(pokračuje Jičínský)

Není málo soudních rozsudků, které potvrzují, že občané byli evidováni neoprávněně. Celková pokleslá právní kultura se projevuje v tom, že v médiích včetně veřejnoprávních se nejednou operuje ne rozsudkem soudu, který jediný má právní váhu, ale tím, co bylo v evidencích StB. Nechci se vracet k historii. Hovořil o ní kolega Filip a z jiného hlediska, z hlediska onoho politickomocenského zápasu, který byl tehdy sváděn. Lustrační zákony pro zajímavost prošly, pokud se nemýlím, ve sněmovně o dva hlasy, takže poměr sil byl relativně vyrovnán.

Zkrátka jde o to, jestli budeme respektovat právní principy, anebo půjdeme cestou, že na kritiku těchto věcí, které jsou v rozporu nejenom s Listinou základních práv a svobod, ale i s našimi mezinárodními závazky, které plynou z členství v Radě Evropy, budeme brát nebo nebudeme brát zřetel. Kolega Filip hovořil podrobně i o stanovisku Mezinárodní organizace práce, porušování rezoluce č. 111. To je rezoluce, se kterou jsem měl dost zkušeností za starého režimu, hlavně s jejím porušováním, a díky intervenci Mezinárodní organizace práce jsem potom přece jenom po rok a půl trvající nezaměstnanosti jistou práci dostal. Vím, o čem mluvím.

Jestliže se neuzná princip presumpce neviny a vychází se z principu kolektivní viny, není to pro život společnosti dobré a měli bychom si toto uvědomit. Mě jenom děsí to, že někteří mladí novináři píší, že doufají, že rokem 2000 platnost těchto zákonů nebude ukončena, že budou trvalou součástí našeho právního folkloru.

Kolega Klas mluvil o lustračním zákonu v Polsku. Ten se v řadě ohledů liší od tohoto zákona.

Nakonec bych chtěl říci ještě jednu poznámku. Když mluvil o zákazu majorizace, který považoval za relikt komunismu, tak bych ho chtěl jenom upozornit, že každé federativní uspořádání, pokud má fungovat jako federativní uspořádání, musí zajišťovat rovná práva členů federace. Pokud nevím, o čem mluvím, je lépe o tom nemluvit.

Pokud sněmovna dospěje k závěru, že návrh, který tu předložil poslanec Filip, zamítne, což je samozřejmě její suverénní právo, budu opakovat návrh, který jsem dal v minulém období, na to, aby byla zajištěna právní ochrana těch, kteří soudními rozsudky byli prohlášeni za evidované neoprávněně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, máme ambici dokončit tento bod, nicméně na 18.00 hodin je svolán organizační výbor. Mám zatím ještě dvě písemné přihlášky. Vás, kteří již v tuto chvíli víte, že byste chtěli vystupovat v rozpravě, bych chtěl požádat, abyste písemné přihlášky dodali, protože kdyby se mně jich sem nahromadilo velké množství, tak je logické, že ambice dokončit tento bod je prakticky nerealizovatelná. Berte to zatím pouze jako výzvu a doufám, že ti z vás, kteří chtějí vystupovat, mně přihlášky dají písemně a my se na základě toho rozhodneme, kdy dnešní jednací den ukončíme.

V tuto chvíli je přihlášena paní poslankyně Zuzka Rujbrová, připraví se pan poslanec Miloslav Ransdorf. Paní poslankyně, můžete hovořit.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Vážený pane předsedo, pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, pan kolega Klas nám zde podrobně popsal dramatické okolnosti přijetí tzv. lustračních zákonů v roce 1991. I jeho slova potvrzují, že byly produktem této doby, kdy porevoluční euforie pociťovala potřebu postavit určitou zeď mezi starý systém, jehož tajná služba, Státní bezpečnost, byla v očích mnoha lidí zvráceným symbolem, a mezi to, co teprve mělo být budováno.

Kolega Filip i kolega Jičínský zde poměrně podrobně vysvětlili, že v případě lustračního zákona se jedná o předpis, který je postaven na principu kolektivní viny, který je v rozporu s mezinárodními smlouvami podle článku 10 ústavy, kterým je Česká republika vázána a který lidem v tomto státě nadělal rozhodně více škody než užitku, když po mnohých z nich házel špínu, které se museli náročně zbavovat v soudních procesech. Je to špatný zákon, který nám dělá ve světě ostudu, který je předmětem kritiky Rady Evropy, v Evropském parlamentu a v evropských i světových nevládních organizacích a kterého je podle mého přesvědčení potřeba se co nejdříve zbavit.

O to víc mě překvapilo, že vláda ve svém stanovisku nezůstává ani oblečená, ani nahá, ale i o tom kolega Filip už mluvil.

V dnešní době začíná být - a jsem tomu ráda - stále více diskutována otázka porušování lidských práv. Mluvíme o tom, snad v této věci už konečně také začínáme něco dělat, mluvíme o otázkách diskriminace romské menšiny, vzrůstá odhodlání bourání zdí a myslím, že se shodneme v tom, že můžeme být rádi. Na druhé straně posloucháme pseudoargumenty na obhajobu zákona, který bez soudu odsuzuje a diskriminuje velkou skupinu našich spoluobčanů, vytváříme presumpci viny, a teprve z výsledků následných rozhodnutí se dozvídáme, že také všechno mohlo být jinak.

O tom, že tomu tak je, nasvědčují i dvě listiny, které mám v této chvíli před sebou. První z nich je posudek o služební činnosti při skončení služebního poměru příslušníka SNB zařazeného u Hlavní správy vyšetřování Státní bezpečnosti Federálního ministerstva vnitra, vydaný 1. 11. 1972. Druhou listinou je osvědčení Federálního ministerstva vnitra, vydané 24. srpna 1992, podepsané tehdejším ministrem vnitra ČSFR Petrem Čermákem, v němž se osvědčuje, že stejná osoba není evidována jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a), b), c) zákona č. 451/1991 Sb.

Chtěla bych vás poprosit, abychom se přestali o lidských právech pouze bavit a abychom si uvědomili, že dnes je rok 1999. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, po konzultaci s předsedou sněmovny a poté, co jsme zjistili, že ještě řada dalších se hlásí do rozpravy, tak v tuto chvíli přerušíme projednávání tohoto bodu s tím, že zítra zahájíme naše jednání podle zákona písemnými interpelacemi a poté budeme doprojednávat tyto dva body, resp. bude pokračovat sloučená rozprava k bodu 9 a 10 našeho schváleného pořadu a v ní jako první vystoupí pan poslanec Miloslav Ransdorf.

Kolegyně a kolegové, děkuji vám a oznamuji, že organizační výbor zahájí své jednání v 18.15 hodin. Přeji vám všem pěkný zbytek dne a zítra začínáme v 9.00 hodin.

 

(Schůze přerušena v 18.02 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP