(pokračuje Mandík)

Ministerstvo zemědělství, potažmo vláda ČR by měly urychleně navrhnout komplexní řešení ochrany zemědělského půdního fondu proti záboru. Územní plány by měly podchytit veškeré celospolečenské zájmy v zemědělské krajině s vymezením užití všech pozemků. V současné době územně plánovací dokumentace byla zpracovávána převážně pro velké územní celky podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování, v níž jsou meziresortní vztahy řešeny pouze z širších koncepčních záměrů a hlavně jejich závaznost je velmi malá. Pro řešení územního plánování v nižších územních celcích zcela chybí právní norma, která by řešila územní plánování v zemědělsky využívané krajině. Měla by být zpracována rámcová bilance záboru zemědělského půdního fondu.

Projednávaná novela zákona, kterou se mění zákon č. 334/1992 Sb., má v úmyslu podpořit bytovou výstavbu tím, že budou investoři osvobozeni od odvodů za odejmutí zemědělské půdy, jednak v prostorách současně zastavěném území obce, a také v určených prostorách vymezených územním plánem obce mimo současně zastavěné území. Jestliže jsou částky odvodů stanoveny na 50 haléřů až 12,40 Kč za jeden m2, pak mi návrh novely zákona připadá přinejmenším populistický. A tyto sazby mohou být ještě sníženy až o 80 %, taky tedy na 10 haléřů až 2,40 Kč za jeden m2.

Vzhledem ke zmíněným skutečnostem by bylo třeba především přehodnotit územní plány obcí s důrazem na umístění staveb mimo zastavěné území obce. Ba naopak - ekonomickými nástroji, kam právě patří výše sazeb odvodů, motivovat obce, aby neplánovaly výstavbu na nejúrodnější, nejkvalitnější a nejvzácnější půdy ČR.

Z těchto důvodů, dámy a pánové, navrhuji zamítnout předložený návrh novely zákona a požádat vládu o zpracování komplexního řešení ochrany zemědělského půdního fondu proti záboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Jen, pane kolego (k poslanci Mandíkovi), abychom si ujasnili, druhá část návrhu, to byl návrh doprovodného usnesení, nebo jenom zdůvodnění? (Poslanec Mandík: zdůvodnění.) Zdůvodnění, rozumím dobře.

Nyní je do rozpravy přihlášen písemně pan poslanec Pavel Hrnčíř, po něm z místa pan poslanec Palas.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kolegové, chci reagovat na předcházející diskusní příspěvek s tím, abych podpořil návrh, který nám byl předložen ve sněmovním tisku č. 65 poslanci panem Tomášem Kvapilem a Liborem Ambrozkem.

Reaguji v tom smyslu, že rozhodování o zastavěném území a posuzování věci z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu se děje v územně plánovacím procesu, jehož výsledkem je územní plán, který určí plochy vhodné k zastavění, ale i k zemědělskému hospodaření. Územně plánovací proces trvá ve většině případů několik let. Po tomto několikaletém procesu, jehož výsledkem je územní plán, je i ochrana zemědělského půdního fondu určeného územním plánem k zastavění. Pokud dojde k takovémuto rozhodnutí a určí se plocha například - jako v tomto případě - k bytové výstavbě, je ochrana zemědělského půdního fondu v takovémto případě už brzdou rozvoje bytové výstavby. Ve všech těchto případech, jak je znám, stejně dochází k odnětí nebo k souhlasu s odnětím pozemku ze zemědělského půdního fondu s tím, že pouze proběhne náročný administrativní proces, a sazba za odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu jenom prodražuje cenu pozemku a cenu investice.

Územní plán - nejedná se o nekontrolovaný liberalismus, jak bylo řečeno - má většina obcí zpracovaný, protože bez něj nemůže být realizována žádná hromadnější výstavba.

Nesouhlasím tedy s tím, že územní plánovací dokumentace problém ochrany zemědělského půdního fondu vyřeší. Bytová výstavba, její podpora je ve volebních programech všech politických stran a právě tento konkrétní návrh se objevoval v řadě programů všech předchozích vlád. Touto poslaneckou iniciativou jenom dojde k uspíšení věci.

Navrhuji tedy, aby tento návrh byl postoupen do druhého čtení a aby byl přikázán výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, registrujeme i návrh.

Nyní ale má opět smůlu pan poslanec Palas, protože písemně se přihlásil pan poslanec Ambrozek. Písemná přihláška má přednost. Takže slova se ujme pan poslanec Amrozek. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Děkuji pane předsedající, vážený pane ministře - já jsem pana kolegu předběhl, ale může si podat písemnou přihlášku rovněž. (Veselost.)

Chtěl bych jen velmi krátce reagovat na příspěvek pana kolegy Mandíka. Myslím, že tady dochází k nepochopení návrhu, který jsme předložili.

Souhlasím s tím, že ochranu půdy je třeba v současné době nově legislativně upravit, a v této souvislosti se připravuje nový věcný záměr zákona o ochraně půdy. Proto jsme přistoupili jenom k malé dílčí novele, která si neklade za cíl řešit problém ochrany zemědělské půdy nebo vůbec ochrany zemědělského půdního fondu, ale klade si za cíl přispět alespoň další, v podstatě drobnou kapkou, stavebníkům, podpořit výstavbu jak rodinných domků, tak i výstavbu veřejně prospěšných zařízení tam, kde je schválen územní plán v intravilánu obce.

Samozřejmě jsme připraveni akceptovat několik drobných připomínek, které k tomuto návrhu má Ministerstvo životního prostředí a které jsou ve vazbě na novelu vodního zákona a na problematiku ochrany pásem vodních zdrojů. Chtěl bych říci, že mě trochu překvapilo, že organizační výbor přikázal tento návrh výboru zemědělskému. Já to zemědělskému výboru přeji, ať si to projedná. Chtěl bych jen pro organizační výbor konstatovat, že ústředním orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, jak je uvedeno v kompetenčním zákoně, je Ministerstvo životního prostředí, které je zrovna tak zpracovatelem onoho nového věcného záměru. Proto je návrh kolegy Hrnčíře na přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí správný. Já se k němu připojuji a lze to samozřejmě zdůvodnit i tím, že problematika této malé novely se týká právě bytové výstavby, kterou rovněž se náš výbor snaží intenzivně se zabývat.

Takže tolik k této věci. Myslím si, že budeme mít příležitost, pokud toto volební období vydrží další tři roky, nový zákon o ochraně půdy diskutovat a samozřejmě přijmout taková legislativní opatření, která umožní i v naší krajině, která má procento orné půdy na obyvatele jedno z nejmenších vůbec na světě, tuto půdu skutečně chránit. Ale cílem této novely není půdě škodit, ale jen umožnit větší možnost občanské výstavby.

A proto bych vás chtěl požádat znovu o podporu tohoto zákona a nechávám samozřejmě na zvážení zemědělského výboru, zda si chce přidělat práci a tímto zákonem se zabývat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Ambrozkovi. Nyní se slova může ujmout pan poslanec Palas. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Děkuji, pane předsedající, jen vskutku krátce k předložené novele.

Chtěl bych ujistit předkladatele, nebo jednoho z předkladatelů, pana poslance Ambrozka, že bude-li sněmovnou přikázán tento návrh zákona nebo tato novela zákona zemědělskému výboru, pak ho ubezpečuji, že my tu novelu projednáme velice pečlivě a zhostíme se toho s naprostou odpovědností.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP