(pokračuje Václavek)

Pátý návrh - v ' 36 odst. 2 písm. a) se na konci písmene a) ve větě první za slova "výnosy z držby cenných papírů" vkládají slova "vymezených v bodu 1. Přitom depozitní směnkou se pro účely tohoto zákona rozumí směnka vystavená bankou v souvislosti s přijetím vkladu."

Šestý návrh - v ' 36 odst. 2 písm. c) se bod 5 ruší.

Sedmý návrh - v ' 36 odst. 6 písm. a) se za slova "z dluhopisů, odkaz 35a" vkládají slova "z depozitních směnek vystavených bankou".

Současně navrhuji zařadit do návrhu zákona nový článek III. jako přechodná ustanovení a stávající článek II. navrhuji označit jako článek IV.

Čl. III: "Přechodná ustanovení článku II. bod 3 - 7: Pro příjmy z úroků a jiných výnosů z depozitní směnky vystavené bankou do čtrnáctého dne po vyhlášení tohoto zákona se použije zákon ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění platném ve dni účinnosti čl. II. tohoto zákona."

Stávající čl. II se označuje jako IV. a zní: "Účinnost: 1. článek I a článek II. bod 1 a 2 nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 2. Článek II bod 3 - 7 nabývá účinnosti dnem vyhlášení."

Dámy a pánové, díky za pozornost, písemný text předávám zpravodaji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, uděluji slovo panu poslanci Zdeňku Švrčkovi, připraví se poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Dobrý den, dámy a pánové, svůj pozměňovací návrh k novele zákona č. 222 se skládá ze čtyř částí a já se omlouvám, pokud se bude v některých částech překrývat s tím, co tu už zaznělo, nicméně tuto práci rád přenechám panu zpravodaji, aby to porovnal a utřídil.

Za prvé v ' 2 za písm. j) doporučuji doplnit další písmeno k), které zní: "Spotřebitelské soutěže povolené podle ' 1 odst. 4."

Za druhé v ' 4 odst. 1 nahradit slova "povolujícímu orgánu" slovem "ministerstvu".

V odst. 4 pak nahradit slova "orgánu, který povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry vydal" textem "ministerstvu". Domnívám se, že by to mělo být vyřešeno jednotně.

Třetí část návrhu je v ' 4 písm. b) odst. 1 vypustit text včetně písmen a) až f) a nahradit jej novým - "deset milionů korun za každou hru podle ' 2 a podle ' 50 odst. 3 nejvíce 100 milionů Kč za všechny provozované loterie a jiné podobné hry". Zde se domnívám, že obliba různých her, jak je máme dnes identifikovány, se mění a s rozvojem technologií se i nadále měnit bude, a proto si myslím, že i pohled na tyto záležitosti se v čase bude měnit, a proto se spíše přimlouvám za tuto jednotnou úpravu.

Další část tohoto třetího odd. mého návrhu jsou potom "hry povolované podle ' 6 odst. 1 písm a) a b) jsou od skládání jistot osvobozeny". Upozorňuji, že toto osvobození se týká především tombol a podobných her. Zde bych potom při třetím čtení požadoval oddělené hlasování v rámci této třetí části mého návrhu.

Čtvrtá část mého návrhu v ' 4b odst. 2 zní: "Žadatel je povinen připojit k žádosti potvrzení ministerstva o zřízení účtu u banky a složení jistoty podle odst. 1. Podmínky skládání jistoty a manipulace s ní stanoví ministerstvo obecně závazným předpisem."

V ' 4b odst. 3 se vypouští druhá věta.

Děkuji za pozornost, snad jsem vás dlouho nezdržel.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci Švrčkovi, uděluji slovo panu poslanci Kocourkovi, připraví se poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh, který se týká ' 1, kde se doplňuje nový odst. 7, který zní: "Odst. 7. Provozování loterií nebo jiných podobných her, ve kterých se účastníkovi, který získá provozovateli další účastníky, slibuje vyšší podíl na případné výhře nebo možnost úhrady nižšího vkladu (sázky), je zakázáno."

Jako zdůvodnění bych chtěl uvést, že tento nový odstavec by přinesl zákaz provozování a organizování některých výrazně netransparentních typů her, pro které se u nás ujal lidový název "letadlo". Takovéto hry jsou ve vyspělých zemích vesměs zakázány, a to proto, že mohou vést k záměrného poškozování některých účastníků těchto her, a i proto, že i na základě našich zkušeností efekty těchto her mají ve svém důsledku často kriminální charakter. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan poslanec Svatomír Recman, připraví se pan poslanec Miloslav Kučera ml.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, vážená vládo, vážená sněmovno, mám dva pozměňovací návrhy.

První pozměňovací návrh se týká sněmovního tisku 54, což je vládní návrh novely zákona 202/1990 Sb., o loteriích, kde navrhuji v tomto sněmovním tisku vypustit bod 3.

Druhý pozměňovací návrh je podmiňující návrh k tomuto návrhu, tzn. v případě, že nebude přijat můj první pozměňovací návrh, předkládám druhý pozměňovací návrh v tomto znění: V ' 4 se na konci odst. 5 doplňuje tato věta: "Ministerstvo může tuzemským právnickým osobám se zahraniční majetkovou účastí nebo právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast, u sázkových her podle ' 2 písm. i) povolit výjimku." Tento druhý pozměňovací návrh svým způsobem vrací právní úpravu k dikci, která platila k 31. 8. 1998, tzn. umožňovala u sázkových her v kasinu společnostem se zahraniční majetkovou účastí zákaz a fungování pouze jako výjimku z obecného zákazu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, slovo má pan poslanec Miloslav Kučera mladší, připraví se poslankyně paní Miroslava Němcová.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Dámy a pánové, včera jsem si vás dovolil oslovit s neumělým projevem k podpoře zavedení nového režimu sázení u dostihového sportu. Dnes tento návrh přednesl již můj jmenovec, pan poslanec Miloslav Kučera starší, a tak se k němu pouze připojuji a žádám vás o několik minut na zvážení tohoto návrhu a jeho podporu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, slovo má paní poslankyně Miroslava Němcová a jako poslední písemně přihlášený do rozpravy pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslankyně Miroslava Němcová:Vážený pane předsedající, pane premiére, vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych přednesla pozměňovací návrh, který se týká ' 4. Navrhuji, aby v ' 4 odst. 2 byla na konec doplněna tato věta: "Použitím části výtěžku pro veřejně prospěšný účel se rozumí zejména úhrada provozních nákladů včetně nájemného za prostory a přístroje, náklady na opravy přístrojového zařízení a provozních prostor a nákup movitých věcí, které jsou nutné k zajištění veřejně prospěšného účelu, to vše za ceny v místě a čase obvyklé. Použitím části výtěžku pro veřejně prospěšný účel není nákup nemovitosti. Provozovatel loterie či jiné podobné hry je povinen při uzavírání darovacích smluv postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby na co nejnižší míru snížil riziko darovaných prostředků. Zejména je povinen v darovací smlouvě si vymínit právo od této smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit, nebude-li použití peněz na veřejně prospěšný účel dle darovací smlouvy řádně doloženo, nebo použití části výtěžku bude neodůvodněně překračovat v místě a čase obvyklé ceny obdobného plnění.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP