Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
3. února 1999 v 9.01 hodin

 

Přítomno: 186 poslanců

 

 

(Schůze zahájena v 9.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Je 9.01 hodin a podle našich zvyklostí a podle zákona o jednacím řádu zahajuji druhý den jednání 9. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali paní poslankyně Zdeňka Horníková pro nemoc, pan poslanec Stanislav Křeček z důvodu nemocniční hospitalizace, pan poslanec Josef Mandík - diagnóza chřipka, páni poslanci Jiří Payne, Ivan Pilip a Miloš Titz - všichni z důvodu zahraniční cesty. Omluven je také člen vlády pan ministr Miloš Kužvart, který se účastní zasedání Řídící rady programu OSN pro životní prostředí v Nairobi.

Prosím vás všechny přítomné, abyste se přihlásili hlasovacími kartami, případně mi oznámili, kdo dnes požádal o vydání náhradní karty, resp. pokračuje v jejím užívání ze včerejšího dne. Pan poslanec Milan Ekert má náhradní kartu č. 1, pan poslanec Pavel Hojda náhradní kartu č. 3 a pan poslanec Jan Vidím náhradní kartu č. 5.

Budeme pokračovat v projednávání jednotlivých bodů podle schváleného pořadu schůze.

Nejdříve budeme pokračovat v projednávání přerušeného bodu, kterým je

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 54/ - druhé čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí pan Ivo Svoboda jako předkladatel a zpravodaj a předseda rozpočtového výboru pan poslanec Vlastimil Tlustý.

Dovoluji si rekapitulovat závěr včerejšího jednacího dne v tomto bodu. Ukončili jsme obecnou rozpravu a před námi by nyní mělo být hlasování o přednesených návrzích pana poslance Svatomíra Recmana. Chci se ujistit, že pan poslanec navrhl hlasovat o zamítnutí návrhu zákona, a pokud to nebude přijato, hlasovat o navrácení návrhu zákona výborům k novému projednání. (Souhlas.)

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně zásadní hlasování a pořád vnímám pohyb v jednací síni, oznamuji, že nechám hlasovat v 9.07 hodin. (Krátká přestávka.)

Po dohodě s panem poslancem Svatomírem Recmanem a v souladu s § 93 odst. 2 zákona o jednacím řádu nechám nejprve hlasovat o vrácení návrhu zákona výborům k novému projednání.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 15 a táži se, kdo je pro vrácení návrhu zákona výborům k novému projednání, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 171 poslanců pro bylo 23, proti 138. Návrh nebyl přijat.

 

V hlasování pořadové číslo 16 nyní rozhodneme o návrhu na zamítnutí návrhu zákona.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 16 a táži se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 16 z přítomných 172 poslanců pro bylo 24, proti 137. Návrh nebyl přijat.

 

Na základě výsledku hlasování zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásili poslankyně a poslanci Vlastimil Tlustý, Miloslav Kučera st., Michaela Šojdrová, Vilém Holáň, Jan Klas, Jiří Hofman, Alena Páralová a Jiří Václavek. Další písemné přihlášky v tuto chvíli neregistruji.

Uděluji nyní slovo panu poslanci Vlastimilu Tlustému.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, již ve vystoupení jako zpravodaj jsem avizoval předložení pozměňovacího návrhu, který se pokouší o syntézu usnesení většiny výborů k tomuto tisku.

První pozměňovací návrh tohoto typu je tento:

Článek I vládního návrhu zákona bod 1) zní:

§ 1 odst. 4 zní:

Odst. 4: Za loterii nebo jinou podobnou hru se považují soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel zavazuje vyplatit účastníkům určených slosováním nebo jiným náhodným výběrem peněžní ceny, vkladní knížky, cenné papíry, pojištění apod. a nemovitosti a při kterých je podmínkou účasti zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli nebo uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem zboží, služby nebo jiného produktu nebo účast na propagační či reklamní akci poskytovatele anebo provozovatele, a to i nepřímo prostřednictvím jiné (další) osoby (dále jen "spotřebitelské loterie"). Za spotřebitelskou loterii se považují také soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel za výše uvedených podmínek zavazuje poskytnout účastníkům nepeněžité plnění, služby nebo ceny ve zboží a produktech apod., jestliže souhrn všech nepeněžitých výher za všechny provozovatelem provozované hry v peněžním vyjádření přesáhne za jeden kalendářní rok částku - a teď jsou dvě alternativy: 1) 200 000 Kč, 2) 500 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry přesáhne částku - opět dvě alternativy - 1) 20 000 Kč, 2) 50 000 Kč. Provozování spotřebitelských loterií je zakázáno.

Součástí tohoto pozměňovacího návrhu je i vypuštění bodu 2) vládního návrhu zákona a vypuštění následujících slov z bodu 3) vládního návrhu, a sice vypuštění slov "na spotřebitelské soutěže (§ 1 odst. 4) a".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP