(pokračuje Tlustý)

Druhý pozměňovací návrh je pozměňovací návrh, který navrhuje vypuštění celého bodu 3 z vládního návrhu zákona.

Třetí pozměňovací návrh je tvořen tímto textem, který se týká platného znění zákona. V § 4 odstavec 2 se v písm. a) za slova "správní poplatky" doplňují slova "místní poplatky" a za slova "náklady státního dozoru" se doplňují slova "(dále jen část výtěžku)". Čárka na konci se nahrazuje tečkou, písmeno b) se zrušuje.

V § 4 odst. 3 se za slova "správní poplatek" doplňují slova "místní poplatek, náklady státního dozoru".

Tyto dva návrhy lze vnímat jako jeden návrh, nebude-li samozřejmě požadavek na oddělené hlasování. V případě takového požadavku jsem připraven akceptovat i jeho rozčlenění. Jedná se o pozměňovací návrh, který by se při troše tolerance dal považovat za legislativně technickou úpravu, protože v původním textu došlo k určitému opomenutí.

Další pozměňovací návrh je pozměňovací návrh, který navazuje na první, nicméně je samostatně hlasovatelný. Tento pozměňovací návrh zní: V § 48 odstavec 1 písmeno c) se na konec připojují tato slova: "nebo poruší ustanovení § 1 odstavec 4".

Předposlední pozměňovací návrh je pozměňovací návrh, který se týká účinnosti této novely a zní: Článek II: Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou ustanovení § 1 odstavec 4, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Jako poslední pozměňovací návrh bych si dovolil přednést návrh, který se stane aktuálním v případě, že projde některý z návrhů, který obsahuje zákaz spotřebitelských soutěží nebo jejich části nad určitý limit, protože v tom případě je nutné, aby došlo ke změně názvu této novely. Tento pozměňovací návrh pro takovýto případ zní: Název zákona zní: "Zákon ze dne …. 1999, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů.

Znovu opakuji - tento návrh bude hlasovatelný jedině v případě, že budou přijaty pozměňovací návrhy, které si vynutí zásahy do dalších zákonů. V takovém případě bude nezbytné přejmenovat i název této novely.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci. Věřím, že přednesené návrhy v písemné podobě předá sám sobě coby zpravodaji.

Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Miloslav Kučera starší, připraví se pan poslanec Vilém Holáň.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, vzhledem k charakteru pozměňovacího návrhu, který chci přednést, chtěl bych v úvodu ještě říci - abych předešel eventuálnímu podezření ze střetu zájmu - že jsem sice z Pardubic, tedy z města, kde se běhá Velká pardubická, a chodím na tyto dostihy občas jako divák, ale jinak nesázím, nejsem členem dostihového klubu ani dostihového spolku, nevlastním koně ani stáj, nejsem soukromě hospodařícím rolníkem ani členem zemědělského družstva, ba ani stínovým ministrem zemědělství, jak o mně před časem napsaly dvoje české noviny.

Nyní tedy pozměňovací návrh. V § 2 písmeno f) vypustit slovo "dostizích". V § 2 písmeno h) vypustit slovo "dostizích". V § 2 vložit nový odstavec označený jako písmeno k) tohoto znění: Sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím pořadí ve výkonnostních zkouškách koní dostihových plemen (dostihové sázky) a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher nebo výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata, a výši vsazené částky.

V § 4 vložit nový odstavec označený jako odstavec 9 tohoto znění: Sázkové hry podle § 2 písmeno k) může provozovat stát nebo státem pověřená organizace.

Dále vložit novou část pátou obsahující § 40 v tomto znění: Část 5 - dostihové sázky. § 40:

  1. K provozování dostihových sázek podle § 2 písmeno k) pověří stát zpravidla organizaci, která je osobou oprávněnou v oblasti chovu koní dostihových plemen.
  2. Výtěžek dostihových sázek lze použít pouze pro účely dotací výkonnostních zkoušek koní dostihových plemen, dotací chovu koní dostihových plemen nebo pro jiné související účely.

Dosavadní odstavce 9 a 10 označit jako odstavec 10 a 11.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan poslanec Vilém Holáň, připraví se pan poslanec Klas.

 

Poslanec Vilém Holáň: Kolegyně a kolegové, podávám tento pozměňující návrh. Za bod 1 vládního návrhu zákona se vkládá nový bod 2, který zní: "V § 1 se vkládá nový odstavec 5, který zní: Loterie nebo jiné podobné hry, které nezaručují všem účastníkům hry rovné podmínky včetně možnosti výhry, jsou zakázány." Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7. Další body vládního návrhu zákona se přečíslují.

Přijmeme-li tento návrh, pak musíme udělat ještě jednu změnu. Za bod 4 vládního návrhu zákona se doplňuje bod 5, který zní: V § 43 odstavec 7 zní: Loterie a jiné podobné hry, které nesplňují všechny podmínky tohoto zákona, nelze povolit.

Domnívám se, že je to přesnější vyjádření snahy zakázat loterie pyramidového typu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan poslanec Klas, připraví se pan poslanec Hofman.

 

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl dva pozměňovací návrhy.

K článku I bod 3 následující pozměňující návrh. V § 4 se na konci odstavce 5 doplňuje tato věta: "Ministerstvo může tuzemským právnickým osobám se zahraniční majetkovou účastí nebo právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast, u sázkových her podle § 2 písmeno i) povolit výjimku."

Druhý pozměňující návrh. V § 4 b) se doplňuje nový odstavec 5, který zní: "Ministerstvo může u sázkových her podle § 2 písmeno i) povolit výjimku za podmínky, že

a) členové statutárního orgánu, právnické osoby a prokuristé

  1. dosáhli věku 21 let,
  2. jsou občany České republiky,
  3. mají trvalý pobyt na území České republiky,
  4. jsou způsobilí k právním úkonům,
  5. jsou bezúhonní ve smyslu tohoto zákona,

b) podmínky stanovené v odstavci 1 písmeno b) musejí být splněny i u zakladatelů, zřizovatelů, popř. zakládajících členů právnické osoby, jsou-li fyzickými osobami a právnická osoba není dosud zapsána v obchodním rejstříku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP