(pokračuje Grůza)

Již první pohled na novelu poslance Palase ukazuje, že tyto dvě podmínky v návrhu nekorelují. Novela by odstranila obavy zemědělského družstva z případných konkursů, vypořádání nároku oprávněných osob v případě nedohody s družstvem formou vydání majetkových listů však až příliš připomíná české rčení "aby se vlk nažral a koza zůstala celá". Sama vláda ve svém stanovisku k této novele, uvedeném ve sněmovním tisku 62/1, upozorňuje, že z navržených ustanovení není vždy jednoznačně zřejmé, jakou povahu by měl mít majetkový list v tom smyslu, zda má jít o dluhopis nebo cenný papír typu akcie, a současně konstatuje, že pochybnosti vyvolává návrh ' 13 A odst. 2, aby majetkový list byl veřejně obchodovatelným přímo ze zákona, tj. bez povolení příslušného státního orgánu, což by mohlo vést k tomu, že na kapitálový trh by se dostaly další nebonitní a nelikvidní cenné papíry. Sama vláda pochybuje o obchodovatelnosti navrhovaných majetkových listů, a potvrzuje tak obavy oprávněných osob, že v případě vyrovnání oprávněných nároků touto formou obdrží jen bezcenný papír, který nikdy nikde neprodají.

Považuji návrh za příliš jednostranný, který pouze odstraňuje Damoklův meč z družstev, který však současně oprávněné osoby definitivně zbavuje nároku na odškodnění.

Poslanci KDU-ČSL jsou si vědomi jednostrannosti tohoto návrhu, a jestliže budou souhlasit s postoupením této novely zákona do druhého čtení, tak jen proto, aby se svými návrhy ve druhém čtení pokusili odstranit disproporci obsaženou v předložené novele. Přijetí či nepřijetí těch návrhů bude pro nás rozhodující při závěrečném hlasování o novele zákona. Chceme vytvořit větší časový prostor pro to, abychom svými návrhy za prvé zvětšili jistotu oprávněných osob na slušné vyrovnání, za druhé více podpořili ty korektní zemědělské podniky, které k vyrovnání už přikročily.

Ve svém důsledku by přijetí novely zákona 42/1992 Sb. mělo přispět ke zvýšení právní jistoty prostředí v zemědělském podnikání. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji poslanci Grůzovi. Bude hovořit poslanec Petr Hort, připraví se poslanec Stanislav Němec. Můžete hovořit, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Hort: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, podle mého názoru většina majetkových problémů pochází z toho, že v této zemi se už více než padesát let nekrade. Vždy je to nějak v souladu se zákonem. Nejprve se znárodňovalo, potom se uživatelské vztahy nadřadily nad vlastnické a nyní se snažíme zákony, které se snaží umožnit privatizaci, nějak zkomplikovat tak, aby zase mohl někdo hospodařit s cizím majetkem. Já jsem toho názoru, že chce-li někdo podnikat s cizím majetkem, měl by si ho od vlastníka buď vypůjčit, nebo pronajmout a ne zabránit tomu, aby vlastník majetku mohl s tímto majetkem nakládat tak, jak vlastníku přísluší, to je podle svého uvážení.

Právě novela transformačního zákona umožňuje nevydání majetku oprávněným osobám, které o to požádají, a managementu družstev nadále podnikat s cizím majetkem. Považuji to za zabrání tohoto majetku. Podle mého názoru se majetek zabírá pouze nepříteli. Koho považujete v tomto státě za nepřítele? Za nepřítele se v dobách komunismu považoval boháč, protože všeobecný názor na lidi, kteří měli nějaký majetek, byl takový, jaký byl. My však propagujeme rovnost všech lidí před zákonem, a ne aby měl někdo větší možnosti nakládání s majetkem než jiný.

Proto navrhuji novelu tohoto zákona zamítnout. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Hortovi. Hovořit bude pan poslanec Němec, po něm pan poslanec Palas. Pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Stanislav Němec: Dámy a pánové, dovolte mi, abych reagoval na vystoupení pana poslance Filipa, který názorně předvedl, jaké to je, být odborníkem na cokoli včetně zemědělství a mluvit o něčem úplně jiném. Vysvětlil bych některé nejasnosti, které pan poslanec zřejmě má. Rozdíl mezi bankou a zemědělským družstvem spočívá v tom, že družstvo sedm let zadarmo užívalo majetek ke svému prospěchu, aniž by majitel mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit hospodaření družstva.

Dále tady zaznělo, že transformační zákon způsobil problémy zemědělským družstvům. Ano, způsobil problémy těm družstvům, která odmítají platit své závazky, protože uplatněné transformační podíly nejsou nic jiného než normální závazky, které kterýkoli soukromý podnikatel z jakéhokoli jiného oboru podnikání musí samozřejmě platit.

Myslím, že problémy, které vznikly, nezpůsobil transformační zákon jako takový. Ten se naopak snažil alespoň trochu schůdným způsobem je řešit. Problémy způsobila spíše komunistická loupež před čtyřmi desítkami let.

Základní problém této novely spočívá v tom, že znevýhodňuje určité skupiny občanů mezi sebou, že znevýhodňuje poctivé vůči nepoctivým, korektní vůči nekorektním, ekonomicky efektivní vůči ekonomicky neefektivním, což má zničující vliv nejenom na zemědělství, ale na celou společnost a ekonomiku jako celek.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Němcovi. Nyní bude hovořit pan poslanec Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedající, dámy a pánové, já si nemyslím, že by se naše rozprava musela nutně radikalizovat a že bychom měli hovořit o zabírání majetku nepříteli či o jakýchsi loupežích. Měli bychom se spíše vrátit k věcné podstatě problému. My máme v podstatě takovéto možnosti. Problém řešit nebudeme a bude následně docházet k ataku na tyto zemědělské podniky, ke konkurzům, a majitelé těchto majetkových podílů zůstanou stejně neuspokojeni a přijdou o svůj majetek. Já bych se spíše opřel o slova, která zde řekl zpravodaj, že v nedobrých možnostech řešení vybíráme to nejlepší. Zhruba tak nějak to řekl. Já jsem připraven v rámci druhého čtení - jednání výboru to umožňuje - diskutovat o jakémkoli návrhu, který by věcně pomohl tento problém vyřešit. Jasně říkám, že pokud tento problém necháme být, nebudeme se jím zabývat, pak majitelé transformačních podílů o své majetky jednoznačně přijdou. Tady je jakýsi pokus tento problém vyřešit.

Já bych vás chtěl požádat, abychom k tomuto problému přistupovali spíše věcně než z pohledu ideologie. Víte, já pocházím z oblasti, kde jsou pár kilometrů od sebe družstva vlastníků a samostatně hospodařící rolníci - SHR, tak jsou označováni v různých přehledech a v tabulkách -, ale jsou to samostatně hospodařící rolníci, kteří výměrou a rozsahem podnikání jsou srovnatelní s těmito družstvy vlastníků. Necítím tam konkurenční postoj jednoho vůči druhému. Zdá se mi, že v některých případech je tady cítit jakoby konkurenční tlak a obava z velkých podniků od malých zemědělců, ale to je jen drobná poznámka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP