat své ostatní kolegy, kteří smýšlejí v této věci stejně jako já, aby se ke mně připojili. Není to z důvodů věcných, protože pokud jde o věcnou stránku tohoto návrhu, já se paradoxně mohu k paní poslankyni Machaté pouze připojit. Já s věcnou stránkou tohoto návrhu žádné problémy nemám, ale mám problémy s tím, že nejsem příznivcem novelizací zákonů, které považuji za nedokonalé. Nedomnívám se, že toto je cesta, kterou bychom měli podstupovat, a mám dojem, že si všichni uvědomujeme, že více parlamentních stran, některé z nich před volbami, některé z nich po volbách, deklarovalo svoji ochotu a někdy velice silnou vůli změnit stávající systém, stávající volební zákony, a to někdy až do takové hloubky, která se bude týkat změny samotné ústavy.

Já z jedné takové strany pocházím a domnívám se, že i paní poslankyně Machatá pochází z jedné takové strany - pokud si vzpomenu např. na předvolební vyjádření jejího kolegy pana poslance Mlynáře, který tehdy velmi silně plédoval pro změnu poměrného volebního systému na většinový.

Já se obávám, že cesta novelizací stávajícího volebního zákona nás zavede do slepé uličky, protože těchto novelizací můžeme provést několik. Můžeme jich provést celou řadu a můžeme se těmito novelizacemi dostat do situace, kdy náhle začneme sami sobě tvrdit, že jsme pro zlepšení volebního systému, pro zlepšení volebního zákona už učinili dost, že volební zákon je v zásadě dobrý, že žádná další vylepšení nepotřebuje, a že tudíž nemá cenu zahájit práce na jeho komplexní reformě.

Já bych byl velice nerad, kdybychom se do takovéto situace dostali, právě proto nebudu hlasovat pro předložený návrh, protože budu usilovat ze všech svých sil o to, aby Poslanecká sněmovna, a to za účasti představitelů všech stran, připravila komplexní návrh změny volebního zákona do Poslanecké sněmovny, který zajistí transparentnost, průhlednost, jasné volební výsledky a který zajistí takový systém, který bude respektovat sílu a voličskou přízeň pro jednotlivé strany, a nikoli tuto voličskou přízeň deformovat různými přepočítávacími metodami.

Takže to je asi stručně můj osobní názor k tomuto návrhu zákona a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Zahradilovi. Dále se do rozpravy nikdo nehlásí a já obecnou rozpravu tudíž uzavírám.

Moc se omlouvám, byla to má chyba, přehlédl jsem nevýraznou ruku pana poslance Výborného. Moc se omlouvám. Prosím, pane poslanče, rozprava pokračuje, můžete hovořit.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane místopředsedo, neomlouvejte se, ruka byla výrazná, ale mohl jsem podat přihlášku také písemně, samozřejmě.

Já, dámy a pánové, mám naopak příznivý postoj k této novele volebního zákona, a to ne pro to, že bych ji považoval za úplně bezvadnou, koneckonců každý návrh jakéhokoli zákona, ať už je vypracován poslankyní, poslancem, skupinou poslanců nebo vládou, jakoukoli vládou, každý návrh může být hodnocen buď pohledem "ano, je to cesta správným směrem", nebo pohledem "je to cesta úplně nesprávným směrem", a každý návrh zákona vždy bude mít nějaké drobné chyby. Od toho je koneckonců také projednáván v parlamentu. Ale zásadním rysem tohoto zákona je přece co? Je jím dosáhnout také naplnění ústavních práv našich občanů, kteří z rozličných důvodů žijí v cizině. A ústavním právem každého občana je volit. A samozřejmě, že odpůrci mohou říci: Vždyť nebrání nic těmto našim občanům, aby přijeli volit do České republiky. To je pravda. Ale tento zákon chce nenutit až k cestě do České republiky, ale umožnit jim naplnění jejich ústavního práva volbou v té zemi, ve které trvale žijí, a to si myslím, že je správné.

Zda se tak stane touto cestou nebo třeba cestou korespondenčního hlasování, to je už otázka technická. Já jsem pro to, abychom tento zákon do druhého čtení propustili.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Výbornému. Dále se táži, jestli se ještě někdo do rozpravy hlásí. Není tomu tak, takže v tuto chvíli definitivně obecnou rozpravu v prvním čtení končím.

Kolegyně a kolegové, v této chvíli má možnost zástupkyně navrhovatelů vystoupit se závěrečným slovem. Táži se, zda chce svého práva využít. Vzdává se svého práva. Táži se zpravodaje, zda chce přednést závěrečné slovo. Nikoli, čili bude rovnou provázet návrhy na hlasování.

Prosím, pane poslanče, mezitím, kolegyně a kolegové, vás odhlašuji a žádám o novou registraci. Gonguji, aby se zvýšil počet poslanců v sále. Můžete, pane poslanče, přednášet jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Marek Benda: Byly podány dva návrhy, a to návrh na vrácení k přepracování a na návrh na zamítnutí, ke kterým se přihlásili další poslanci. Myslím, že je nejdříve třeba hlasovat o návrhu na vrácení k přepracování.

Stanovisko zpravodaje je záporné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, v hlasování pořadové číslo 26 rozhodneme o návrhu, tak jak byl v tuto chvíli rekapitulován panem zpravodajem.

Zahajuji toto hlasování. Kdo je pro tento návrh?

Kolegyně a kolegové, byl zmatek způsobený zřejmě mnou, takže toto hlasování považuji za zmatečné a budeme hlasovat znovu. Pořadové číslo 26 tedy neplatí. Nechám doběhnout hlasování.

Jelikož jsem slyšel gestikulace pozdě příchozích, že nevědí, o čem se hlasuje, já bych ještě jednou před hlasováním požádal pana zpravodaje, aby řekl, jaký návrh v tuto chvíli bude hlasován.

 

Poslanec Marek Benda: Návrh na vrácení k přepracování. Stanovisko zpravodaje je záporné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V hlasování pořadové číslo 27 rozhodneme o návrhu na vrácení předkladateli k dopracování.

Zahajuji toto hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 87 poslankyň a poslanců, proti bylo 82.

Pane zpravodaji, předložte další návrh, padl-li v rozpravě.

 

Poslanec Marek Benda: Druhý návrh byl návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Stanovisko zpravodaje je záporné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V hlasování pořadové číslo 28 rozhodneme o návrhu na zamítnutí této předlohy.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 94 poslankyň a poslanců, proti bylo 82.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP