(pokračuje Němcová)

Pokud provozovatel loterií a jiné podobné hry nebude při odvodu části výtěžku na veřejně prospěšný účel postupovat s náležitou odbornou péčí a použití těchto prostředků nebude řádně doloženo, nebo bude řádně doloženo, avšak nebude v souladu s tímto zákonem, může povolující orgán rozhodnout o tom, že na odvedenou část výtěžku se zcela nebo zčásti bude hledět, jako by odvedena nebyla. Na toto rozhodování se vztahují obecně předpisy o správním řízení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji paní poslankyni. Posledně písemně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Vojtěch Filip, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážený premiére, vládo, paní a pánové, budu poměrně stručný. Vzhledem k tomu, že řada pozměňovacích návrhů již padla včetně odůvodnění, jenom se připojím k návrhu, který tady již řečen několikrát, to znamená ke změně § 4 odst. 5 na vypuštění poslední části věty "…a na sázkové hry podle § 2 písm. i)".

Sám mám tento návrh. Při diskusi, která se týkala tohoto zákona, bylo řečeno mnohé. Týkalo se to jak provozovatelů her, tak možné účasti těch, kteří si kupují věci ve spotřebitelských soutěžích, ale týkalo se to i těch, kteří jsou oprávněni být provozovateli takové sázkové hry. Jsem přesvědčen, že bychom se měli skutečně přiblížit úpravě, která je běžná v mnoha zemích světa, a to je, že bychom měli svěřit sázkové hry těm, které nemůžeme jinak financovat ze státního rozpočtu a kteří nemají možnost si na své mnohdy nákladné konání vydělat jiným způsobem. Jsem přesvědčen o tom, že pokud mají sázkové hry dále sloužit rozvoji sportu, mají dále sloužit jednotlivým sportovním svazům, je třeba tuto věc zohlednit. Stejným způsobem se nám nedostává prostředků pro organizace tělesně postižených. Proto jsem přesvědčen, že v tuto chvíli by bylo vhodné, abychom změnili současnou dikci § 4 odst. 6, a to v odst. 6 písm. b), v § 4 odst. 7 a v § 4 odst. 8. Dikce by byla ve všech třech odděleních stejná. To znamená, že pokud se týká § 4 odst. 6 písm. b), by celá věta zněla: "Akciová společnost se sídlem na území České republiky, jejíž veškeré akcie znějí na jméno a je založena k provozování loterií a jiných podobných her." Bylo by tam dovětí: "…a jejímž zakladatelem jsou sportovní tělovýchovné svazy České republiky nebo organizace tělesně postižených v České republice." Tato věta by byla stejným způsobem vložena do odstavce 7, a to vždy před větu "…jejíž základní jmění akciové společnosti je minimálně…". Stejným způsobem by byla vložena i do odstavce 8. Písemný text návrhu odevzdám zpravodaji.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kolegyně, kolegové, vyčerpal jsem všechny písemné přihlášky do podrobné rozpravy a táži se, zda ještě někdo z přítomných má zájem vystoupit v rámci podrobné rozpravy k tomuto bodu. Žádnou přihlášku v této chvíli nevidím. Vidím pana zpravodaje. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, na začátku druhého čtení jsem navrhl určitou proceduru hlasování pro třetí čtení, a to zdánlivě předčasně. Ve skutečnosti nikoliv předčasně, protože teď, když budou zpracovávány nejen předložené pozměňovací návrhy, ale i pozměňovací návrhy obsažené v pěti usneseních pěti výborů, které tento text projednaly, je nezbytné, aby už teď byla schválena procedura hlasování alespoň v té nejglobálnější povaze, jinak by totiž písemný materiál, který budete mít k dispozici, neměl analogickou strukturu a hlasování by bylo velmi obtížné a nepřehledné. Proto navrhuji, aby teď bylo sněmovnou schváleno, že pozměňovací návrhy v souhrnném tisku budou uvedeny takto:

V první části všechny pozměňovací návrhy, které se týkají spotřebitelských soutěží, ve druhé části všechny pozměňovací návrhy, které se týkají provozování kasin a ve třetí části všechny ostatní pozměňovací návrhy v pořadí, jak byly předloženy. V poslední části, jak bývá obvyklé, tzv. legislativně technické úpravy.

Prosil bych, aby sněmovna tuto strukturu svým hlasováním potvrdila, aby nevznikly na začátku třetího čtení zbytečné pochybnosti. Odůvodnil jsem to již jednou, odůvodním to znovu tím, že totiž pozměňovací návrhy obsažené v usneseních jednotlivých výborů stejně nelze rozlišit podle časového hlediska, a bylo by to proto velmi nepřehledné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. V tuto chvíli pátrám po sněmovně, zda existuje nějaká výhrada proti tomu, abychom již nyní schválili proceduru v uspořádání hlasování. Vidím pana poslance Václavka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Václavek: Pane předsedající, dovolil bych si navrhnout určitou procedurální otázku. Jestli by tento bod nemohl být přerušen s tím, že pan zpravodaj nám dal písemně hrubý postup, jak se má hlasovat, abychom se na to mohli podívat, a potom ho teprve odsouhlasili. Přece jen z výkladu nebylo všechno patrné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Děkuji.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Já to raději přeformuluji. Poprosil bych sněmovnu o souhlas nikoliv s postupem hlasování, ale o souhlas s uspořádáním souhrnného tisku, který teď pro vás budu připravovat, a uspořádání navrhuji takto: V části první všechny pozměňovací návrhy, které byly předloženy a které jsou obsaženy v usneseních výborů, které se týkají spotřebitelských soutěží a spotřebitelských loterií. Ve druhé části všechny pozměňovací návrhy, které se týkají kasin. Ve třetí části všechny ostatní pozměňovací návrhy seřazené podle okamžiku jejich předložení. V poslední části legislativně technické úpravy.

Žádám sněmovnu o souhlas s touto základní strukturou souhrnného materiálu. Vlastní postup hlasování navrhnu na začátku třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Myslím, že proti takovému návrhu není třeba vznášet jakékoliv výhrady, neboť jde jen o uspořádání sněmovního tisku, nikoliv o to, že bychom se zavazovali k nějakému procedurálnímu postupu v rámci třetího čtení.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 17 a táži se, kdo je pro předložený návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 17 se z přítomných 181 pro vyslovilo 161, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Kolegyně a kolegové, tímto jsme se vypořádali s podrobnou rozpravou v rámci druhého čtení k předloženému návrhu zákona. Podrobnou rozpravu končím.

 

Podle schváleného pořadu 9. schůze Poslanecké sněmovny sedmý bod pořadu by měl přijít na projednávání v pátek, a to jako bod č. 1 pátečního programu, a nyní bychom projednali bod č. 8, který je

 

8.
Návrh poslanců Jiřího Karase a Pavla Tollnera na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb.,
o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 43/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 43 a stanovisko vlády jako tisk 43/1. Prosím pana poslance Jiřího Karase, aby předložený návrh uvedl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP