(Schůze zahájena ve 14.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v našem dnešním jednání. Připomínám, že projednáváme vládní návrh zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně některých souvisejících zákonů. Návrh zákona máme jako sněmovní tisk 91 a jedná se o prvé čtení.

Za malou chvíli, až se uklidní atmosféra v sále, budeme v jednání pokračovat. Pouze připomenu, že obecná rozprava v prvém čtení byla uzavřena. Jsme před hlasováním o jednotlivých návrzích. Stejně jako v každém jiném případě dostane prostor zástupce předkladatelů pan ministr Jaromír Císař, aby se vyjádřil k průběhu rozpravy.

Požádám ještě, aby všechny kolegyně a kolegové, kteří v tuto chvíli řeší v jednacím sále záležitosti tak hlasitě, že se zde nedá jednat, si tyto věci vyřizovali v jiných prostorách Poslanecké sněmovny.

Sděluji, že pan poslanec Stanislav Gross má náhradní kartu č. 2.

Atmosféra se poněkud uklidnila a požádal bych v tuto chvíli ministra pro místní rozvoj pana Jaromíra Císaře, aby se ujal svého závěrečného slova. Prosím, pane ministře, můžete hovořit. A vás, kolegyně a kolegové, skutečně prosím, abyste neřešili své záležitosti příliš hlasitě.

Prosím, pane ministře, můžete hovořit.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych v úvodu svého závěrečného slova poděkoval především zpravodaji panu poslanci Langovi i všem ostatním poslancům, kteří velmi příznivě a velmi pozitivně přistoupili k předloženému návrhu zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně některých souvisejících zákonů. Je vidět, že se jedná o úpravu, která zaujala, že všichni vystupující vnímají význam cestovního ruchu tak, jako se snažím já, aby se cestovní ruch skutečně stal významným odvětvím, významným zdrojem naší ekonomiky.

Myslím si, že jde nejenom o to, aby se cestovní ruch stal významným zdrojem naší ekonomiky, ale jde také o to, aby se stal tím, co sbližuje národy, co ukazuje, jakou pěknou zemi s nesmírným nemovitostním bohatstvím jsme zdědili. Myslím si, že v zájmu toho je třeba udělat všechno.

Chtěl bych říci, že předložený návrh zákona se v podstatě týká jen části cestovního ruchu - jde o výjezdní cestovní ruch. Jsem přesvědčen, že je třeba v souladu s tím, jak vystupovali páni poslanci, připravit pokud možno urychleně celkové řešení cestovního ruchu, nejenom výjezdní cestovní ruch, ale i domácí cestovní ruch, kdy k nám přijíždějí zahraniční návštěvníci.

Slibuji tudíž, že ministerstvo věnuje této otázce mimořádnou pozornost a budeme pracovat v tom smyslu, aby došlo k úpravě celkového komplexu cestovního ruchu. Mimochodem, koncepci cestovního ruchu už také začínáme zpracovávat, takže doufám, že vás uspokojíme i v této věci. Jinak doufám, že nemusím zdůrazňovat a vyzývat vás, abyste hlasovali pro postoupení zákona do druhého čtení. Myslím si, že všichni velmi dobře víme, že je to věc důležitá, že to naše země potřebuje. Děkuji vám za kladné hlasování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministrovi pro místní rozvoj panu Jaromíru Císařovi.

V tuto chvíli se táži, zda se chce ujmout svého závěrečného slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Lang. Pane poslanče, prosím, můžete hovořit.

Kolegyně a kolegové, vás skutečně žádám, abyste poněkud snížili hladinu hluku v této sněmovní síni.

 

Poslanec Pavel Lang: Pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, jsem přesvědčen o tom, že úloha zpravodaje v prvém čtení je o hodně jednodušší než ve druhém čtení, pokud se podaří, aby tento zákon byl postoupen do druhého čtení, protože pozměňovací návrhy, které nás čekají, nebudou asi jednoduché k vlastnímu řešení a k prodiskutování jak ve výboru, tak i s odbornou veřejností. Přesto si dovolím říci pouze jednu věc.

Nebudu opakovat to, co už tady bylo několikrát řečeno.Chtěl bych jenom shrnout to, že byl předložen návrh na postoupení tohoto zákona do druhého čtení a návrh na prodloužení lhůty projednávání o 20 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji panu poslanci Pavlu Langovi.

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli nezbývá, nežli se zabývat návrhem , který předložil organizační výbor, který navrhuje přikázat tento zákon k projednání hospodářskému výboru.

Táži se, zda má někdo jiný návrh. (Nikdo.) Není tomu tak.

V hlasování pořadové číslo 28 rozhodneme o tomto návrhu a poté rozhodneme o návrhu na prodloužení lhůty k projednávání o 20 dnů.

 

Kolegyně a kolegové, zahajuji hlasování pořadové číslo 28, kterým rozhodneme o přikázání tohoto návrhu k projednání výboru hospodářskému.

Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 156 poslankyň a poslanců, proti byl jeden.

 

Kolegyně a kolegové, nyní budeme hlasovat podle § 91 odst. 2 zákona o jednacím řádu o návrhu na prodloužení lhůty k projednávání ve výboru o 20 dnů.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 29, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 145 poslankyň a poslanců, proti byli tři.

Kolegyně a kolegové, konstatuji, že tím jsme tento zákon přikázali k projednání výboru hospodářskému a prodloužili lhůtu k projednávání o 20 dnů.

 

Kolegyně a kolegové, nyní se budeme zabývat bodem č. 13 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

13.
Návrh poslanců Pavla Němce a dalších na vydání zákona
o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu
nebo nemoci z povolání a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb.,
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 81/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 81 a stanovisko vlády k němu jako tisk 81/1.

V tuto chvíli bych požádal pana poslance Pavla Němce, aby se ujal slova a uvedený návrh přednesl před Poslaneckou sněmovnou. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP