Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, jménem Poslanecké sněmovny vám předkládáme návrh na vydání zákona o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škody při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a o změně a doplnění zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

V českém právním řádu je zakotvena odpovědnost zaměstnavatele za škody způsobené zaměstnancům při pracovních úrazech a při nemocech z povolání. Současná zákonná úprava ukládá povinnost vzniku pojistného vztahu mezi zaměstnavatelem a pojišťovnou přímo ze zákona. Zákon stanoví, že zaměstnavatelé jsou povinně pojištěni proti těmto rizikům.

V současném stavu na pojistném trhu působí tři pojišťovny, které ze zákona a na základě zmocnění vyhláškou a na principu územního rozdělení trhu provádějí toto pojistné. Jedná se o dvě nástupnické pojišťovny Kooperativy a o Českou pojišťovnu, a. s. Zákonné pojištění prošlo od roku 1993 zcela zásadním vývojem. V prvních letech docházelo k tomu, že předepsané pojistné bylo vyšší než vyplacené náhrady a přebytky byly odváděny do státního rozpočtu. V současné době - a to zhruba od roku 1997 - je situace poněkud jiná, a to taková, že na vybrané pojistné nejsou tvořeny dostatečné rezervy k tomu, aby byly vypláceny zejména dlouhodobé závazky, tzn. závazky, které vyplývají z poškození při pracovních úrazech a z dlouhodobé ztráty na výdělku apod. Rovněž nejsou zdroje pro rezervy na pojištění na tyto dlouhodobé závazky.

Současný právní stav je v rozporu se směrnicí Evropské unie o neživotním pojištění, a to v tom směru, že směrnice Evropské unie hovoří o tom, že žádná komerční pojišťovna, která provádí neživotní pojištění, nesmí mít monopolní výsady na trhu.

V současném právním stavu ale dochází k tomu, že tři pojišťovny, které nikoliv na základě zákona, ale de facto pouze na základě vyhlášky mají územně rozdělený trh, což pokládáme za záležitost, která je v rozporu s právem Evropské unie a i v rozporu se základními principy podnikání v pojišťovnictví. Tyto pojišťovny mají lepší přístup k trhu i co se týče ostatních produktů, protože i v podstatě mají přístup z důvodu zákonné povinnosti zaměstnavatele vstoupit s nimi v jednání, v kontakt už z titulu zákonného pojištění, co se týče pracovních úrazů.

Náš návrh směřuje k tomu, aby došlo k určitému institucionálnímu upřesnění provozování zákonného pojištění tak, aby zákonné pojištění zaměstnavatelů za škody způsobené při pracovních úrazech prováděl jeden subjekt, aby to prováděla nezisková organizace, aby toto pojištění poskytovala veřejnoprávní instituce.

Jsme si vědomi toho, že jde pouze o institucionální změnu, která ovšem by uvedla právní stav do souladu se směrnicí Evropské unie a zamezila by tomu, aby komerční pojišťovny měly určitého druhu monopol na trhu, což - jak již jsem uvedl - považujeme za určitou diskriminaci v podnikání pro ostatní pojišťovny.

V pracovní skupině poslanců, ve skupině poslanců, která předložila tento návrh zákona, jsme se dlouho přeli o to, jakým směrem bychom měli v novém návrhu zákona pokračovat. Samozřejmě že se nabízejí dvě cesty. Nabídne se jedna cesta jedné veřejnoprávní instituce, která by ze zákona poskytovala toto pojištění, nebo druhá cesta - aby pojištění bylo charakteru povinného smluvního pojištění, tzn. že by byl zbořen stávající monopol tří pojišťoven a pojištění za škody způsobené při pracovním úrazu by bylo standardním pojistným produktem, standardním licencovaným pojistným produktem s přístupem pro všechny pojišťovny působící na našem trhu.

V předkladatelské skupině poslanců jsme se dohodli, že za stávající situace se přikloníme k návrhu, aby pojištění provozovala veřejnoprávní instituce, a to zejména z toho důvodu, že veřejnoprávní instituce jako jedna jediná právnická osoba v sobě skýtá určité výhody a významné výhody na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stejně tak jako určitou minimalizaci režijních nákladů. Jsme si vědomi důvodů a argumentů, o které se vláda opírá ve svém negativním stanovisku k našemu poslaneckému návrhu. K některým z nich bych se rád vyjádřil.

Ohledně poukazu, že se jedná pouze o dílčí změnu, pouze o institucionální změnu, bych chtěl uvést, že právě tato institucionální změna byla jedním z cílů naší skupiny poslanců. Neměli jsme jakékoliv ambice systémově řešit celý sociální systém nebo celý systém pracovního práva, odpovědnosti za škodu a právních vztahů souvisejících. Vycházeli jsme ze současného právního vztahu a snažili jsme se řešit právě ty nedostatky, kterými současný právní stav trpí a o kterých jsem již hovořil - monopol tří komerčních pojišťoven, nedostatečná tvorba rezerv pro budoucí závazky či současné dlouhodobé závazky a kritická situace na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Další vytýkané nedostatky jsou víceméně nezásadního charakteru a já jsem přesvědčen a říkám to za celou pracovní skupinu poslanců, že jsme připraveni konstruktivně postupovat v případném druhém čtení k odstranění těchto dílčích nedostatků.

Třetí kategorie nedostatků, které vytýká vláda, je rovněž řešitelná ve druhém čtení, jedná se zejména o legislativně technické připomínky.

Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní úpravu zákonného pojištění odpovědnosti za škody při pracovních úrazech a tohoto tématu současná vláda ani předchozí vlády se v podstatě nedotkly, přestože současná právní úprava, která platí od roku 1993, byla samotnou tehdejší vládou považována za úpravu dočasnou, a vzhledem k takto dlouhé době nečinnosti vás žádám o to, abyste umožnili průchod tohoto návrhu zákona do druhého čtení, protože se obávám, že pokud bychom spoléhali na vládní iniciativu, tak se těžko můžeme dočkat nějakých záruk ze strany vlády, aby v dohledné době řešila závažné nedostatky, které jsou v současné době na úseku zákonného pojištění.

Dámy a pánové, prozatím vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Pavlu Němcovi. V tuto chvíli bych požádal zpravodaje určeného pro prvé čtení, pana poslance Zdeňka Škromacha, aby se ujal slova jako zpravodaj. Prosím, pane poslanče, můžete mluvit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP