(pokračuje Filip)

Vláda Václava Klause navrhla svého času vstup do pracovněprávního vztahu a zrušila zákonem pro 11 tisíc učitelů vysokých škol pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Je to zásah do soukromoprávní sféry, nebo není? Já odpovídám, že ano. Jestli jste to nedělali nebo dělali, si uvědomte sami a podle toho také kritizujte vládu současnou.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, další přihlášku do obecné rozpravy nemám, tudíž obecnou rozpravu uzavírám. V tuto chvíli bych se chtěl zeptat pana poslance Palase, zástupce navrhovatelů, jestli chce využít své možnosti závěrečného slova. Nechce. Ptám se pana zpravodaje na totéž. Nechce. V tuto chvíli bych požádal zpravodaje, aby nás provedl hlasováním.

Oznamuji vám, že vás v tuto chvíli odhlašuji a začínám gongovat. Prosím pana zpravodaje, aby nám oznámil, jaké návrhy k hlasování v prvním čtení zazněly. Poté o nich nechám hlasovat.

 

Poslanec Jan Grůza: V průběhu rozpravy vystoupilo 10 řečníků a padl zde prakticky jediný návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení. Prosím, abychom o tomto návrhu hlasovali.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, zazněl zde rekapitulovaný návrh na zamítnutí předloženého návrhu pod sněmovním tiskem 62.

O tomto návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování pořadové číslo 31. Toto hlasování v tuto chvíli zahajuji. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl schválen, když se pro vyslovilo 75, proti 101. Kolegyně a kolegové, zamítli jsme návrh na zamítnutí.

Pokud se nepletu a je-li pravda, že nezazněl návrh na vrácení k dopracování, tak v tuto chvíli nezbývá nic jiného než hlasovat o přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Ptám se, jestli někdo má návrh na přikázání ještě jinému výboru? Není tomu tak. Takže budeme hlasovat pouze o přikázání zemědělskému výboru.

 

O tomto návrhu na přikázání rozhodneme v hlasování pořadové číslo 32, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro přikázání tohoto tisku zemědělskému výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh na přikázání zemědělskému výboru byl schválen, když se pro něj vyslovilo 124, proti 11.

 

Kolegyně a kolegové, tím jsme doprojednali tento zákon v prvním čtení a přikázali jsme jej výboru zemědělskému. Děkuji navrhovateli i zpravodaji a končím tím projednávání bodu č. 7 našeho schváleného pořadu.

 

V tuto chvíli přikročíme k projednávání bodu č. 8, kterým je

 

8.
Návrh poslanců Tomáše Kvapila a Libora Ambrozka na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.
/sněmovní tisk 65/ - prvé čtení

 

Návrh budeme projednávat v prvním čtení. Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 65. Stanovisko vlády k němu jako sněmovní tisk 65/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Tomáš Kvapil. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit. Ostatní kolegyně a kolegy prosím, aby ztišili své projevy tak, aby se dalo důstojně jednat.

Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, předložený návrh zákona vyplňuje určitou mezeru v legislativním procesu, který byl založen usnesením vlády č. 155 z 12. března 1998...

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, omlouvám se, je mi to líto, ale musím vás přerušit. Kolegyně a kolegové, skutečně vás prosím, abyste své záležitosti vyřizovali mimo prostory této zasedací síně a umožnili tak těm, kteří chtějí jednat, aby jednat mohli. Platí to jak pro kolegy vlevo, tak pro kolegy vpravo. Příště skutečně začnu jednotlivé kolegy, kteří nerespektují důstojnost této síně, jmenovat. Prosím, pane kolego, pokračujte.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Tímto usnesením vláda uložila ministru životního prostředí vypracovat návrh novelizace zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a to s přihlédnutím k potřebám dalšího rozvoje bytové výstavby. Jedná se sice o novelu malého rozsahu, ale o to potřebnější. Jde především o § 11 zákona o osvobození od odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, pokud jde o stavby pro bydlení v již zastavěném území obce. Dále pokud jde o stavby pro bydlení, které jsou sice mimo současně zastavěné území obce, ale uskutečňují se na půdě, která byla k účelu, tedy pro bytovou výstavbu, určena schváleným územním plánem obce nebo regulačním plánem. Tato změna se promítne do rozšíření § 9 zákona, který upravuje jednotlivé případy odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Jedná se o opatření, která budou mít nesporně pozitivní vliv na rozvoj v oblasti bytové výstavby.

Vláda dala k návrhu zákona doporučující stanovisko současně s návrhem dalších změn. Toto stanovisko vlády přijímáme v plném rozsahu.

Dámy a pánové, ze všech shora uvedených důvodů doporučuji navrhovanou úpravu propustit do druhého čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kvapilovi a nyní bych požádal, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Hort.

Pan poslanec Petr Hort uvede zpravodajskou zprávu k návrhu pana poslance Kvapila a Ambrozka. Je mi líto, jestli pan poslanec nebyl informován, potom musí být někde chyba v úřadu sněmovny, neboť nepochybně usnesení organizačního výboru o určení zpravodajů by měla být všem včas doručena, aby se na to mohli včas připravit. Dovedu pochopit, že je to nepříjemná situace, pokud tato informace panu poslanci nedorazila. Omlouvám se v tuto chvíli zřejmě za Kancelář.

 

Poslanec Petr Hort: Já se také omlouvám. Nebylo mně to doručeno a nevím, že mám být zpravodajem. Budu se snažit velice rychle se přizpůsobit.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, doporučoval bych v tuto chvíli, zda by zpravodaj mohl sehrát svoji úlohu skutečně formálně. Myslím, že záležitost ohledně hlasování společně zvládneme. V tuto chvíli bych seznámil sněmovnu s tím, že návrh tohoto zákona je obsažen pod sněmovním tiskem 65 a stanovisko vlády pod sněmovním tiskem 65/1. Předpokládám, že vystoupení pana zpravodaje, které před chvílí zaznělo formálně, můžeme považovat za vystoupení zpravodaje k této věci, abychom mohli dále projednávat.

Hlásí se pan poslanec Hort.

 

Poslanec Petr Hort: Jako zpravodaj výboru souhlasím s propuštěním tohoto zákona do druhého čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP