(pokračuje Zeman M.)

Instituce se má jmenovat Národní koordinační středisko. Národní koordinační středisko by mělo být zřízeno usnesením vlády koncem ledna tohoto roku a má tyto základní úkoly.

1. Schvalování řídicích a koordinačních projektů na mezinárodní úrovni včetně jejich následné kontroly.

2. Koordinace postupů mezi veřejnoprávními a soukromoprávními subjekty s akcentem na možné negativní dopady.

3. Monitorování a podpora aktivit jednotlivých resortů k řešení vzniklých problémů, metodická pomoc včetně spojení s profesionálními organizacemi a dodavateli hardwaru a softwaru.

4. Koordinace postupů se zahraničními institucemi.

5. Zajišťování aktuálních informací na internetu na zvláštní webové stránce Úřadu pro státní informační systém včetně poznatků ze zahraničí.

6. Informování veřejnosti prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků.

To je základní odpověď, pokud jde o personální vybavení nebo o to, kdo bude stát v čele této instituce. Dovolte mi, abych vám na tuto zcela regulérní otázku odpověděl právě koncem ledna, čili za 14 dní, protože je zde navrženo několik kandidátů, mezi nimiž má vláda vybrat, a já nyní nejsem kompetentní, abych uváděl jména těchto kandidátů, protože ti, kdo by nebyli vybráni, by byli tím určitým způsobem poškozeni.

Co se týká financování - uváděl jsem to tady ve své obsáhlé a plamenné řeči, pane poslanče, když jsem zdůvodňoval, proč žádáme, aby vládě byly uchovány prostředky na aparát Úřadu vlády - uváděl jsem, že byla zřízena Rada pro finanční politiku, která dosud neexistovala, a samozřejmě jsem uváděl i toto, tzn. integraci informačních systémů oproti dosavadnímu žalostnému stavu, jako jeden z úkolů této rady a jako jeden z důvodů nikoliv pro navýšení prostředků. Když už nám petiční výbor sebral na tomto úřadě 20 mil. a dalších 40 mil. nám sebral výbor pana poslance Nečase - mimochodem v rozporu s jednacím řádem - tak jsme žádali alespoň vrácení těchto 40 mil. Pane poslanče, vaše závěrečná otázka bohužel z tohoto důvodu musí být chápána jako projev hořkého humoru. Nemýlím-li se, patříte k té skupině poslanců, která rovněž navrhuje snížení rozpočtových prostředků na Úřad vlády. Připomínáte mi zloděje, který se snaží připravit pocestného o zimník a pak se ho soucitně ptá, zda mu náhodou není chladno.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji předsedovi vlády. Táži se pana poslance Mareše, zda hodlá položit panu předsedovi vlády ještě doplňující otázku. Ano. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Mareš: Pane premiére, byl bych velmi vděčný, kdybyste mi mohl poskytnout materiál s konkrétním časovým harmonogramem. Měl bych doplňující otázku, pokud jde o financování.

Vaše odpověď se týkala financování činnosti samotného koordinačního střediska. Podíváme-li se na to, jakým způsobem se připravují na přechod roku 2000 vyspělé země, např. USA, potom se v jejich zákonodárných orgánech hovoří o částkách, které jsou řádově mnohonásobně vyšší. Tady nejde o částku na fungování samotného orgánu, ale o částku, kterou se chystá vláda vynaložit na celý přechod. Zda jste uvažovali o tom, kolik to bude stát a zda se na to nějakým způsobem chystáte?

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane poslanče, když si počkáte 20 sekund a poprosím pana předsedajícího o tuto minimální toleranci, doufám, že ve svém pověstném kufříku tento materiál vyšťárám, protože ještě dopoledne jsem ho tam měl, když jsem odpovídal na vtipnou a hlubokou interpelaci pana poslance Payna.

Pokud jde o váš druhý dotaz. Již jsem zde v souvislosti se svou obhajobou rozpočtu Úřadu vlády uváděl, že v minulosti bylo na budování informačních systémů v naší zemi, byť je to paradoxní, sečteno a podtrženo, vynaloženo řádově 50 mld. Kč, což jak uznáte, je částka více než dostatečná. Uváděl jsem také, že celý problém spočíval v partikulárním přístupu k těmto informačním systémům a v jejich nedostatečné komplexnosti, tedy i kompatibilitě. Z toho vyplývá odpověď na vaši otázku. Náklady na informační systémy jsou obsaženy v zásadě v jednotlivých rozpočtových kapitolách jednotlivých resortů a součástí materiálu, který vám předám, také budou plány těchto resortů na jejich využívání.

To, co se snažím argumentovat, je velmi jednoduché. Jestliže se nám podaří integrovat tento informační systém, pak to nebude znamenat zvýšení rozpočtových prostředků, jak ve své otázce předpokládáte, ale naopak relativní úspory, protože opravdu integrované informační systémy jsou lacinější, než je sumace nákladů na provoz partikulárních systémů. Jinak by totiž integrace neměla cenu.

Upozorňoval jsem zde před několika málo měsíci v poněkud jiné souvislosti, že např. takové resorty, jako byl resort Ministerstva práce a sociálních věcí, ale i resorty další, ztratily trpělivost s neustálými ujišťováními bývalého ministra české vlády pana Igora Němce a začaly budovat tyto partikulární informační systémy, čímž se proces jejich faktické dezintegrace dále prohloubil. To je to, co jsem tady říkal. Chceme-li ušetřit miliardy, musíme mít odvahu investovat miliony. Chceme-li racionalizovat celkový informační systém tímto způsobem, který jsem právě popsal, musíme mít odvahu dát potřebné prostředky právě pro toto Národní středisko pro radu vlády pro informační politiku a pro další obdobné instituce, aby toho bylo možno dosáhnout.

Ještě jednou poprosím o toleranci a během 20 sekund dostanete požadované materiály.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo vlády. Můžete si být jist, že jsme všichni zvědavi na obsah vašeho kufříku a že samozřejmě vám dám prostor tajemství v něm skrytá poodhalit.

V každém případě třetím přihlášeným v bodu Ústní interpelace na předsedu vlády České republiky je pan poslanec Karel Vymětal, a to ve věci termínového vyřizování interpelací. Věřím tomu, že i pan poslanec Vymětal dá předsedovi vlády čas.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Kufřík je v kanceláři, bude tu za 10 minut.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, máte přednést svoji interpelaci.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, pane předsedo vlády, dámy a pánové, problematika, kterou jsem chtěl interpelovat předsedu vlády, byla řešena na začátku dnešního jednacího dne při otevření bodu Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců. Chci říci, že přijímám ubezpečení předsedy vlády, že svou vysokou autoritou zabezpečí, aby byly v odpovědích členů vlády dodržovány zákonné lhůty, to je 30 dnů.

Děkuji panu předsedovi vlády. Těším se na to a nežádám žádnou odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: V každém případě, pane poslanče, premiér hodlá reagovat na vaše vystoupení a já mu v tom nemohu zabránit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP