(pokračuje Palas)

Ale chci říci za své kolegy z klubu ČSSD, že tuto novelu hodláme podpořit. Opíráme se o souhlasné stanovisko vlády. Tato novela je v duchu programového prohlášení vlády, které má za cíl jakýmkoliv způsobem podporovat bytovou výstavbu. Myslím si ale rovněž, že to, co zde přednesl pan poslanec Mandík, je potřebné, tedy novela zákona o ochraně půdního fondu. Myslím, že ty argumenty by neměly být až tak pádné, aby vedly k tomu, že bychom tento návrh novely neměli propustit do druhého čtení. Chtěl bych vás proto všechny požádat, abychom přistoupili k této novele rozumně, pustili ji do druhého čtení. Já za to pléduji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. V tuto chvíli se hlásí dále do rozpravy pan poslanec Mandík. Já mu udílím slovo. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Josef Mandík: Dámy a pánové, dovolte mi ještě přece jen některé věci upřesnit. To, co řekl kolega Ambrozek - právě já tomu velmi dobře rozumím. Já jsem velmi rád, že se tady chystá věcný záměr novely zákona 334 na ochranu zemědělského půdního fondu.

Za prvé bych chtěl upozornit kolegy, kteří se touto problematikou tolik nezaobírají, že je podstatný rozdíl mezi ornou půdou a zemědělskou půdou. To je třeba rozlišovat v tomto případě. Já jsem nehovořil o orné půdě, já jsem hovořil o zemědělské půdě. A právě proto, že současný zákon je velmi nedokonalý, je velmi liberální právě v té části cenového odvodu za odejmutí zemědělské půdy, a to v cenách, jak jsem se zmínil, od 50 haléřů do 12,40 Kč za m2, který může být snížen o 80 %, což je potom 10 haléřů až 2,40 Kč, tak uznáte, že jestliže v Praze cena metru čtverečního je kolem 700 - 800 - 1 500 Kč za m2 a investor má odvést do fondu 2,40 Kč, tak jakou měrou to zatíží investiční náklady? A ty 2,40 Kč se použijí zčásti pro obec, účelově směrované do životního prostředí, a zčásti do fondu na rekultivaci zemědělské půdy. To znamená, z toho důvodu to vidím velmi účelové hlavně právě proto, že se chystá komplexní novela zákona. My v této době tento odvod minimální, úplně zanedbatelný, dáme na nulu, pak za půl roku nebo za 3/4 roku budeme novelizovat kompletně zákon, zvedat sazby účelově na odnímání zemědělské půdy pro naši ochranu, a pak se budeme domlouvat, co jsme vlastně nyní udělali. To je jedna důležitá věc.

Druhá důležitá věc, která přitom je a on to tady některý z kolegů říkal, že jsou vypracovány územní plány obcí. Ano, jsou vypracovány územní plány obcí, aspoň ve většině, já jsem o tom přesvědčen, ale vzhledem k tomu, že ten zákon je právě takový, jaký je, tak nikdo obcím nezabránil v tom, aby umístily ať tedy průmyslové zóny, nebo bytové zóny právě do lokalit s nejnižšími náklady, investičními náklady mám na mysli, to znamená na nejlepší půdu v té lokalitě, která se tam nachází. V tom je právě ten nedostatek. A v tom vidím právě vadu této předložené novely zákona. Měli bychom počkat na komplexní novelu a řešit ochranu zemědělské půdy komplexně.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Mandíkovi, další přihlášku do obecné rozpravy nemám, tudíž obecnou rozpravu uzavírám. Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli bych požádal pana poslance Horta, jestli by zrekapituloval návrhy, které zazněly v rozpravě, a já potom o nich nechám hlasovat.

Pardon, omlouvám se, děkuji. Byl zde požadavek na závěrečná slova. Já jsem měl v paměti, že pan poslanec Kvapil odmítl využít práva svého závěrečného slova. Pan zpravodaj má k závěrečnému slovu tuto chvíli.

 

Poslanec Petr Hort: Já spojím závěrečné slovo s rekapitulací návrhů, jak zde padly v obecné rozpravě. Jenom - sazba za vynětí půdy je stejně nefunkční, tzn. že vlastně současná úprava zbytečně komplikuje jednání stavebníků. Proto navrhuji novelu přijmout a přikázat výborům. Padly zde pouze dva návrhy. Pan poslanec Mandík dal návrh na zamítnutí novely zákona, a pokud by neprošlo zamítnutí novely zákona, padl zde návrh poslance Hrnčíře přikázat projednávání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Organizační výbor navrhl přikázat projednávání zemědělskému výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji za rekapitulaci průběhu rozpravy a návrhů, které padly. Kolegyně a kolegové v tuto chvíli jsem vás odhlásil a žádám všechny vás o novou registraci, neboť za malou chvíli zahájím hlasování, ve kterém rozhodneme o návrhu na zamítnutí.

 

Kolegyně a kolegové, zahajuji hlasování pořadové číslo 33, ve kterém rozhodneme o návrhu na zamítnutí.

Kdo podporuje tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 23 poslankyň a poslanců, proti bylo 140.

 

Můžeme přistoupit k projednávání přikázání tohoto návrhu jednotlivým výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. V rozpravě zazněl návrh na přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Ptám se, jestli má ještě někdo jiný další návrh. Není tomu tak. Budeme nejprve hlasovat o přikázání zemědělskému výboru a poté výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

O přikázání zemědělskému výboru rozhodneme hlasováním pořadové číslo 34, které jsem v tuto chvíli zahájil.

Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 164 poslankyň a poslanců, proti bylo 5.

 

Hlasováním pořadové číslo 35 rozhodneme o přikázání tohoto návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Zahajuji toto hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 154 poslankyň a poslanců, proti bylo 16.

 

Konstatuji tedy, že sněmovní tisk č. 65 byl přikázán výboru zemědělskému a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Děkuji navrhovateli a především i panu zpravodaji poslanci Hortovi za to, že zvládl svou úlohu přesto, že nebyl předem informován. Děkuji.

 

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli bychom měli přistoupit k projednávání bodu č. 9 naší schůze, kterým je

 

9.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona,
kterým se ruší zákon ČNR č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech
pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním
příslušníků Policie ČR a příslušníků Sboru nápravné výchovy ČR,
ve znění zákona č. 256/1995 Sb.
/sněmovní tisk 73/ - prvé čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP